Tải bản đầy đủ

63 phieu hen

BAN QUẢN LÝ .....................................

....................................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mẫu số 63/PH

PHIẾU HẸN
Ngày ...... tháng ........ năm ......... (....... giờ), Ban quản lý đã nhận hồ sơ yêu
cầu xác nhận do ông /bà: ............................................................................. nộp.
Địa chỉ liên hệ:…………..........….......…………....…………………......
Số điện thoại: …………..……………......................................................
Về việc:…………………...............…………………....…………...........
Xin hẹn ông/bà và các bên liên quan (nếu có) có mặt tại Ban quản lý......
.............................................................................................................................
.
vào hồi .......... giờ, ngày .......... tháng ........... năm ............., để nhận kết quả
xác nhận.
NGƯỜI GHI PHIẾU HẸN

(Ký và ghi rõ họ tên)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×