Tải bản đầy đủ

28 van ban phan chia tai san thua ke

Mẫu số 28/VBPC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
VĂN BẢN PHÂN CHIA TÀI SẢN THỪA KẾ
Chúng tôi gồm có:
1. Bà: Bùi Thị Sửu - Sinh năm 1949; CMTND số: 090425608; cấp ngày
24/02/2013; Tại: CA tỉnh Thái Nguyên.(Là vợ ông Vũ Anh Tèo)
Địa chỉ: xóm Lò Mật, xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
2. Ông: Vũ Văn Duy - Sinh năm 1973; CMTND số: 090823532; cấp ngày
05/6/2015; Tại: CA tỉnh Thái Nguyên. (Là con ông Vũ Anh Tèo)
Địa chỉ: xóm Lò Mật, xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
3. Bà: Vũ Thị Thu Phượng - Sinh năm1976; CMTND số: 090995622; cấp
ngày 06/6/2002; Tại: CA tỉnh Thái Nguyên. (Là con ông Vũ Anh Tèo)
Địa chỉ: xóm Lò Mật, xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
4. Bà: Vũ Thị Thảo - Sinh năm 1981; CMTND số: 090897609; cấp ngày
03/02/2016; Tại: CA tỉnh Thái Nguyên. (Là con ông Vũ Anh Tèo)
Địa chỉ: xóm Lò Mật, xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
5. Bà: Vũ Thị Hồng Xiêm - Sinh năm 1985; CMTND số: 091536262; cấp
ngày 30/8/2005; Tại: CA tỉnh Thái Nguyên. (Là con ông Vũ Anh Tèo)
Địa chỉ: xóm Lò Mật, xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Chúng tôi là những người thừa kế theo pháp luật (5) của ông/bà VŨ ANH
TÈO chết ngày 22/04/2016 theo Giấy chứng tử số 10 do Uỷ ban nhân dân xã
Cát Nê; cấp ngày 29/04/2016. Chúng tôi thoả thuận về việc phân chia tài sản
thừa kế của ông/bà VŨ AN TÈO để lại như sau (7):
Toàn bộ diện tích trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sô S 450839
Cấp ngày 11/10/2001. Trong đó:
+ Đất thổ cư: 400m2
+ Đất Vườn tạp: 300m2
+ Đất trồng lúa: 3063m2
Sau khi họp các thành viên trong gia đình thống nhất như sau:
1. Giao toàn quyền sử dụng các thửa đất số 0, 340a, 336, 224, 291, 290, 531,
75, tờ bản đồ số 0, 1, 2, 12, 9, tổng diện tích 3012m 2 loại đất
ONT+CLN+LUC+LUK cho bà Bùi Thị Sửu sử dụng. Bà Bùi Thị Sửu có
trách nhiệm kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với
cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2. Giao toàn quyền sử dụng các thửa đất số 340a, 237, 357, tờ bản đồ số 1,
0, diện tích 751m2 cho ông Vũ Văn Duy sử dụng. Ông Vũ Văn Duy có
trách nhiệm kê khai đăng ký với cơ quan nhà nhà nước có thẩm quyền.
1


Chúng tôi xin cam đoan:
- Những thông tin đã ghi trong Văn bản phân chia tài sản thừa kế này là
đúng sự thật;
- Ngoài chúng tôi ra, ông/bà VŨ ANH TÈO. không còn người thừa kế nào
khác;
- Văn bản phân chia tài sản thừa kế này do chúng tôi tự nguyện lập và việc
phân chia tài sản thừa kế nêu trên không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa
vụ tài sản của mình đối với người khác.
Những người thừa kế
(Ký và ghi rõ họ tên)

2


LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN
Ngày.........tháng...........năm......... (bằng chữ ................................................)
tại .....................................................................................................................(9),
tôi ............................................., Công chứng viên, Phòng Công chứng số ...........,
tỉnh/thành phố ..............................................


CÔNG CHỨNG:
- Văn bản phân chia tài sản thừa kế này được lập giữa ông/bà ......................
.................................................................................................................................
và ông/bà ...............................................................................................................;
những người thừa kế đã tự nguyện thoả thuận phân chia tài sản thừa kế;
- Tại thời điểm công chứng, những người thừa kế đều có năng lực hành vi
dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;
- Sau khi thực hiện niêm yết nội dung phân chia tài sản thừa kế tại ..............
.................................................................................................................................
từ ngày .........tháng.........năm .......... đến ngày ....... tháng .........năm........., Phòng
Công chứng không nhận được khiếu nại, tố cáo nào;
- Nội dung Văn bản phân chia tài sản thừa kế không vi phạm điều cấm của
pháp luật, không trái đạo đức xã hội;
- .......................................................................................................................
.................................................................................................................................
..........................................................................................................................(11)
- Văn bản phân chia tài sản thừa kế này được lập thành .......... bản chính
(mỗi bản chính gồm ....... tờ, ........trang), giao cho:
+ ................................ bản chính;
+ ................................ bản chính;
Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.
Số công chứng .........., quyển số ..........TP/CC-SCC/HĐGD.
CÔNG CHỨNG VIÊN
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×