Tải bản đầy đủ

Một số biện pháp tổ chức, chỉ đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi tại trường THCS

Đề tài: Một số biện pháp tổ chức, chỉ đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi
tại trường THCS Lê Quý Đôn

I. Phần mở đầu
1. Lý do chọn đề tài
Đất nước ta đang trong thời kỳ đổi mới, phát triển mạnh mẽ trên tất cả các
lĩnh vực của đời sống xã hội. Đòi hỏi cần có những con người vừa hồng, vừa
chuyên đó chính là nhân tố quyết định tới vận mệnh tương lai của đất nước vì
vậy ngành giáo dục đóng góp vai trò hết sức quan trọng, việc đổi mới giáo dục
phổ thông, thay sách giáo khoa các cấp học nhằm đáp ứng phù hợp với thực tiễn
đặt ra. Chất lượng và hiệu quả giáo dục vừa là mục tiêu phấn đấu vừa là cơ sở để
đánh giá kết quả hoạt động.
Một vấn đề đặt ra trong công tác quản lý là làm thế nào để nâng cao chất
lượng hiệu quả giáo dục, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu cho những người làm
công tác quản lý để đảm bảo cho đổi mới giáo dục thành công. Chính vì thế
ngoài việc nâng cao chất lượng giáo dục đại trà thì tìm ra giải pháp để nâng cao
chất lượng học sinh giỏi hiện nay là công việc hết sức quan trọng đặt ra đối với
các nhà trường, nhằm khẳng định vị trí của nhà trường đối với ngành giáo dục
đào tạo. Do nhận thức và xác định rõ vai trò, nhiệm vụ công tác quản lý trong
nhà trường nên bản thân tôi đã chú trọng đổi mới, cải cách công tác quản lý nhà
trường nhằm nâng cao chất lượng học sinh giỏi từ khâu xây dựng kế hoạch đến

thực hiện kế hoạch.
Mặc dù trường THCS Lê Quý Đôn còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và
đóng trên địa bàn là một địa phương kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, đội ngũ
giáo viên tay nghề không đồng đều, nhưng trong những năm gần đây do thực
hiện tốt công tác cải tiến quản lý, nâng cao chất lượng học sinh giỏi nên nhà
trường đã thu được một số thành công nhất định. Số lượng học sinh giỏi cấp
huyện, cấp tỉnh tăng lên.
Xuất phát từ những nguyên nhân trên bản thân đã lựa chọn đề tài nghiên
cứu “Một số biện pháp tổ chức, chỉ đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học
sinh giỏi tại trường THCS Lê Quý Đôn”.
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thương - Đơn vị : Trường THCS Lê Quý Đôn

1


Đề tài: Một số biện pháp tổ chức, chỉ đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi
tại trường THCS Lê Quý Đôn

2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài
2.1. Mục tiêu của đề tài
Trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi hiện nay ở nhà trường người làm
công tác quản lí có trách nhiệm, thường xuyên lo toan, trăn trở như làm thế nào
để kết quả của các kì thi học sinh giỏi ngày càng tăng, giáo viên bồi dưỡng luôn
có tinh thần trách nhiệm cao nhất ? Đó là câu hỏi lớn đặt ra cho bản thân tôi khi
được phân công nhiệm vụ quản lí công tác chuyên môn tại trường THCS Lê
Quý Đôn. Như vậy đề tài mà tôi nghiên cứu với mục tiêu tìm ra những biện
pháp, giải pháp tốt nhất để nâng cao được chất lượng học sinh giỏi của nhà
trường. Thay đổi cách suy nghĩ của giáo viên về công tác bồi dưỡng học sinh
giỏi, giúp giáo viên được phân công bồi dưỡng học sinh giỏi có tinh thần trách
nhiệm cao, có ý thức phấn đấu để đạt được kết quả nhất định trong công tác bồi
dưỡng học sinh giỏi.
2.2. Nhiệm vụ của đề tài
Với đề tài “Một số biện pháp tổ chức, chỉ đạo nâng cao chất lượng bồi
dưỡng học sinh giỏi tại trường THCS Lê Quý Đôn”, nhiệm vụ chủ yếu là giúp
cho chất lượng học sinh giỏi của nhà trường hàng năm tăng lên, thúc đẩy chất
lượng giáo dục của nhà trường ngày càng phát triển.
3. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu là biện pháp để tổ chức, chỉ đạo công tác bồi dưỡng
học sinh giỏi.
4.Giới hạn của đề tài


Trong đề tài này tôi chỉ tập trung vào cách tổ chức và chỉ đạo công tác bồi
dưỡng học sinh giỏi trong khuôn khổ trường THCS Lê Quý Đôn.
Đề tài này đã được áp dụng có hiệu quả trong các năm học 2015 - 2016;
2016 - 2017; 2017 - 2018.
Đối tượng khảo sát học sinh và giáo viên trường THCS Lê Quý Đôn.
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thương - Đơn vị : Trường THCS Lê Quý Đôn

2


Đề tài: Một số biện pháp tổ chức, chỉ đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi
tại trường THCS Lê Quý Đôn

Thời gian nghiên cứu từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2017 - 2018.
5. Phương pháp nghiên cứu
Trong đề tài này tôi đã chọn các phương pháp nghiên cứu sau:
+ Phương pháp điều tra: Điều tra, khảo sát những khó khăn, vướng mắc
mà giáo viên đã gặp trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.
+ Phương pháp thống kê thực tiễn: Thống kê những khó khăn vướng mắc
của giáo viên.
+ Phương pháp tổng kết giáo dục: Đánh giá kết quả học sinh giỏi và mức
độ khó khăn vướng mắc của giáo viên sau khi áp dụng đề tài này trong nhà
trường.
+ Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Tham khảo các tài liệu, văn bản chỉ
đạo của các cấp, nguồn Internet.
+ Phương pháp trò chuyện, đàm thoại: Quan sát thái độ của giáo viên
thông qua trò chuyện.
II. Phần nội dung
1. Cơ sở lý luận
Xuất phát từ quan điểm chỉ đạo của Đảng về Giáo dục và Đào tạo, thực
hiện chiến lược phát triển giáo dục trong giai đoạn hiện nay, ngành giáo dục
đang tích cực từng bước đổi mới nội dung, chương trình, đổi mới phương pháp
dạy học, đổi mới công tác quản lý giáo dục nâng cao chất lượng quản lý, dạy
bồi dưỡng học sinh giỏi để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nhằm hoàn
thành mục tiêu: “Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài”.
Thực hiện kế hoạch hàng năm của Phòng Giáo dục và Đào tạo về nâng
cao chất lượng giáo dục và đào tạo thì chất lượng mũi nhọn hay chất lượng học
sinh giỏi phải được đầu tư một cách thỏa đáng và là một trong những nhiệm vụ
quan trọng trong nhiệm vụ của một năm học.

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thương - Đơn vị : Trường THCS Lê Quý Đôn

3


Đề tài: Một số biện pháp tổ chức, chỉ đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi
tại trường THCS Lê Quý Đôn

Hàng năm nhà trường luôn xây dựng kế hoạch về công tác bồi dưỡng học
sinh giỏi một cách cụ thể, triển khai đến tất cả giáo viên để thực hiện. Đều thể
hiện muốn nâng cao chất lượng đại trà thì một trong yếu tố quan trọng là nâng
cao chất lượng mũi nhọn, công tác tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi và chỉ đạo
phải được thực hiện thường xuyên.
2. Thực trạng vấn đề nghiên cứu
Nhà trường đóng trên địa bàn rộng, có học sinh phải đi trên 10km mới đến
trường, số lượng học sinh dân tộc chiếm tỉ lệ khá cao trên 40%. Trình độ dân trí
thấp, rất nhiều phụ huynh chưa thực sự quan tâm đến việc học tập của con em
mình. Nguồn học sinh để chọn vào đội tuyển thấp hơn rất nhiều so với những
trường khác trên địa bàn huyện Krông Ana nên ảnh hưởng không nhỏ đến chất
lượng học sinh giỏi.
Một thực trạng đáng quan tâm trong nền giáo dục của nhà trường hiện nay
là sự không đồng đều về chất lượng giáo dục so với những vùng có điều kiện tốt
hơn của huyện. Tỉ lệ học sinh khá giỏi chỉ thường tập trung ở những khu vực
đông dân với nền kinh tế - xã hội phát triển. Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi
môn văn hóa cấp huyện, học sinh đạt giải của nhà trường chiếm tỉ lệ thấp.
Nguyên nhân thực trạng đó xuất phát từ nhiều yếu tố khách quan nằm ngoài tầm
kiểm soát của các nhà quản lý giáo dục như: Cơ sở vật chất nhà trường, điều
kiện kinh tế - xã hội, nhận thức của nhân dân địa phương về công tác giáo dục...
và các yếu tố chủ quan chưa có biện pháp đồng bộ để khắc phục như: Cơ cấu
giáo viên, chất lượng đội ngũ giáo viên, chất lượng đầu vào, trang thiết bị dạy
học.
Từ những năm học trước đối với công tác bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường
THCS Lê Quý Đôn, từ công tác tuyển chọn học sinh ở các môn bồi dưỡng, xây
dựng chương trình, nội dung bồi dưỡng, quy trình bồi dưỡng giảng dạy, tài liệu
bồi dưỡng, công tác kiểm tra, kiểm định chất lượng, sử dụng kết quả kiểm
định... đều chưa được quan tâm chỉ đạo thống nhất giữa cán bộ quản lí nhà
trường và đội ngũ giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi. Vì vậy kết quả chất lượng
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thương - Đơn vị : Trường THCS Lê Quý Đôn

4


Đề tài: Một số biện pháp tổ chức, chỉ đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi
tại trường THCS Lê Quý Đôn

học sinh giỏi còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục toàn
diện.
Bên cạnh đội ngũ giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi nhiệt tình có trách
nhiệm, song không ít giáo viên kinh nghiệm còn hạn chế, lúng túng trong việc
chọn nội dung và phương pháp bồi dưỡng.
Mặc dù có sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT, nhưng công tác bồi dưỡng học
sinh giỏi của trường còn chưa được quan tâm đúng mức, còn mang tính chất bắt
buộc, tùy vào khả năng, kinh nghiệm của từng giáo viên bồi dưỡng, chưa có kế
hoạch cụ thể về chỉ đạo thống nhất trong nhà trường, đặc biệt chưa đầu tư kinh
phí, cơ sở vật chất đúng mức cho công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.
Đa số các giáo viên không muốn tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi với các
lý do như không có tài liệu, sức ép phải có học sinh giỏi luôn đè nặng trên vai và
tâm trí của người Thầy khi tham gia dạy bồi dưỡng học sinh giỏi, sự đầu tư
chuyên môn và công sức bỏ ra rất tốn kém thời gian và trí lực.
Bồi dưỡng học sinh giỏi ở bậc Trung học cơ sở là một quá trình mang tính
khoa học nghiêm túc, không thể giao khoán cho giáo viên dạy bồi dưỡng, công
tác bồi dưỡng học sinh giỏi không chỉ một vài tháng làm được có kết quả, mà
phải có tính chiến lược trong suốt cả bốn năm học ở bậc THCS. Vì vậy phải có
sự chỉ đạo thống nhất, đồng bộ của đội ngũ cán bộ quản lý nhà trường.
Trước những thực trạng trên, kết quả học sinh giỏi cấp huyện của nhà
trường năm học 2014 - 2015 rất thấp.
Cụ thể:
Học sinh giỏi VH cấp huyện:

09 học sinh (02 KK; 07 công nhận)

IOE cấp huyện:

08 học sinh (01 KK; 07 công nhận)

Violympic Toán cấp huyện:

13 học sinh (01 giải ba; 03 KK; 03 công nhận)

Để tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến kết quả của học sinh giỏi thấp, trong
cuộc họp chuyên môn đầu năm học, vào tháng 9 năm học 2015 – 2016. Tôi đã
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thương - Đơn vị : Trường THCS Lê Quý Đôn

5


Đề tài: Một số biện pháp tổ chức, chỉ đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi
tại trường THCS Lê Quý Đôn

phát phiếu thăm dò đến 17 giáo viên được phân công bồi dưỡng học sinh giỏi
năm học 2015 – 2016, để tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của giáo viên về công tác
bồi dưỡng học sinh giỏi.
PHIẾU THĂM DÒ
Câu hỏi

Trả lời

1. Trong quá trình bồi dưỡng học sinh giỏi Đ/c có
gặp khó khăn, vướng mắc gì không?

2. Đồng chí mong muốn gì đối với Ban giám hiệu
về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi?
Qua kết quả thăm dò, tôi nhận thấy 13/17 giáo viên chưa tiếp cận được
chương trình chuyên sâu bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp, các giáo viên còn lại
chưa thật sự nắm chắc các chuyên đề chuyên sâu.
Tài liệu cho giáo viên nghiên cứu, học sinh tự học, tự bồi dưỡng quá ít, một
số học sinh chưa tin vào khả năng đạt giải nên không an tâm tham gia lớp bồi
dưỡng.
Cơ sở vật chất của nhà trường còn thiếu, không có phòng để bồi dưỡng,
kinh phí hỗ trợ cho giáo viên chưa thỏa đáng.
Giáo viên chưa biết cách tổ chức hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi như thế
nào, chưa được sự quan tâm nhiều của nhà trường.
Qua những tâm tư nguyện vọng của giáo viên, tôi luôn trăn trở để tìm ra
biện pháp giúp giáo viên trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Như vậy để
nhà trường nâng cao chất lượng học sinh giỏi là nhiệm vụ vô cùng khó khăn
không đơn giản như tôi nghĩ, vì vậy với trăn trở đó tôi đã suy nghĩ tìm ra những
biện pháp phù hợp nhất để giúp giáo viên lấy lại sự tự tin, giải quyết những
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thương - Đơn vị : Trường THCS Lê Quý Đôn

6


Đề tài: Một số biện pháp tổ chức, chỉ đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi
tại trường THCS Lê Quý Đôn

vướng mắc mà giáo viên thắc mắc để rồi an tâm vào công tác bồi dưỡng học
sinh giỏi.
3. Nội dung và hình thức của giải pháp
3.1. Mục tiêu của giải pháp
Mục tiêu của giải pháp là giúp giáo viên trong quá trình tổ chức bồi dưỡng
học sinh giỏi có hiệu quả, phát triển phương pháp suy nghĩ ở trình độ cao, phù
hợp với khả năng trí tuệ của học sinh, bồi dưỡng sự lao động, làm việc sáng tạo,
phát triển các kĩ năng, phương pháp và thái độ tự học suốt đời. Nâng cao ý thức
và khát vọng của học sinh về sự tự chịu trách nhiệm, khuyến khích sự phát triển
về lương tâm và ý thức trách nhiệm trong đóng góp xã hội.
Nâng cao chất lượng học sinh giỏi của nhà trường đồng thời chỉ đạo tốt các
tổ, các thành viên được phân công trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.
3.2. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp.
3.2.1. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi và triển khai tới các
giáo viên
Vào đầu năm học, trên cơ sở nhiệm vụ, kế hoạch chung của toàn ngành về
xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi. Trong kế hoạch cần xây dựng cụ
thể, chi tiết về lựa chọn giáo viên bồi dưỡng, kế hoạch bồi dưỡng, xây dựng
chương trình, quy trình bồi dưỡng… và triển khai sớm cho toàn thể giáo viên
trong nhà trường:
- Chỉ đạo công tác lựa chọn giáo viên bồi dưỡng
Để chuẩn bị tốt cho công tác bồi dưỡng học sinh giỏi cho năm học mới, tôi
đã chỉ đạo các tổ chuyên môn nghiên cứu kết quả học sinh giỏi của năm học vừa
qua, đồng thời đánh giá chung về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi để rút ra
những kinh nghiệm quý báu trong quá trình bồi dưỡng, các tổ phải nhận xét đưa
ra những ưu điểm và tồn tại của các thành viên được phân công bồi dưỡng.

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thương - Đơn vị : Trường THCS Lê Quý Đôn

7


Đề tài: Một số biện pháp tổ chức, chỉ đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi
tại trường THCS Lê Quý Đôn

Trên cơ sơ đó lập danh sách dự kiến nhân sự cho công tác bồi dưỡng học
sinh giỏi năm tới trên tinh thần có sự lựa chọn và tự nguyện nộp vào cuối năm
học.
Dựa vào danh sách dự kiến của các tổ đưa lên, tôi đã phân công chuyên
môn một cách hợp lý, tương đối phù hợp với danh sách đăng kí, mục đích của
việc phân công như vậy giúp cho giáo viện có tinh thần thoải mái, tự tin, khi
giao công việc mà phù hợp giáo viên thì chắc chắn chất lượng sẽ cao hơn. Tuy
nhiên phải có sự lựa chọn giáo viên có năng lực chuyên môn giỏi, có kinh
nghiệm, tinh thần trách nhiệm, cố gắng phân công theo hướng ổn định để phát
huy kinh nghiệm của giáo viên nếu danh sách dự kiến của các tổ chưa phù hợp.
Đây là vấn đề cốt lõi sẽ đem lại thành công hay thất bại của công tác bồi dưỡng
học sinh giỏi của cả năm học.
Bên cạnh chúng ta cũng phải đặc biệt quan tâm đến đội ngũ giáo viên trẻ
với nền tảng kiến thức tốt, tôi đã mạnh dạn phân công một số giáo viên trẻ của
nhà trường tham gia vào công tác bồi dưỡng học sinh giỏi cùng với giáo viên có
nhiều kinh nghiệm để kèm cặp và phát huy hết khả năng cống hiến của tuổi trẻ,
với sự mạnh dạn đó thì những năm vừa qua giáo viên trẻ cũng đã gặt hái được
nhiều thành công trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, góp phần nâng cao
chất lượng học sinh giỏi các cấp của nhà trường.
- Chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch bồi dưỡng và nâng cao trình độ
chuyên môn.
Chỉ đạo các thành viên được phân công bồi dưỡng học sinh giỏi cần phải
xây dựng kế hoạch, thời khóa biểu với sự xác nhận của tổ chuyên môn để nhà
trường theo dõi và kiểm tra.
Chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác bồi
dưỡng học sinh giỏi, xây dựng những giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng
học sinh giỏi của tổ chuyên môn, đồng thời chỉ đạo các tổ thường xuyên tổ chức
các chuyên đề về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi để giáo viên có cơ hội tham
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thương - Đơn vị : Trường THCS Lê Quý Đôn

8


Đề tài: Một số biện pháp tổ chức, chỉ đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi
tại trường THCS Lê Quý Đôn

gia trao đổi với nhau, tìm ra những kinh nghiệm, những phương pháp tốt nhất
cho công tác bồi dưỡng học sinh giỏi phù hợp với đặc điểm của học sinh trường
THCS Lê Quý Đôn.
Tham mưu với nhà trường thành lập ban chỉ đạo hoạt động công tác bồi
dưỡng học sinh giỏi để thường xuyên theo dõi, kiểm tra về thời gian bồi dưỡng,
các vấn đề liên quan để có biện pháp xử lí kịp thời những vướng mắc.
Chuyên môn tạo mọi điều kiện cho giáo viên tham gia các lớp học tập nâng
cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tham gia tập huấn các chuyên đề do các cấp
tổ chức.
- Công tác chỉ đạo xây dựng chương trình, quy trình bồi dưỡng, chế độ
kiểm tra, số lần và thời gian kiểm định chất lượng, sử dụng kết quả kiểm
tra, kiểm định chất lượng.
Để đạt hiệu quả trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, giáo viên bồi
dưỡng phải tuân thủ các quy định chung sau:
Ngay từ đầu năm giáo viên bồi dưỡng phải biên soạn chương trình bồi
dưỡng của mình và được duyệt của tổ trưởng chuyên môn, nhưng chương trình
bồi dưỡng không nhất thiết phải cứng nhắc mà có thể thay đổi sao cho phù hợp
với đối tượng học sinh chứ không phải xây dựng như thế nào là làm y như vậy là
không phù hợp.
Phải tiến hành phân loại đối tượng học sinh trong quá trình bồi dưỡng
thông qua các bài kiểm tra với độ khó tăng dần, để tìm ra những em nào có tố
chất thật sự để tiếp tục xây dựng phương pháp bồi dưỡng phù hợp có hiệu quả
hơn.
Dạy bồi dưỡng học sinh giỏi theo hướng phân hóa đối tượng học sinh. Dạy
những kiến thức học sinh cần phù hợp theo năng lực, khả năng tư duy của từng
đối tượng học sinh, chứ không phải dạy cái thầy có.
Trong suốt quá trình bồi dưỡng ngoài kì thi học sinh giỏi cấp trường do nhà
trường tổ chức thì giáo viên có thể tổ chức kiểm tra nhiều lần để cho học sinh có
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thương - Đơn vị : Trường THCS Lê Quý Đôn

9


Đề tài: Một số biện pháp tổ chức, chỉ đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi
tại trường THCS Lê Quý Đôn

kinh nghiệm làm bài, thể hiện tốt hơn về cách trình bày đồng thời tạo áp lực cho
học sinh, để học sinh thấy được phải có sự cố gắng thì mới được tham gia các kì
thi khác. Sự lựa chọn nhân sự cho đội tuyển tham gia kì thi là yếu tố quan trọng
nếu không có sự cân nhắc kĩ lưỡng, không có những bài kiểm tra thì kết quả sẽ
không cao.
3.2.2.Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của giáo viên về công tác bồi
dưỡng học sinh giỏi.
- Nâng cao nhận thức của giáo viên về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.
Trong những năm học vừa qua tôi đã tham mưu cùng với nhà trường chỉ
đạo bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho giáo viên như:
Chú trọng giáo dục tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp cụ thể bằng các tiêu chí
cụ thể hàng tháng, phối hợp với Công đoàn giáo dục đạo đức tư tưởng Hồ Chí
Minh đến giáo viên.
Quán triệt tất cả các văn bản chỉ đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi đến
giáo viên một các đầy đủ và nghiêm túc. Làm một giáo viên cần phải hiểu và
thấy được uy tín của người giáo viên được khẳng định trước nhân dân, đồng
nghiệp một phần là chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi. Nhận biết được việc bồi
dưỡng học sinh giỏi là trách nhiệm mà nhà trường giao cho, từ đó giáo viên sẽ
có ý thức về trách nhiệm của mình để có những kế hoạch và cách bồi dưỡng tốt
nhất.
Đồng thời tôi tham mưu với Hội đồng thi đua khen thưởng đưa kết quả học
sinh giỏi vào một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá thi đua của giáo
viên cuối năm để giáo viên thấy được rằng sự cống hiến của mình đã và đang
được Ban giám hiệu quan tâm và chia sẻ.
Hội đồng thi đua sẽ xét duyệt phân loại giáo viên cuối năm khi hai giáo
viên có trình độ chuyên môn như nhau tham gia tích cực vào các hoạt động của
nhà trường thì giáo viên nào có thêm học sinh giỏi các cấp thì sẽ xét trước để tạo
sự công bằng trong thi đua, đồng thời để thúc đẩy những giáo viên khác phát
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thương - Đơn vị : Trường THCS Lê Quý Đôn

10


Đề tài: Một số biện pháp tổ chức, chỉ đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi
tại trường THCS Lê Quý Đôn

huy hết khả năng của mình tạo ra sự thi đua trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo,
có như vậy mới thúc đẩy được chất lượng của nhà trường ngày càng đi lên.
- Về đội ngũ giáo viên:
Trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi nhà trường phải chọn ra đội ngũ giáo
viên có tâm huyết, say sưa với công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, tận tụy với học
sinh, có trình độ chuyên môn để tham gia giảng dạy. Kiến thức để bồi dưỡng học
sinh giỏi có tính chuyên sâu, độ khó cao, tính bao quát rộng, rất tốn kém thời
gian nên phải có sự tham gia chỉ đạo, động viên kịp thời của lãnh đạo nhà
trường cả về vật chất lẫn tinh thần cho đội ngũ giáo viên, để giảng dạy có chất
lượng.
Giáo viên dạy học sinh giỏi phải tham khảo nhiều tài liệu một cách thường
xuyên để cập nhật, bổ sung, phát triển chuyên đề (phải ứng dụng công nghệ
thông tin một cách khoa học có hiệu quả nhất), giáo viên chủ động đi trước học
sinh một bước, hướng dẫn và cùng tham gia giải bài tập với học sinh kể cả bài
đã biết (có lời giải) lẫn chưa biết (chưa có lời giải).
Trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, nhiệm vụ quan trọng của người
thầy là phải dạy cho các em tiếp cận kiến thức một cách tự nhiên, chủ động và
sáng tạo, cụ thể là dạy cho các em cách tìm đến kiến thức, cách khai thác và vận
dụng kiến thức, cách làm bài tập, cách đọc sách và tìm tài liệu, cách mở rộng
kiến thức, cách chế tác và tổng quát hóa một bài tập, cách ôn tập cho một kỳ
thi…
Người thầy phải luôn thắp sáng ngọn lửa mê say môn học mà học sinh
đang theo đuổi, phải dạy cho các em biến ước mơ thành hiện thực, biết chấp
nhận khó khăn để cố gắng vượt qua, biết rút kinh nghiệm sau những thất bại hay
thành công trong từng giai đoạn mà mình phấn đấu, tự tin vào kiến thức mà
mình đã có...
Học sinh khi học bồi dưỡng, tham gia vào các đội tuyển phải chịu khá
nhiều áp lực, do đó giáo viên khi giảng dạy phải lưu ý những điều như không
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thương - Đơn vị : Trường THCS Lê Quý Đôn

11


Đề tài: Một số biện pháp tổ chức, chỉ đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi
tại trường THCS Lê Quý Đôn

được nhồi nhét kiến thức cho các em một cách thụ động mà dạy những kiến thức
các em cần phù hợp theo từng đối tượng. Đừng hiểu nhầm học sinh giỏi, cái gì
các em cũng biết, cái gì các em cũng dễ dàng tiếp thu, vì vậy giáo viên bồi
dưỡng không nên giao cho các em những nhiệm vụ bất khả thi mà giao bài tập
hay nhiệm vụ phải phù hợp với từng đối tượng học sinh, để tạo niềm tin, say
sưa, đam mê, hứng thú trong học tập cho các em.
3.2.3. Chỉ đạo giáo viên tổ chức giảng dạy và hướng dẫn học tập cho
học sinh.
- Chỉ đạo giáo viên tổ chức giảng dạy
Chúng ta lựa chọn đội tuyển ngay sau khi kết thúc năm học thông qua việc
trao đổi với giáo viên giảng dạy trước đó để lựa chọn những em có khả năng, tư
chất, trí tuệ, lòng đam mê vào đội tuyển, làm nguồn cho năm học kế tiếp.
Lên kế hoạch bồi dưỡng ngay từ trong hè, qua đó lọc dần qua các cuộc thi
cấp trường.
Thông qua giáo viên chủ nhiệm định hướng, sự thỏa thuận của giáo viên
bồi dưỡng ở các đội tuyển để tránh tình trạng chồng chéo giữa môn này với môn
kia. Không để tình trạng học sinh một lúc tham gia 2- 3 môn, không chuyên sâu
ảnh hưởng đến kết quả thi của các em.
Khi đã lựa chọn, phát hiện được những học sinh có năng lực, năng khiếu
để bồi dưỡng vào đội tuyển ở các khối của các môn thi. Tổ chức thi cấp trường,
chọn ra đội tuyển để tiếp tục bồi dưỡng, phát hiện và loại dần trong quá trình
dạy và bồi dưỡng để đến khi Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức chúng ta đã có
đội hình chắc chắn để đi thi.
Trước hết theo quan điểm của tôi, mục tiêu bồi dưỡng học sinh giỏi là cho
các em có kiến thức khoa học cơ bản, hiện đại, tiên tiến. Có tính tự lập và khả
năng nhận thức ở mức độ cao và có kỹ năng vận dụng kiến thức cơ bản vào thực
tế. Trong đó việc rèn luyện cho học sinh có tính tự lập và khả năng nhận thức ở
mức độ cao là quan trọng và khó khăn nhất.
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thương - Đơn vị : Trường THCS Lê Quý Đôn

12


Đề tài: Một số biện pháp tổ chức, chỉ đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi
tại trường THCS Lê Quý Đôn

Dạy bồi dưỡng theo hướng phân hóa đối tượng học sinh. Dạy những kiến
thức học sinh cần, phù hợp theo từng đối tượng, nhằm bổ sung những thiếu sót
trong kiến thức cơ bản cho học sinh, đồng thời phát huy được tính sáng tạo,
năng lực, khả năng tư duy của từng đối tượng học sinh, chứ không phải dạy cái
mà thầy cô có.
Vì vậy đối với giáo viên được chọn dạy bồi dưỡng học sinh giỏi, nhà
trường tổ chức chuyên đề để thống nhất: Quy trình (phương pháp) bồi dưỡng
học sinh giỏi, chương trình bồi dưỡng, tài liệu bồi dưỡng, chế độ kiểm tra
thường xuyên, thời gian và số lần kiểm định, sử dụng kết quả kiểm định (những
vấn đề quy định chung cho công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, giáo viên dạy phải
thực hiện nghiêm túc và cơ sở cho công tác quản lí, chỉ đạo của nhà trường).
Đối với học sinh, giáo viên có thể phân chia việc tổ chức giảng dạy theo
từng giai đoạn như sau:
- Giai đoạn 1: Giới thiệu chương trình, sách giáo khoa, các loại sách, tài
liệu tham khảo dành riêng cho học sinh giỏi (chú ý nhà xuất bản, tên tác giả) và
cách truy cập Internet để tìm tài liệu học tập. Hướng dẫn học sinh cách học, cách
nghe giảng và ghi chép bài học. Hướng dẫn học sinh tiếp thu kiến thức cơ bản
của môn bồi dưỡng. Qua đó làm cho các em yêu thích môn học mà mình đã
chọn.
- Giai đoạn 2: Giúp học sinh biết cách giải quyết, khai thác một đơn vị
kiến thức, một bài tập hay vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề đặt ra. Từ
đó rèn luyện cho các em khả năng tư duy logic, tư duy độc lập sáng tạo và biết
cách tương tự hóa, mở rộng hóa, tổng quát hóa một vấn đề của kiến thức.
- Giai đoạn 3: Sau khi các em đã học xong một số kiến thức cơ bản, cần tổ
chức thi kiểm tra để phân loại mặt bằng học tập và giúp giáo viên dạy hiểu rõ
từng đối tượng học sinh. Từ đó để có cách dạy phù hợp, sát đối tượng học sinh
(thực hiện theo đúng các bước của một buổi bồi dưỡng học sinh giỏi của nhà
trường quy định).
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thương - Đơn vị : Trường THCS Lê Quý Đôn

13


Đề tài: Một số biện pháp tổ chức, chỉ đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi
tại trường THCS Lê Quý Đôn

- Giai đoạn 4: Hoàn thiện kiến thức, giáo dục cho các em tính chủ động, tự
tin và sẵn sàng tham gia kỳ thi học sinh giỏi các cấp.
Các giai đoạn này có mối quan hệ chặt chẽ với nhau trong từng buổi bồi
dưỡng và xuyên suốt cả quá trình bồi dưỡng để giáo viên dạy, bổ sung, điều
chỉnh về nội dung và phương pháp bồi dưỡng phù hợp với đối tượng học sinh
vừa để tạo hứng thú, đam mê học tập cho học sinh vừa để nâng cao hiệu quả của
công tác bồi dưỡng.
- Tổ chức và hướng dẫn học tập cho học sinh.
Trong quá trình bồi dưỡng học sinh giỏi thì công tác tổ chức học tập của
học sinh là một mắt xích rất quan trọng, nó ảnh hưởng đến sự thành công hay
thất bại của học sinh không chỉ trong phạm vi cấp học phổ thông mà kể cả việc
học lên sau này của các em. Để làm tốt công tác này giáo viên cần thực hiện tốt
những nội dung sau:
Học sinh tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi ở các bộ môn, giáo viên phải
quan tâm giáo dục ý thức tự giác trong học tập cho học sinh, các em phải tự rèn
luyện mình. Ngoài việc học tập trên lớp các giờ chính khóa, học sinh phải tham
gia đầy đủ các buổi học bồi dưỡng theo quy định của nhà trường và bồi dưỡng
ngoài giờ của giáo viên, tham gia giải các bài tập trong sách giáo khoa, sách
nâng cao, trong các tài liệu tham khảo và phải học bài cũ ở nhà một cách tự giác.
Giáo viên khi giảng dạy phải phân loại đối tượng học sinh. Từ đó giao cho
các em tự nghiên cứu một số kiến thức cơ bản, phương pháp làm bài, tổ chức
cho các em học hỏi, giúp đỡ lẫn nhau và phải được giáo viên dạy kiểm tra, đánh
giá cẩn thận, cụ thể. Việc làm này giúp học sinh có lòng say mê, tự tin trong học
tập, có tác phong tự học, tự nghiên cứu.
Mỗi học sinh phải có đầy đủ tài liệu theo yêu cầu giáo viên, trong đó bao
gồm các bài tập hay, các đề thi cùng đáp án, các kiến thức tự tìm hiểu, đúc kết
sau một quá trình học tập, những ghi chép này rất cần thiết cho việc học tập, rèn
luyện nâng cao kiến thức của học sinh giỏi.
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thương - Đơn vị : Trường THCS Lê Quý Đôn

14


Đề tài: Một số biện pháp tổ chức, chỉ đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi
tại trường THCS Lê Quý Đôn

Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí và rèn luyện kỹ năng sống cho học
sinh như sinh hoạt Câu lạc bộ môn học, tham quan du lịch, giao lưu văn nghệ,
thể thao, thi học sinh thân thiện, thi hùng biện... nhằm giảm áp lực trong học bồi
dưỡng cho các em.
3.2.4. Cơ sở vật chất và kinh phí đầu tư cho công tác bồi dưỡng học
sinh giỏi.
Ngoài những đầu tư riêng của giáo viên, nhà trường cần xây dựng một tủ
sách dành riêng cho việc dạy bồi dưỡng học sinh giỏi trong đó bao gồm các tài
liệu giảng dạy của giáo viên, tài liệu học tập của học sinh, các tài liệu tham
khảo, các bộ đề thi để tham khảo.
Quá trình bồi dưỡng học sinh giỏi là một quá trình đòi hỏi người dạy, người
học nhận thức ở trình độ cao và làm việc căng thẳng. Do đó môi trường học tập
cần phải đầy đủ. Việc đầu tư kinh phí hoạt động cho công tác bồi dưỡng học
sinh giỏi thực chất là đầu tư xây dựng “thương hiệu” của một nhà trường trong
thời đại hội nhập và phát triển, thực hiện nhiệm vụ đào tạo nhân tài cho đất
nước, là một điều tất yếu, chính đáng và thậm chí rất tốn kém.
Kinh phí hoạt động được dùng chủ yếu cho các hoạt động sau:
+ Phục vụ chuyên môn (tài liệu, giao lưu học hỏi, bồi dưỡng nghiệp vụ
chuyên môn, tổ chức họp rút kinh nghiệm...)
3.2.5. Chỉ đạo các tổ chuyên môn đánh giá công tác bồi dưỡng học sinh
giỏi.
Chỉ đạo các tổ chuyên môn nghiêm túc đánh giá công tác bồi dưỡng học
sinh giỏi, nêu lên những thành công mà các thành viên được phân công bồi
dưỡng đạt được và hạn chế của những giáo viên chưa thực sự nhiệt tình trong
công tác này, đồng thời đề nghị biểu dương những giáo viên có thành tích cao
trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.
3.2.6. Công tác tham mưu các chế độ cho học sinh và giáo viên tham
gia các kì thi học sinh giỏi.
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thương - Đơn vị : Trường THCS Lê Quý Đôn

15


Đề tài: Một số biện pháp tổ chức, chỉ đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi
tại trường THCS Lê Quý Đôn

- Chế độ cho học sinh.
Tham mưu với nhà trường hỗ trợ kịp thời kinh phí đi lại, ăn ở cho học sinh
tham gia các kì thi học sinh giỏi theo chế độ quy định. Tham mưu với Hội cha
mẹ học sinh hỗ trợ thêm cho các em để các em có đủ sức khỏe để tham gia kì
thi.
Sau các kì thi tôi đã tham mưu với nhà trường trích kinh phí khen thưởng
kịp thời những em đạt kết quả trong các kì thi học sinh giỏi trong những dịp như
sơ kết cuối học kì, tổng kết cuối năm học.

Trao giấy khen và phần thưởng cho các em đạt HSG cấp trường
- Chế độ cho giáo viên bồi dưỡng.
Để chất lượng học sinh giỏi hàng năm tăng lên thì hỗ trợ kinh phí bồi
dưỡng cho giáo viên là việc làm hết sức quan trọng mà người làm chuyên môn
như tôi luôn trăn trở và suy nghĩ, để có kết quả tốt thì phải có sự hỗ trợ tương
xứng với những công sức mà họ bỏ ra do vậy với tiêu chí thì giáo viên tham gia
bồi dưỡng có đạt kết quả hay không thì mức kinh phí hỗ trợ là như nhau. Tuy
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thương - Đơn vị : Trường THCS Lê Quý Đôn

16


Đề tài: Một số biện pháp tổ chức, chỉ đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi
tại trường THCS Lê Quý Đôn

nhiên ngoài tiền hỗ trợ ra thì những giáo viên có học sinh giỏi đạt kết quả cao thì
sẽ được thưởng với những mức kinh phí khác nhau tùy thuộc vào kinh phí của
nhà trường hiện có.
Để làm tốt công tác này thì bản thân phải tham mưu với Hiệu trưởng, Hội
cha mẹ học sinh để có nguồn kinh phí hỗ trợ đúng theo quy định.
Ngoài ra trong quá trình kiểm tra theo dõi, những giáo viên không tham gia
bồi dưỡng thì sẽ không được nhận các khoản hỗ trợ của nhà trường.
Do những năm gần đây có sự hỗ trợ tương đối kịp thời và động viên
khuyến khích giáo viên, học sinh trong quá trình tham gia bồi dưỡng học sinh
giỏi mà chất lượng học sinh giỏi của nhà trường ngày càng được nâng cao.
3.3. Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp.
Những biện pháp tổ chức tốt công tác bồi dưỡng học sinh giỏi mà trong đề
tài đã nêu là tiền đề cho những thành công của giáo viên, đem lại hiệu quả cao
trong quá trình bồi dưỡng, giữ vai trò quan trọng nhất trong công tác bồi dưỡng
học sinh giỏi, vì giáo viên có tổ chức tốt thì kết quả đạt được mới cao.
Tuy nhiên cùng với sự chỉ đạo một cách thiết thực nhất của chuyên môn là
một vấn đề quan trọng không thể thiếu trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.
Nếu không có sự định hướng thì mỗi người sẽ làm một kiểu, thiếu sự thống nhất.
Do đó mối quan hệ giữa biện pháp tổ chức và chỉ đạo trong công tác bồi
dưỡng học sinh giỏi có sự quan hệ, hỗ trợ lẫn nhau, đây là mối quan hệ không
thể tách rời, làm công tác chuyên môn không phải chỉ biết chỉ đạo mà còn phải
định hướng giúp giáo viên có những biện pháp tốt nhất để làm tốt công tác bồi
dưỡng học sinh giỏi.
Để ứng dụng đề tài này vào trong thực tế thì bản thân đã triển khai các biện
pháp tổ chức trước để giáo viên nắm bắt một cách tốt nhất, sau đó mới áp dụng
các chỉ đạo có định hướng.
3.4. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu,
phạm vi và hiệu quả ứng dụng.
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thương - Đơn vị : Trường THCS Lê Quý Đôn

17


Đề tài: Một số biện pháp tổ chức, chỉ đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi
tại trường THCS Lê Quý Đôn

Sau một thời gian áp dụng đề tài thì các giáo viên đã lấy lại được sự tự tin
trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, đa số giáo viên đã nhiệt tình, miệt mài
trong công tác này. Tạo ra sự thi đua trong nhà trường, đã thúc đẩy được chất
lượng giáo dục và uy tín nhà trường ngày càng nâng cao.
Để kiểm nghiệm lại quá trình triển khai đề tài đến giáo viên tôi đã khảo sát
19 giáo viên được phân công bồi dưỡng học sinh trong nhà trường năm học
2017 – 2018, sau khi kết thúc kì thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa năm
học 2017 – 2018 vào ngày 27 tháng 02 năm 2018, với câu hỏi như sau:
Câu hỏi

Trả lời
Hiệu quả

Chưa hiệu quả

Đồng chí đánh giá các biện pháp chỉ
đạo của chuyên môn trong công tác
bồi dưỡng học sinh giỏi không có đem
lại hiệu quả không?
Sau khi khảo sát, tôi thu được kết quả sau:
Với câu hỏi đưa ra tất cả giáo viên đánh giá các biện pháp chỉ đạo của
chuyên môn trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi đã trực tiếp đem lại hiệu quả
đối với quá trình bồi dưỡng học sinh giỏi. Các biện pháp do chuyên môn hướng
dẫn, giáo viên đã áp dụng được vào trong quá trình bồi dưỡng của mình và đã
đem lại hiệu quả cao trong các kì thi.
Nhiều giáo viên đã tự tin hơn khi tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi. Đặc
biệt là các giáo viên trẻ mới ra trường, chưa có nhiều kinh nghiệm bồi dưỡng
học sinh giỏi như: Đ/c Nguyễn Thị Thương (bồi dưỡng môn Tin học), Đ/c
Nguyễn Xuân Diệu (bồi dưỡng môn Vật lý 8). Mặc dù thời gian công tác chưa
nhiều nhưng đã có các học sinh đạt thành tích cao trong các kì thi học sinh giỏi
văn hóa cấp huyện và cấp tỉnh.

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thương - Đơn vị : Trường THCS Lê Quý Đôn

18


Đề tài: Một số biện pháp tổ chức, chỉ đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi
tại trường THCS Lê Quý Đôn

Đặc biệt, một số đồng chí giáo viên đã được Phòng Giáo dục và Đào tạo
KrôngAna tin tưởng lựa chọn tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi dự thi cấp tỉnh
nhiều năm học như: Đ/c Nguyễn Thị Thương (bồi dưỡng môn Tin học), Đ/c Hà
Thu Trang (bồi dưỡng môn Sinh học), Đ/c Trương Công Hiệp (bồi dưỡng môn
Vật Lý), Đ/c Nguyễn Thị Lệ Hoa (bồi dưỡng môn Ngữ văn).
Hầu hết các giáo viên đã nhận thấy sự quan tâm rất lớn của chuyên môn về
công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Đặc biệt là họ được hỗ trợ một nguồn kinh phí
tuy không nhiều nhưng đã sẽ thấy được trách nhiệm của mình trong lĩnh vực
này.
Với việc áp dụng đề tài này trong nhiều năm học thì kết quả học sinh giỏi
năm sau cao hơn năm trước, nhà trường được Phòng Giáo dục đánh giá có sự
tiến bộ về công tác này.
Được cụ thể ở bảng sau:
+ Kết quả học sinh giỏi năm học 2015 - 2016
Học sinh giỏi các môn văn hóa cấp

13 học sinh (01 nhì; 01 ba; 01 KK; 10

huyện

CN)

HSG các môn văn hóa cấp tỉnh
IOE cấp huyện:

01 giải nhì.
04 học sinh (01 KK; 03 công nhận).

Violympic Toán cấp huyện:

22 học sinh (01 ba; 02 KK; 19 CN).

Violympic Toán cấp tỉnh:

05 học sinh (02 nhì; 01 ba; 02 KK).

Học sinh giỏi MTCT cấp huyện:

01 học sinh công nhận.

+ Kết quả học sinh giỏi năm học 2016 - 2017:
HSG các môn văn hóa cấp huyện

19 học sinh (01 ba; 03 KK; 15 CN)

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thương - Đơn vị : Trường THCS Lê Quý Đôn

19


Đề tài: Một số biện pháp tổ chức, chỉ đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi
tại trường THCS Lê Quý Đôn

Học sinh giỏi MTCT cấp huyện

01 học sinh công nhận.

IOE cấp huyện:

09 học sinh (01 KK; 08 công nhận).

Violympic Toán TV cấp huyện

19 HS (01 nhì; 04 ba; 01 KK; 13 CN)

Violympic Toán TV cấp tỉnh:

04 học sinh (03 ba; 01 KK).

Violympic Toán TA cấp huyện:

06 học sinh (04 KK; 02 CN).

Violympic Toán TA cấp tỉnh:

01 giải khuyến khích.

Violympic Vật lí cấp huyện:

20 HS (01 nhất; 01 Nhì; 05 KK; 13 CN).

Violympic Vật lí cấp tỉnh:

04 học sinh (03 ba; 01 KK).

+ Kết quả học sinh giỏi năm học 2017 - 2018:
Học sinh giỏi các môn văn hóa

23 học sinh (01 giải nhất, 01 giải nhì, 02

cấp huyện:

giải ba, 07 giải khuyến khích, 12 CN)

III. Phần kết luận, kiến nghị
1. Kết luận:
Qua kết quả mà nhà trường đạt được trong các kì thi học sinh giỏi, tuy rằng
so với chất lượng học sinh giỏi của các trường hàng đầu trong huyện thì chưa
bằng nhưng điều đó cũng khẳng định với đề tài “Một số biện pháp tổ chức, chỉ
đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi” mà tôi đưa ra và áp dụng cho
nhà trường nhiều năm cũng đã bước đầu đạt được những hiệu quả nhất định.
Bản thân rất mong muốn để nâng cao được chất lượng bồi dưỡng học sinh
giỏi thì các nhà quản lí giáo dục sẽ và tiếp tục nghiên cứu đưa ra những biện
pháp tốt hơn để thúc đẩy đào tạo nhân tài cho đất nước.
Với đề tài “Một số biện pháp tổ chức, chỉ đạo nâng cao chất lượng bồi
dưỡng học sinh giỏi tại trường THCS Lê Quý Đôn” có thể còn thiếu sót, rất

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thương - Đơn vị : Trường THCS Lê Quý Đôn

20


Đề tài: Một số biện pháp tổ chức, chỉ đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi
tại trường THCS Lê Quý Đôn

mong được sự quan tâm, đóng góp ý kiến của quý đồng nghiệp để đề tài hoàn
thiện hơn và thu được kết quả cao hơn.
2. Kiến nghị
2.1. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo
Đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo nên tổ chức những chuyên đề về công
tác bồi dưỡng học sinh giỏi của một số đơn vị có thành tích cao, của những giáo
viên có nhiều kinh nghiệm, có nhiều thành tích trong lĩnh vực bồi dưỡng học
sinh giỏi hơn nữa.
Phòng Giáo dục và các cấp chính quyền tiếp tục quan tâm hơn nữa về cơ sở
vật chất cho trường THCS Lê Quý Đôn để nhà trường có đủ cơ sở vật chất phục
vụ tốt hơn cho công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.
2.2. Đối với nhà trường
Nhà trường tạo điều kiện, quan tâm hơn nữa về kinh phí để bồi dưỡng cho
các giáo viên tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi.
Krông Ana, ngày 16 tháng 03 năm 2018
Người viết

Nguyễn Thị Thương

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thương - Đơn vị : Trường THCS Lê Quý Đôn

21


Đề tài: Một số biện pháp tổ chức, chỉ đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi
tại trường THCS Lê Quý Đôn

DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Văn bản về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.
2. Các văn bản chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo Krông Ana về công
tác bồi dưỡng học sinh giỏi.
3. Kế hoạch năm học hàng năm của Phòng Giáo dục và Đào tạo Krông
Ana.
4. Kết quả học sinh giỏi qua các kì thi của Phòng Giáo dục và Đào tạo
Krông Ana.
5. Kế hoạch năm học của trường THCS Lê Quý Đôn.

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thương - Đơn vị : Trường THCS Lê Quý Đôn

22


Đề tài: Một số biện pháp tổ chức, chỉ đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi
tại trường THCS Lê Quý Đôn

MỤC LỤC
1. Cơ sở lý luận..........................................................................................3
2. Thực trạng vấn đề nghiên cứu..............................................................4

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thương - Đơn vị : Trường THCS Lê Quý Đôn

23


Đề tài: Một số biện pháp tổ chức, chỉ đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi
tại trường THCS Lê Quý Đôn

NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA NHÀ TRƯỜNG
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
HIỆU TRƯỞNG
(Kí tên và đóng dấu)

NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
TRƯỞNG PHÒNG
(Kí tên và đóng dấu)

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thương - Đơn vị : Trường THCS Lê Quý Đôn

24Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×