Tải bản đầy đủ

00 QT LĐTBXH 07

QUY TRÌNH
UBND THỊ TRẤN
….

Mã hiệu: QT.LĐTBXH.07

Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp,
lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có
mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020
thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà
nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

Lần ban hành:

01

Ngày ban hành: 30/11/2017

MỤC LỤC
SỬA ĐỔI TÀI LIỆU
1.


MỤC ĐÍCH

2.

PHẠM VI

3.

TÀI LIỆU VIỆN DẪN

4.

ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

5.

NỘI DUNG QUY TRÌNH

6.

BIỂU MẪU

7.

HỒ SƠ CẦN LƯU

Trách nhiệm

Soạn thảo

Xem xét

Phê duyệt

Công chức chuyên môn

Phó chủ tịch UBND

Chủ tịch UBNDHọ tên

Chữ ký

Chức vụ

1/6


QUY TRÌNH
UBND THỊ TRẤN
….

Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp,
lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có
mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020
thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà
nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

Mã hiệu: QT.LĐTBXH.07
Lần ban hành:

01

Ngày ban hành: 30/11/2017

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

Yêu cầu sửa
đổi/ bổ sung

Trang / Phần
liên quan
việc sửa đổi

Mô tả nội dung sửa đổi

Lần ban
hành / Lần
sửa đổi

Ngày ban
hành

2/6


QUY TRÌNH
UBND THỊ TRẤN
….

Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp,
lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có
mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020
thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà
nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

Mã hiệu: QT.LĐTBXH.07
Lần ban hành:

01

Ngày ban hành: 30/11/2017

1. MỤC ĐÍCH
Quy định trình tự và cách thức thực hiện Thủ tục Xác nhận hộ gia đình làm nông
nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 20162020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.
2. PHẠM VI
- Áp dụng đối với các hộ gia đình muốn thực hiện thủ tục Xác nhận hộ gia đình làm
nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn
2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.
- Áp dụng đối với cán bộ, công chức thuộc UBND .
3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
-

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5.8
4. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT

-

UBND:
Ủy ban nhân dân
BP TN&TKQ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
LĐTBXH:
Lao động thương binh xã hội
CCCM:
Công chức chuyên môn
5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

5.1

Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính
Không

5.2

Thành phần hồ sơ
Giấy đề nghị xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm
nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung
bình (Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số
02/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/3/2016)

5.3

Bản chính

Bản sao

X

Số lượng hồ sơ
01 bộ hồ sơ

5.4

Thời gian xử lý
10 ngày làm việc
3/6


QUY TRÌNH
UBND THỊ TRẤN
….

5.5

Mã hiệu: QT.LĐTBXH.07

Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp,
lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có
mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020
thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà
nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

Lần ban hành:

01

Ngày ban hành: 30/11/2017

Nơi tiếp nhận và trả kết quả
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND

5.6

Lệ phí
Không

5.7

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách
nhiệm

Thời
gian

Biểu mẫu/
Kết quả

B1

Hộ gia đình đăng ký tham gia bảo hiểm y tế Tổ chức/ ¼ ngày
nộp bộ hồ sơ trực tiếp tại BP TN&TKQ hoặc Công dân,
gửi qua đường bưu điện đến UBND. BP
BP
TN&TKQ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:
TN&TKQ
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ,
trực tiếp hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ
theo quy định;
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, ghi giấy tiếp nhận
hồ sơ và hẹn trả kết quả, chuyển CCCM phụ
trách.

Theo 5.2
Mẫu số 01
Mẫu số 02
Mẫu số 03
Mẫu số 04

B2

CCCM kiểm tra hồ sơ:
CCCM, 06 ngày Mẫu số 04
- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu thì Ban giảm
nghèo
dự thảo thông báo hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ
hoặc văn bản từ chối, nêu rõ lý do, trình lãnh
đạo xem xét.
- Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu thì phối hợp
với Ban giảm nghèo tổ chức thẩm định và điều
tra thu nhập hộ gia đình. Sau khi thẩm định và
điều tra thu nhập hộ gia đình, nếu thu nhập của
hộ gia đình nhỏ hơn hoặc bằng tiêu chí quy
định, Ban giảm nghèo lập báo cáo kết quả điều
tra thu nhập hộ gia đình kèm giấy đề nghị xác
nhận hộ gia đình có mức sống trung bình, trình
lãnh đạo UBND ký phê duyệt

B3

Lãnh đạo UBND xem xét báo cáo và giấy đề

Lãnh đạo 03 ngày Mẫu số 04
4/6


QUY TRÌNH
UBND THỊ TRẤN
….

Mã hiệu: QT.LĐTBXH.07

Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp,
lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có
mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020
thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà
nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

Lần ban hành:

01

Ngày ban hành: 30/11/2017

nghị:
+ Nếu đồng ý thì ký phê duyệt
+ Nếu không đồng ý thì trả CCCM thụ lý lại

UBND

Giấy xác
nhận

B4

CCCM tiếp nhận hồ sơ từ lãnh đạo, đóng dấu
lưu hồ sơ và chuyển kết quả cho BP TN&TKQ

CCCM

½ ngày

Mẫu số 04

B5

BP TN&TKQ vào sổ theo dõi và trả kết quả
cho tổ chức, công dân.

BP
TN&TK
Q

¼ ngày

Mẫu số 04
PL09-STCL
PL10-STCL

5.8

Cơ sở pháp lý
- Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về
tiêu chí hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có
mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020;
- Thông tư số 02/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/3/2016 của Bộ Lao động - TBXH
hướng dẫn quy trình xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp
và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016 - 2020.
6. BIỂU MẪU

TT

Mã hiệu

1.

Biểu mẫu chung:
Mẫu số 01
Mẫu số 02
Mẫu số 03
Mẫu số 04
PL09-STCL
PL10-STCL
Biễu mẫu chuyên
môn:

2.

Tên Biểu mẫu
Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ
Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả
Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả
Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ
Sổ theo dõi quá trình xử lý công việc
Sổ thống kê thủ tục hành chính
Giấy đề nghị xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm
nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình
(Mẫu số 1 Thông tư 02/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/3/2016
của Bộ Lao động - TBXH)
Phiếu Khảo sát xác định hộ gia đình có mức sống trung bình
(Mẫu số 2 Thông tư 02/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/3/2016
của Bộ Lao động - TBXH)
Bảng điểm tính thu nhập hộ gia đình (Mẫu số 3 Thông tư
02/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/3/2016 của Bộ LĐ - TBXH)
5/6


QUY TRÌNH
UBND THỊ TRẤN
….

Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp,
lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có
mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020
thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà
nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

Mã hiệu: QT.LĐTBXH.07
Lần ban hành:

01

Ngày ban hành: 30/11/2017

7. HỒ SƠ LƯU
TT
1.

Hồ sơ lưu
Hồ sơ đầu vào:

1.1 Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (nếu có)
1.2 Giấy đề nghị xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và
diêm nghiệp có mức sống trung bình (Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số
02/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/3/2016)
2.

Kết quả thực hiện thủ tục:
Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

3.

Tài liệu tham chiếu

3.1 Sổ theo dõi quá trình xử lý công việc
3.2 Sổ thống kê thủ tục hành chính
Hồ sơ được lưu trữ, bảo quản tại bộ phận chuyên môn sau đó chuyển xuống lưu trữ của cơ
quan theo quy định

6/6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×