Tải bản đầy đủ

00 QT LĐTBXH 02

UBND THỊ TRẤN
….

QUY TRÌNH

Mã hiệu: QT.LĐTBXH.02

Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp
ưu đãi

Lần ban hành:

01

Ngày ban hành: 30/11/2017

MỤC LỤC
SỬA ĐỔI TÀI LIỆU
1.

MỤC ĐÍCH


2.

PHẠM VI

3.

TÀI LIỆU VIỆN DẪN

4.

ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

5.

NỘI DUNG QUY TRÌNH

6.

BIỂU MẪU

7.

HỒ SƠ CẦN LƯU

Trách nhiệm

Soạn thảo

Xem xét

Phê duyệt

Công chức chuyên môn

Phó chủ tịch UBND

Chủ tịch UBND

Họ tênChữ ký

Chức vụ

1/5


QUY TRÌNH

UBND THỊ TRẤN
….

Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp
ưu đãi

Mã hiệu: QT.LĐTBXH.02
Lần ban hành:

01

Ngày ban hành: 30/11/2017

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

Yêu cầu sửa
đổi/ bổ sung

Trang / Phần
liên quan
việc sửa đổi

Mô tả nội dung sửa đổi

Lần ban
hành / Lần
sửa đổi

Ngày ban
hành

1. MỤC ĐÍCH
2/5


UBND THỊ TRẤN
….

QUY TRÌNH
Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp
ưu đãi

Mã hiệu: QT.LĐTBXH.02
Lần ban hành:

01

Ngày ban hành: 30/11/2017

Quy định trình tự và cách thức thực hiện Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu
đãi.
2. PHẠM VI
- Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân muốn thực hiện thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp,
phụ cấp ưu đãi.
- Áp dụng đối với cán bộ, công chức thuộc UBND.
3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
-

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5.8

4. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT
-

UBND:
Ủy ban nhân dân
BP TN&TKQ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
LĐTBXH:
Lao động thương binh xã hội
CCCM:
Công chức chuyên môn

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH
5.1

Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính
Không

5.2

Thành phần hồ sơ
Giấy ủy quyền

5.3

Bản chính

Bản sao

X

Số lượng hồ sơ
01 bộ hồ sơ

5.4

Thời gian xử lý
01 ngày làm việc

5.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND

5.6

Lệ phí
Không
3/5


UBND THỊ TRẤN
….

5.7

QUY TRÌNH

Mã hiệu: QT.LĐTBXH.02

Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp
ưu đãi

Lần ban hành:

01

Ngày ban hành: 30/11/2017

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách
nhiệm

Thời
gian

Biểu mẫu/
Kết quả

B1

Người có công hoặc thân nhân đang hưởng Công dân, 1/5
trợ cấp, phụ cấp ưu đãi nếu không có điều
BP
ngày
kiện trực tiếp nhận trợ cấp, phụ cấp thì phải TN&TKQ
lập giấy ủy quyền và nộp trực tiếp tại BP
TN&TKQ. BP TN&TKQ tiếp nhận và kiểm
tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ,
trực tiếp hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ
sơ theo quy định;
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, ghi giấy tiếp
nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, chuyển
CCCM phụ trách.

Theo 5.2
Mẫu số 01
Mẫu số 02
Mẫu số 03
Mẫu số 04

B2

CCCM kiểm tra hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện thì CCCM
trình Giấy ủy quyền lên lãnh đạo UBND ký
xác nhận.
- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải
quyết thì CCCM dự thảo thông báo sửa đổi,
bổ sung hồ sơ hoặc thông báo về việc hồ sơ
không đủ điều kiện giải quyết trình lãnh đạo
UBND ký, phê duyệt.

Mẫu số 04

B3

Lãnh đạo UBND xem xét hồ sơ:
+ Nếu đồng ý thì ký xác nhận
+ Nếu không đồng ý thì trả CCCM thụ lý lại

B4

CCCM tiếp nhận hồ sơ từ lãnh đạo, đóng
dấu lưu hồ sơ và chuyển kết quả cho BP
TN&TKQ

B5

BP TN&TKQ vào sổ theo dõi và trả kết quả
cho tổ chức, công dân.

5.8

CCCM

1/5
ngày

Lãnh đạo 1/5
UBND
ngày
CCCM

1/5
ngày

BP
1/5
TN&TKQ ngày

Mẫu số 04
Xác nhận của
UBND
Mẫu số 04

Mẫu số 04
PL09-STCL
PL10-STCL

Cơ sở pháp lý
- Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với
cách mạng năm 2012;
4/5


UBND THỊ TRẤN
….

QUY TRÌNH
Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp
ưu đãi

Mã hiệu: QT.LĐTBXH.02
Lần ban hành:

01

Ngày ban hành: 30/11/2017

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết,
hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách
mạng;
- Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 của Bộ Lao
động - TBXH và Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe,
cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng
và thân nhân; quản lý công trình ghi công liệt sĩ.
6.

BIỂU MẪU

TT

Mã hiệu

Tên Biểu mẫu

1.

Biểu mẫu chung:
Mẫu số 01
Mẫu số 02
Mẫu số 03
Mẫu số 04
PL09-STCL
PL10-STCL

Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ
Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả
Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả
Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ
Sổ theo dõi quá trình xử lý công việc
Sổ thống kê thủ tục hành chính

Biễu mẫu chuyên môn:

Không

2.

7. HỒ SƠ LƯU
TT

Hồ sơ lưu

1.

Hồ sơ đầu vào:

1.1

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (nếu có)

1.2

Giấy ủy quyền;

2.

Kết quả thực hiện thủ tục:

2.1

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

3.

Tài liệu tham chiếu

3.1

Sổ theo dõi quá trình xử lý công việc

3.2

Sổ thống kê thủ tục hành chính

Hồ sơ được lưu trữ, bảo quản tại bộ phận chuyên môn sau đó chuyển xuống lưu trữ của cơ
quan theo quy định

5/5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×