Tải bản đầy đủ

Bai 4 1chuyen seed file

Phßng Tµi nguyªn vµ M«i trêng §¹i Tõ

CÁCH CHUYỂN SEED FILE GIỮA 2 LOẠI BẢN ĐỒ KHÔNG
CÙNG SEEDFILE (BĐĐC seed 100, BĐ QH seed 1000)
+ Bước 1:
- Kiểm tra seedfile 2 loại bản đồ: Vào setting

Designfile

Working Unit - ...

1


Phßng Tµi nguyªn vµ M«i trêng §¹i Tõ

2


Phßng Tµi nguyªn vµ M«i trêng §¹i Tõ
- Chọn Working Unit


3


Phßng Tµi nguyªn vµ M«i trêng §¹i Tõ

4


Phßng Tµi nguyªn vµ M«i trêng §¹i Tõ
Đây là bản đồ có dạng Seed File 1000.

+ Bước 2:

5


Phßng Tµi nguyªn vµ M«i trêng §¹i Tõ

- Mở bản đồ địa chính có Seed File 100 rồi bật tất cả các lớp (Ctr + E).Chọn hộp
Place Fence:

6


Phßng Tµi nguyªn vµ M«i trêng §¹i Tõ

7


Phßng Tµi nguyªn vµ M«i trêng §¹i Tõ

Sau đó chọn biểu tượng xóa dữ liệu bản đồ trong Fence

8


Phßng Tµi nguyªn vµ M«i trêng §¹i Tõ

9
Phßng Tµi nguyªn vµ M«i trêng §¹i Tõ
Khi đã xóa xong chọn hộp File đi đến Reference, để tham chiếu Tờ Bản đồ cần chuyển về Seed
100.

10


Phßng Tµi nguyªn vµ M«i trêng §¹i Tõ

11


Phßng Tµi nguyªn vµ M«i trêng §¹i Tõ
Chọn Tools đi đến Attach chọn đến đường dẫn chứa tờ Bản đồ cần tham chiếu

12


Phßng Tµi nguyªn vµ M«i trêng §¹i Tõ

13


Phßng Tµi nguyªn vµ M«i trêng §¹i Tõ
+ Bước 3:

Dùng lệnh Place Fence ( Chọn Block, Inside- Trong Fence). Để coppy( dán) bản
đồ lên nền Bản đồ có Seed File 100.

14


Phßng Tµi nguyªn vµ M«i trêng §¹i Tõ

15


Phßng Tµi nguyªn vµ M«i trêng §¹i Tõ

Dùng lệnh coppy( giữ lại đối tượng Bản Đồ)

16


Phßng Tµi nguyªn vµ M«i trêng §¹i Tõ

17


Phßng Tµi nguyªn vµ M«i trêng §¹i Tõ

Nháy chuột Trái màn hình đưa con trỏ lên cửa sổ Key-In,

18


Phßng Tµi nguyªn vµ M«i trêng §¹i Tõ

19


Phßng Tµi nguyªn vµ M«i trêng §¹i Tõ

Gõ Dx=0.0

20


Phßng Tµi nguyªn vµ M«i trêng §¹i Tõ

21


Phßng Tµi nguyªn vµ M«i trêng §¹i Tõ

Kết thúc bằng phím Enter. Khi bản đồ đổi màu thì thành công.
Sau đó chọn Tool đi đến Detech xóa bản đồ tham chiếu lên.

22


Phßng Tµi nguyªn vµ M«i trêng §¹i Tõ

23


Phßng Tµi nguyªn vµ M«i trêng §¹i Tõ

Chọn OK là xong.
+ Bước 4: Thu nhỏ bản vẽ;

Vào hộp Coppy chọn Scale để thu nhỏ lại 10 lần.

24


Phßng Tµi nguyªn vµ M«i trêng §¹i Tõ

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×