Tải bản đầy đủ

Cam kết đt 261

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CÁT NÊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Cát Nê, ngày…..tháng…năm 2018
BẢN CAM KẾT

Căn cứ….
Hôm nay, ngày…tháng…năm….tại……………………….xã Cát Nê
Một bên là……………………………………….
Một bến là………………………………..
Địa chỉ:………………………….xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái
Nguyên.
Có sự chứng kiến của………………………..Trưởng
xóm…………………………….
Sau khi bàn bạc trao đổi với hộ gia đình về kế hoạch thực hiện dự
án…………………….
Để đảm bảo thời gian theo đúng tiến độ cảu Dự án.
…………………………………………….
Gia đình ông(bà):……………………………………..xóm ………………

xã Cát Nê thống nhất cam kết như sau:
1. Gia đình nhất trí tự nguyện tháo rỡ toàn bộ tài sản trên đất thuộc phạm
vi thực hiện dụ án xây dựng rãnh thoát nước dọc theo hai đường tỉnh lộ ĐT-261.
2. Nếu gia đình tôi không thực hiện đúng nội dung đã cam kết này thì
UBND xã Cát Nê có toàn quyền quyết định và gia đình hoàn toàn chịu trách
nhiệm trước pháp luật về nội dung đã cam kết
Bản cam kết này được lập thành 03 bản có nội dung và giá trị pháp lý như
nhau. UND xã Cát Nê lưu 01 bản, 01 bản lưu tại cơ sở xóm, hộ gia đình 01 bản để
thực hiệnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×