Tải bản đầy đủ

00 QT VHTDTT 02

QUY TRÌNH
UBND THỊ TRẤN
….

Mã hiệu: QT.VHTDTT.02

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có
vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới
1.000 bản

Lần ban hành:

01

Ngày ban hành: 30/11/2017

MỤC LỤC
SỬA ĐỔI TÀI LIỆU
1.

MỤC ĐÍCH


2.

PHẠM VI

3.

TÀI LIỆU VIỆN DẪN

4.

ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

5.

NỘI DUNG QUY TRÌNH

6.

BIỂU MẪU

7.

HỒ SƠ CẦN LƯU

Trách nhiệm

Soạn thảo

Xem xét

Phê duyệt

Công chức chuyên môn

Phó chủ tịch UBND

Chủ tịch UBND

Họ tênChữ ký

Chức vụ

1/6


QUY TRÌNH
UBND THỊ TRẤN
….

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có
vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới
1.000 bản

Mã hiệu: QT.VHTDTT.02
Lần ban hành:

01

Ngày ban hành: 30/11/2017

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

Yêu cầu sửa
đổi/ bổ sung

Trang / Phần
liên quan
việc sửa đổi

Mô tả nội dung sửa đổi

Lần ban
hành / Lần
sửa đổi

Ngày ban
hành

2/6


QUY TRÌNH
UBND THỊ TRẤN
….

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có
vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới
1.000 bản

Mã hiệu: QT.VHTDTT.02
Lần ban hành:

01

Ngày ban hành: 30/11/2017

1. MỤC ĐÍCH
Quy định trình tự và cách thức thực hiện Thủ tục Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có
vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản
2. PHẠM VI
- Áp dụng đối với các hộ gia đình muốn thực hiện thủ tục Đăng ký hoạt động thư viện
tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản.
- Áp dụng đối với cán bộ, công chức thuộc UBND.
3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
-

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5.8

4. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT
-

UBND:
Ủy ban nhân dân
BP TN&TKQ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
VHTDTT:
Văn hóa thể dục thể thao
CCCM:
Công chức chuyên môn

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH
5.1

Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính
Thư viện tư nhân phải đảm bảo các điều kiện sau:
(1) Có vốn tài liệu ban đầu về một hay nhiều môn loại tri thức khoa học với số
lượng ít nhất là 500 bản sách và 1 tên ấn phẩm định kỳ, được xử lý theo quy tắc
nghiệp vụ thư viện.
(2) Có diện tích đáp ứng yêu cầu về bảo quản vốn tài liệu và phục vụ công chúng
với số lượng chỗ ngồi đọc ít nhất 10 chỗ, không ảnh hưởng tới trật tự, an toàn giao
thông; đảm bảo vệ sinh môi trường và cảnh quan văn hóa.
(3) Có đủ phương tiện phòng cháy, chữa cháy và các trang thiết bị chuyên dùng ban
đầu như giá, tủ để tài liệu; bàn, ghế cho người đọc; hộp mục lục hoặc bản danh mục
vốn tài liệu thư viện để phục vụ tra cứu; tùy điều kiện cụ thể của thư viện có thể có
các trang thiết bị hiện đại khác như máy tính, các thiết bị viễn thông.
(4) Người đứng tên thành lập và làm việc trong thư viện:
a) Người đứng tên thành lập thư viện phải có quốc tịch Việt Nam, đủ 18 tuổi trở lên;
có đầy đủ năng lực pháp lý và năng lực hành vi; am hiểu về sách báo và lĩnh vực
thư viện.
b) Người làm việc trong thư viện phải tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên và
được bồi dưỡng kiến thức về nghiệp vụ thư viện;

5.2

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao
3/6


QUY TRÌNH
UBND THỊ TRẤN
….

5.3

Mã hiệu: QT.VHTDTT.02

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có
vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới
1.000 bản

Lần ban hành:

01

Ngày ban hành: 30/11/2017

Đơn đăng ký hoạt động thư viện (theo mẫu)

X

Danh mục vốn tài liệu thư viện hiện có (theo mẫu)

X

Sơ yếu lý lịch của người đứng tên thành lập thư viện có
xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú

X

Nội quy thư viện

X

Số lượng hồ sơ
01 bộ hồ sơ

5.4

Thời gian xử lý
03 ngày làm việc

5.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND

5.6

Lệ phí
Không

5.7

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

B1

Trách
nhiệm

Thời
gian

Người đứng tên thành lập thư viện nộp bộ Tổ chức, ½ ngày
hồ sơ trực tiếp tại BP TN&TKQ - UBND công dân/
nơi thư viện đặt trụ sở. BP TN&TKQ tiếp
BP
nhận và kiểm tra hồ sơ:
TN&TKQ
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp
lệ, trực tiếp hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện
hồ sơ theo quy định;
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, ghi giấy tiếp
nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, chuyển
CCCM phụ trách.

Biểu mẫu/
Kết quả
Theo 5.2
Mẫu số 01
Mẫu số 02
Mẫu số 03
Mẫu số 04

4/6


QUY TRÌNH
UBND THỊ TRẤN
….

Mã hiệu: QT.VHTDTT.02

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có
vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới
1.000 bản

B2

- CCCM kiểm tra hồ sơ, dự thảo Giấy
chứng nhận đăng ký hoạt động thư viện,
trình lãnh đạo UBND quyết định.
- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải
quyết thì CCCM dự thảo thông báo sửa đổi,
bổ sung hồ sơ hoặc văn bản từ chối giải
quyết, trong đó nêu rõ lý do, trình lãnh đạo
UBND ký phê duyệt.

CCCM

B3

Lãnh đạo UBND xem xét hồ sơ:
+ Nếu đồng ý thì ký phê duyệt
+ Nếu không đồng ý thì trả CCCM thụ lý lại

Lãnh đạo
UBND

B4

CCCM tiếp nhận hồ sơ từ lãnh đạo, đóng
dấu lưu hồ sơ và chuyển kết quả cho BP
TN&TKQ

CCCM

B5

BP TN&TKQ vào sổ theo dõi và trả kết quả
cho tổ chức, công dân.

5.8

Cơ sở pháp lý

Lần ban hành:

01

Ngày ban hành: 30/11/2017

01 ngày Mẫu số 04

01 ngày Mẫu số 04
Giấy chứng
nhận đăng ký
hoạt động thư
viện
¼ ngày

BP
¼ ngày
TN&TKQ

Mẫu số 04

Mẫu số 04
PL09-STCL
PL10-STCL

- Pháp lênh Thư viện số 31/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/12/2000;
- Nghị định của Chính phủ số 72/2002/NĐ-CP ngày 6/8/2002 quy định chi tiết thi
hành pháp lệnh Thư viện;
- Nghị định của Chính phủ số 02/2009/NĐ-CP ngày 6/01/2009 quy định về tổ chức
và hoạt động của thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng.
- Nghị định của Chính phủ số 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012 sửa đổi, bổ sung,
thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc
phạm vi chứng năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

6. BIỂU MẪU
5/6


QUY TRÌNH
UBND THỊ TRẤN
….

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có
vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới
1.000 bản

Mã hiệu: QT.VHTDTT.02
Lần ban hành:

Ngày ban hành: 30/11/2017

TT

Mã hiệu

Tên Biểu mẫu

1.

Biểu mẫu chung:
Mẫu số 01
Mẫu số 02
Mẫu số 03
Mẫu số 04
PL09-STCL
PL10-STCL

Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ
Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả
Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả
Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ
Sổ theo dõi quá trình xử lý công việc
Sổ thống kê thủ tục hành chính

2.

Biễu mẫu chuyên
môn:

01

Đơn đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng
(Mẫu 1 ban hành kèm theo Nghị định số 02/2009/NĐ-CP ngày
06 tháng 01 năm 2009);
Bảng kê danh mục các tài liệu hiện có trong thư viện (Mẫu 2
ban hành kèm theo Nghị định số 02/2009/NĐ-CP ngày 06
tháng 01 năm 2009).

7. HỒ SƠ LƯU
TT
1.

Hồ sơ lưu
Hồ sơ đầu vào:

1.1

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (nếu có)

1.2

Đơn đăng ký hoạt động thư viện (theo mẫu)

1.3

Danh mục vốn tài liệu thư viện hiện có (theo mẫu)

1.4

Sơ yếu lý lịch của người đứng tên thành lập thư viện có xác nhận của Ủy ban nhân
dân cấp xã nơi cư trú;

1.5

Nội quy thư viện.

2.

Kết quả thực hiện thủ tục:

2.1

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

2.2

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thư viện / Văn bản từ chối giải quyết

3.

Tài liệu tham chiếu

3.1

Sổ theo dõi quá trình xử lý công việc

3.2

Sổ thống kê thủ tục hành chính

Hồ sơ được lưu trữ, bảo quản tại bộ phận chuyên môn sau đó chuyển xuống lưu trữ của cơ
quan theo quy định
6/6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×