Tải bản đầy đủ

ban tuong trinh nguon goc dat dai

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cát Nê, ngày 04 tháng 8năm
2012.

Bản tờng trình nguồn gốc đất đai
Tên tôi là: Vũ Thị Tởng Sinh năm:
Địa chỉ: Lò Mật, xã Cát Nê, huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên
Hiện nay tôi đang quản lý và sử dụng thửa đất theo bản đồ
299 cụ thể nh sau:
tt

Số thửa

1

487

2


497

Số tờ

Diện tích
(m2)

Loại đất

Ghi chú

* Nguồn gốc, thời điểm sử dụng thửa đất:
1. Đất LUC
Thửa đất có nguồn gốc do gia đình tôi tự khai phá năm
1988 sử dụng làm đất cấy lúa từ đó đến nay cha đợc
cấp GCNQSD đất
* Tình trạng tranh chấp các thửa đất: Không
* Sự phù hợp với Quy hoạch: Không
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng, nếu sai tôi xin
chịu hoàn toàn trách nhiệm trớc pháp luật./.
Xác nhận của cơ sở xóm

Ngời viết tờng trình

Kết quả thẩm tra, xác minh của UBND xã: Những nội dung trong
đơn tờng trình của hộ gia đình bà Tởng là hoàn toàn đúng
sự thật. Đề nghị UBND huyện Đại Từ xem xét ra quyết định thu
hồi đất cho hộ gia đình.


c¸n bé ®Þa chÝnh

T.m ubnd
x· c¸t nªTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×