Tải bản đầy đủ

1 mẫu số 01 đơn chuyển mục đích sử dụng đất

Mẫu số 01. Đơn xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
(Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng
Bộ Tài nguyên và Môi trường)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------Cát Nê, ngày 09 tháng 8 năm 2017
ĐƠN XIN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT
Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Đại Từ.
1. Người xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất: Hộ
ông(bà): NGUYỄN XUÂN HƯƠNG – Sinh năm: 1975; CMTND số: 090682648;
cấp ngày 18/01/2009; Tại: CA tỉnh Thái Nguyên.
Vợ: PHẠM THỊ NHƯ QUỲNH – Sinh năm: 1979; CMTND số: 090766403;
cấp ngày 11/06/2012; Tại: CA tỉnh Thái Nguyên.
2. Địa chỉ/trụ sở chính: …………………………………………………………….
3. Địa chỉ liên hệ: Tổ 15, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái
Nguyên.
4. Địa điểm khu đất: xóm Tân Lập, xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
5. Diện tích (m2): 9.697,0m2, thửa đất số 540, tờ bản đồ số 4, loại đất: Đất trồng
rừng sản xuất.
6. Để sử dụng vào mục đích: Đất nông nghiệp khác (đất xây dựng trang trại

9.697,0m2.
7. Thời hạn sử dụng: 50 năm.
8. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp
luật đất đai, nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;
Các cam kết khác (nếu
có)...............................................................................................................................
Người làm đơn
(ký và ghi rõ họ tên)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×