Tải bản đầy đủ

00 QT NV 08

UBND THỊ TRẤN
….

QUY TRÌNH

Mã hiệu: QT.NV.08

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch
UBND cấp xã

Lần ban hành

01

Ngày ban hành: 30/11/2017

MỤC LỤC
SỬA ĐỔI TÀI LIỆU
1.

MỤC ĐÍCH


2.

PHẠM VI

3.

TÀI LIỆU VIỆN DẪN

4.

ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

5.

NỘI DUNG QUY TRÌNH

6.

BIỂU MẪU

7.

HỒ SƠ CẦN LƯU

Trách nhiệm

Soạn thảo

Xem xét

Phê duyệt

Công chức chuyên môn

Phó chủ tịch UBND

Chủ tịch UBND

Họ tênChữ ký

Chức vụ

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU
1


UBND THỊ TRẤN
….

Yêu cầu sửa
đổi/ bổ sung

QUY TRÌNH
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch
UBND cấp xã

Trang / Phần
liên quan
việc sửa đổi

Mô tả nội dung sửa đổi

Mã hiệu: QT.NV.08
Lần ban hành

01

Ngày ban hành: 30/11/2017

Lần ban
hành / Lần
sửa đổi

Ngày ban
hành

1. MỤC ĐÍCH
2


UBND THỊ TRẤN
….

QUY TRÌNH
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch
UBND cấp xã

Mã hiệu: QT.NV.08
Lần ban hành

01

Ngày ban hành: 30/11/2017

Quy định trình tự và cách thức thực hiện Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND
cấp xã
2. PHẠM VI
- Áp dụng đối với các Tổ chức, cá nhân muốn thực hiện Thủ tục tặng Giấy khen của
Chủ tịch UBND.
- Áp dụng đối với cán bộ, công chức thuộc UBND
3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
-

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5.8
4. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT

-

UBND:
Ủy ban nhân dân
NV:
Nội vụ
CCCM:
Công chức chuyên môn
BP TN&TKQ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

5.1

Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính
Tập thể, cá nhân có thành tích được đề nghị khen thưởng

5.2

5.3

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng

x

Biên bản xét duyệt của Hội đồng thi đua - Khen thưởng
đơn vị

x

Báo cáo thành tích (có xác nhận của đơn vị quản lý trực
tiếp và cơ quan có thẩm quyền).

x

Bản sao

Số lượng hồ sơ
01 bộ hồ sơ

5.4

Thời gian xử lý
10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thông báo hợp lệ

5.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND
3


UBND THỊ TRẤN
….

5.6

QUY TRÌNH

Mã hiệu: QT.NV.08

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch
UBND cấp xã

Lần ban hành

01

Ngày ban hành: 30/11/2017

Lệ phí
Không

5.7

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách
nhiệm

Thời
gian

Biểu mẫu/
Kết quả

B1

Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ qua đường bưu Công dân, ½ ngày
điện hoặc nộp trực tiếp tại BPTN&TKQ, BPTN&T
BPTN&TKQ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:
KQ
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ,
trực tiếp hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ
sơ theo quy định;
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, ghi giấy tiếp
nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, chuyển
CCCM phụ trách.

Hồ sơ theo
5.2
Mẫu số 01
Mẫu số 02
Mẫu số 03
Mẫu số 04

B2

CCCM kiếm tra hồ sơ :
CCCM
- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu
thì dự thảo thông báo hướng dẫn hoàn thiện
hồ sơ hoặc văn bản từ chối, nêu rõ lý do,
trình lãnh đạo xem xét.
- Trường hợp đạt yêu cầu thì tiến hành xin ý
kiến các cơ quan liên quan, báo cáo Hội
đồng Thi đua - Khen thưởng cùng cấp, tổng
hợp lại, dự thảo quyết định và bằng khen,
trình lãnh đạo xem xét

08
ngày

Mẫu số 04

B3

Lãnh đạo UBND:
Lãnh đạo
UBND
Đồng ý thì ký duyệt
Không đồng ý thì chuyển CCCM thụ
lý lại

01
ngày

Mẫu số 04
Quyết định
tặng Giấy khen
Bằng khen

B4

CCCM tiếp nhận hồ sơ từ lãnh đạo, đóng
dấu, lưu hồ sơ và chuyển kết quả cho BP
TN&TKQ

1/4
ngày

Mẫu số 04

B5

BP
BP TN&TKQ vào sổ theo dõi và trả kết quả
1/4
TN&TKQ ngày
cho công dân.

CCCM

Mẫu số 04
PL09-STCL
PL10-STCL
4


UBND THỊ TRẤN
….

5.8

QUY TRÌNH
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch
UBND cấp xã

Mã hiệu: QT.NV.08
Lần ban hành

01

Ngày ban hành: 30/11/2017

Cơ sở pháp lý
- Luật Thi đua - Khen thưởng 26 tháng 11 năm 2003;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 14 tháng
6 năm 2005;
- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11
năm 2013;
- Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi
hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Thi đua - Khen thưởng;
- Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung
một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ Quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng;
- Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
năm 2013;
- Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành
một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số 39/2012/NĐCP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị
định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ và Nghị định
số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi
hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013
6. BIỂU MẪU

TT
1.

2.

Mã hiệu

Tên Biểu mẫu

Biểu mẫu chung:
Mẫu số 01
Mẫu số 02
Mẫu số 03
Mẫu số 04
PL09-STCL
PL10-STCL

Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ
Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả
Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả
Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ
Sổ theo dõi quá trình xử lý công việc
Sổ thống kê thủ tục hành chính

Biễu mẫu chuyên
môn:

Mẫu số 01 (đối với tập thể), mẫu số 02 (đối với cá nhân) phụ
lục kèm theo Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012
của Chính phủ

7. HỒ SƠ LƯU
TT

Hồ sơ lưu
5


UBND THỊ TRẤN
….

1.

QUY TRÌNH
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch
UBND cấp xã

Mã hiệu: QT.NV.08
Lần ban hành

01

Ngày ban hành: 30/11/2017

Hồ sơ đầu vào:

1.1 Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (nếu có)
1.2 Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng
1.3 Biên bản xét duyệt của Hội đồng thi đua - Khen thưởng đơn vị
1.4 Báo cáo thành tích (có xác nhận của đơn vị quản lý trực tiếp và cơ quan có thẩm
quyền).
2.

Kết quả thực hiện thủ tục:

2.1 Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ
2.2 Quyết định tặng Giấy khen/Văn bản từ chối
2.3 Bằng khen
3.

Tài liệu tham chiếu

3.1 Sổ theo dõi quá trình xử lý công việc
3.2 Sổ thống kê thủ tục hành chính
Hồ sơ được lưu trữ, bảo quản tại bộ phận chuyên môn sau đó chuyển xuống lưu trữ của cơ
quan theo quy định

6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×