Tải bản đầy đủ

2 phieu hen

PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ ...
TỈNH (THÀNH PHỐ)...................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mẫu số 02/PH

PHIẾU HẸN
Ngày ....... tháng ........ năm ......... (....... giờ), Phòng Công chứng đã
nhận hồ sơ yêu cầu công chứng do ông/bà:............................................. nộp.
Địa chỉ liên hệ:…………..........….......……………………………......
Số điện thoại: …………..……………..................................................
Về việc:…………………...............……………………………...........
Xin hẹn ông/bà và các bên liên quan (nếu có) có mặt tại Phòng Công
chứng số............… tỉnh/thành phố …............……..........................................
vào hồi .......... giờ, ngày .......... tháng ........... năm ............., để nhận kết quả
công chứng.

NGƯỜI GHI PHIẾU HẸN
(Ký và ghi rõ họ tên)
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×