Tải bản đầy đủ

26 HD uy quyen

Mu s 26/HUQ
CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAM

c lp - T do - Hnh phỳc
HP NG U QUYN
Chỳng tụi gm cú:
Bờn u quyn (sau õy gi l bờn A) (1):
1.1. Ông(Bà): TRN VN C; Nghề nghiệp: Làm ruộng; Sinh
ngày: 01 tháng 01 năm 1966; CMTND số: 090973245; Cấp ngày:
07 tháng 12 năm 2013; Tại: CA Thái Nguyên.
Cùng( là vợ hoặc chồng): DNG TH LAI; Nghề nghiệp: Làm
ruộng; Sinh ngày: 08 tháng 01 năm 1968; Giấy CMND: 091862444;
Cấp ngày: 01 tháng 03 năm 2012; Tại: Tại: CA Thỏi Nguyờn.
1.2. Địa chỉ liên hệ: xúm Nng Dõu, xó Cỏt Nờ, huyn i T.

Bờn c u quyn (sau õy gi l bờn B) (1):
1.1. ễng: V TRNG T Sinh nm 1983; CMTND s: 091503905; cp ngy
27/5/2016; Ti: CA Thỏi Nguyờn.
a ch: xúm Lũ Mt, xó Cỏt Nờ, huyn i T, tnh Thỏi Nguyờn.
1.2. a ch: xúm Lũ Mt, xó Cỏt Nờ, huyn i T, tnh Thỏi Nguyờn.
Bng Hp ng ny, bờn A u quyn cho bờn B theo nhng tho thun

sau õy:
IU 1
PHM VI U QUYN (7)
1. Ton quyn thay tụi np h s chuyn quyn s dng t cho gia ỡnh tụi.
2. Nhn giy chng nhn quyn s dng t thay gia ỡnh tụi khi c
GCNQSD t.
IU 2
THI HN U QUYN
Thi hn u quyn l 60 ngy k t ngy ...... /...../2017
IU 3
NGHA V V QUYN CA BấN A
1. Bờn A cú cỏc ngha v sau õy:
- Cung cp thụng tin, ti liu v phng tin cn thit bờn B thc hin
cụng vic;
- Chu trỏch nhim v cam kt do bờn B thc hin trong phm vi u quyn;
- Thanh toỏn chi phớ hp lý m bờn B ó b ra thc hin cụng vic c
u quyn v tr thự lao cho bờn B vi s tin l ......Khụng.... (nu cú);
- Chu trỏch nhim np l phớ cụng chng Hp ng u quyn ny.
1


2. Bên A có các quyền sau đây:
- Yêu cầu bên B thông báo đầy đủ về việc thực hiện công việc thuộc phạm vi
uỷ quyền nêu trên;
- Yêu cầu bên B giao lại tài sản, lợi ích thu được từ việc thực hiện công việc
được uỷ quyền, nếu không có thoả thuận khác;
- Được bồi thường thiệt hại, nếu bên B vi phạm các nghĩa vụ đã thoả thuận.
ĐIỀU 4
NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B
1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây:
- Thực hiện công việc theo uỷ quyền và báo cho bên A về việc thực hiện công
việc đó;
- Báo cho người thứ ba trong quan hệ thực hiện uỷ quyền về thời hạn, phạm
vi uỷ quyền và việc sửa đổi, bổ sung phạm vi uỷ quyền;
- Bảo quản, giữ gìn tài liệu, phương tiện đã được giao để thực hiện việc uỷ
quyền;
- Giao cho bên A tài sản đã nhận và những lợi ích thu được trong khi thực
hiện uỷ quyền theo thoả thuận hoặc theo quy định của pháp luật.
2. Bên B có các quyền sau:
- Yêu cầu bên A cung cấp thông tin, tài liệu, phương tiện cần thiết để thực


hiện công việc được uỷ quyền;
- Được thanh toán các chi phí hợp lý để thực hiện các việc được uỷ quyền và
được nhận thù lao như đã thoả thuận.
ĐIỀU 5
CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN
Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau
đây:
1. Những thông tin đã ghi trong Hợp đồng này lµ ®óng sù thËt;
2. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
ĐIỀU .......
ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG
Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả
pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.
Bên A
Bên B
(Ký và ghi rõ họ tên)(11)

(Ký và ghi rõ họ tên)(11)

Ngày .... tháng ....năm 2018
(Bằng chữ: .........................................................................................................)
Tại UBND xã Cát Nê tôi là: Đỗ Thanh Tâm chủ tich UBND xã Cát Nê
2


Chng thc
Bờn u quyn (sau õy gi l bờn A) (1):
1.1. Ông(Bà): TRN VN C; Nghề nghiệp: Làm ruộng; Sinh
ngày: 01 tháng 01 năm 1966; CMTND số: 090973245; Cấp ngày:
07 tháng 12 năm 2013; Tại: CA Thái Nguyên.
Cùng( là vợ hoặc chồng): DNG TH LAI; Nghề nghiệp: Làm
ruộng; Sinh ngày: 08 tháng 01 năm 1968; Giấy CMND: 091862444;
Cấp ngày: 01 tháng 03 năm 2012; Tại: Tại: CA Thỏi Nguyờn.
1.2. Địa chỉ liên hệ: xúm Nng Dõu, xó Cỏt Nờ, huyn i T.
Bờn c u quyn (sau õy gi l bờn B) (1):
1. ễng: V TRNG T Sinh nm 1983; CMTND s: 091503905; cp ngy
27/5/2016; Ti: CA Thỏi Nguyờn.
Cỏc ụng, b cam oan ó hiu, t chu trỏch nhim v ni dung ca giy t,
vn bn v ó ký, vo giy t, vn bn ny trc mt cụng chc t phỏp trc
mt ca.
S chng thc.......quyn s 01(1) SCT/CK,C
Ngy .... thỏng .... nm 2018
Ngi thc hin chng thc

3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×