Tải bản đầy đủ

00 QT LĐTBXH 11

UBND THỊ TRẤN
….

QUY TRÌNH

Mã hiệu: QT.LĐTBXH.11

Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt
buộc tại cộng đồng

Lần ban hành:

01

Ngày ban hành: 30/11/2017

MỤC LỤC
SỬA ĐỔI TÀI LIỆU
1.

MỤC ĐÍCH


2.

PHẠM VI

3.

TÀI LIỆU VIỆN DẪN

4.

ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

5.

NỘI DUNG QUY TRÌNH

6.

BIỂU MẪU

7.

HỒ SƠ CẦN LƯU

Trách nhiệm

Soạn thảo

Xem xét

Phê duyệt

Công chức chuyên môn

Phó chủ tịch UBND

Chủ tịch UBND

Họ tênChữ ký

Chức vụ

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU
1/6


QUY TRÌNH

UBND THỊ TRẤN
….

Yêu cầu sửa
đổi/ bổ sung

Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt
buộc tại cộng đồng

Trang / Phần
liên quan
việc sửa đổi

Mô tả nội dung sửa đổi

Mã hiệu: QT.LĐTBXH.11
Lần ban hành:

01

Ngày ban hành: 30/11/2017

Lần ban
hành / Lần
sửa đổi

Ngày ban
hành

1. MỤC ĐÍCH
2/6


UBND THỊ TRẤN
….

QUY TRÌNH
Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt
buộc tại cộng đồng

Mã hiệu: QT.LĐTBXH.11
Lần ban hành:

01

Ngày ban hành: 30/11/2017

Quy định trình tự và cách thức thực hiện Thủ tục Miễn chấp hành quyết định cai nghiện
bắt buộc tại cồng đồng.
2. PHẠM VI
- Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân muốn thực hiện thủ tục Miễn chấp hành quyết định
cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng.
- Áp dụng đối với cán bộ, công chức thuộc UBND.
3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
-

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5.8

4. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT
-

UBND:
Ủy ban nhân dân
BP TN&TKQ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
LĐTBXH:
Lao động thương binh xã hội
CCCM:
Công chức chuyên môn

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH
5.1

Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính
Người phải chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng đang mắc
bệnh hiểm nghèo có chứng nhận của cơ sở y tế cấp huyện trở lên, hoặc trong thời
gian hoãn chấp hành quyết định mà người đó tự nguyện cai nghiện, không còn sử
dụng ma túy có giấy xác nhận đã hoàn thành thời gian tự nguyện cai nghiện làm
đơn đề nghị miễn (kèm theo các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng miễn cai
nghiện, tự nguyện cai nghiện) gửi Tổ trưởng Tổ công tác.

5.2

Thành phần hồ sơ
Đơn đề nghị miễn (kèm theo giấy tờ chứng minh thuộc
đối tượng miễn cai nghiện)

5.3

Bản chính

Bản sao

X

Số lượng hồ sơ
01 bộ hồ sơ

5.4

Thời gian xử lý
05 ngày làm việc

5.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND
3/6


UBND THỊ TRẤN
….

5.6

QUY TRÌNH

Mã hiệu: QT.LĐTBXH.11

Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt
buộc tại cộng đồng

Lần ban hành:

01

Ngày ban hành: 30/11/2017

Lệ phí
Không

5.7
TT

Quy trình xử lý công việc
Trình tự

Trách nhiệm

Thời
gian

Biểu mẫu/
Kết quả

B1

Người phải chấp hành quyết định cai Công dân,
nghiện bắt buộc tại cộng đồng nộp bộ BP
hồ sơ trực tiếp tại BP TN&TKQ. BP TN&TKQ
TN&TKQ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không
hợp lệ, trực tiếp hướng dẫn bổ sung,
hoàn thiện hồ sơ theo quy định;
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, ghi giấy
tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả,
chuyển CCCM phụ trách.

½ ngày

Theo 5.2
Mẫu số 01
Mẫu số 02
Mẫu số 03
Mẫu số 04

B2

- CCCM họp Tổ công tác, tiến hành
kiểm tra hồ sơ, dự thảo Quyết định
miễn chấp hành quyết định cai nghiện
bắt buộc tại cộng đồng trình lãnh đạo
UBND ký, phê duyệt.
- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện
giải quyết thì CCCM dự thảo thông báo
sửa đổi, bổ sung hồ sơ hoặc thông báo
về việc hồ sơ không đủ điều kiện giải
quyết trình lãnh đạo UBND ký, phê
duyệt.

CCCM, Tổ
công tác

02 ngày

Mẫu số 04

B3

Lãnh đạo UBND xem xét hồ sơ:
+ Nếu đồng ý thì ký phê duyệt
+ Nếu không đồng ý thì trả CCCM thụ
lý lại

Lãnh đạo
UBND

03 ngày

Mẫu số 04
Quyết định miễn
chấp hành quyết
định cai nghiện

B4

CCCM tiếp nhận hồ sơ từ lãnh đạo,
đóng dấu lưu hồ sơ và chuyển kết quả
cho BP TN&TKQ

CCCM

¼ ngày

Mẫu số 04

B5

BP TN&TKQ vào sổ theo dõi và trả kết
quả cho tổ chức, công dân.

BP
TN&TKQ

¼ ngày

Mẫu số 04
PL09-STCL
4/6


UBND THỊ TRẤN
….

QUY TRÌNH
Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt
buộc tại cộng đồng

Mã hiệu: QT.LĐTBXH.11
Lần ban hành:

01

Ngày ban hành: 30/11/2017

PL10-STCL
5.8

Cơ sở pháp lý
Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/09/2010 Quy định về tổ chức cai nghiện ma
túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng.
6.

BIỂU MẪU

TT

Mã hiệu

Tên Biểu mẫu

1.

Biểu mẫu chung:
Mẫu số 01
Mẫu số 02
Mẫu số 03
Mẫu số 04
PL09-STCL
PL10-STCL

Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ
Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả
Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả
Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ
Sổ theo dõi quá trình xử lý công việc
Sổ thống kê thủ tục hành chính

Biễu mẫu chuyên môn:

Không

2.

7. HỒ SƠ LƯU
TT
1.

Hồ sơ lưu
Hồ sơ đầu vào:

1.1

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (nếu có)

1.2

Đơn đề nghị miễn (kèm theo các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng miễn cai
nghiện)

2.

Kết quả thực hiện thủ tục:

2.1

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

2.2

Quyết định miễn chấp hành cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng/ Văn bản từ chối
giải quyết

3.

Tài liệu tham chiếu

3.1

Sổ theo dõi quá trình xử lý công việc

3.2

Sổ thống kê thủ tục hành chính

Hồ sơ được lưu trữ, bảo quản tại bộ phận chuyên môn sau đó chuyển xuống lưu trữ của cơ
quan theo quy định
5/6


UBND THỊ TRẤN
….

QUY TRÌNH
Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt
buộc tại cộng đồng

Mã hiệu: QT.LĐTBXH.11
Lần ban hành:

01

Ngày ban hành: 30/11/2017

6/6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×