Tải bản đầy đủ

bài tập kinh tế đầu tư phân đấu thầu mau hàng hóa

I.ĐẤU THẦU MUA HÀNG HÓA


a)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Trình tự tổ chức đấu thầu( 9 bước)
Sơ tuyển nhà thầu(nếu có).
Lập hồ sơ dự thầu.
Gửi thư mời thầu hoặc thông báo mời thầu.
Nhận và quản lí hồ sơ dự thầu.
Mở thầu.
Đánh giá ,xếp hạng nhà thầu.

Trình duyệt kết quả đấu thầu.
Công bố trúng thầu,thương thảo hoàn thiện hợp đồng.
Trình duyệt nội dung hợp đồng.


1.Sơ tuyển nhà thầu.

>30 tỉ đồng
1.Lập hồ sơ sơ tuyển


2.Hồ sơ mời thầu.
 Thư mời thầu.
 Mẫu đơn dự thầu.
 Chỉ dẫn đối với nhà thầu.
 Các điều kiện ưu đãi.
 Các loại thuế theo quy định của pháp luật.
 Các yêu cầu về công nghệ,vật tư ,thiết bị,hàng hóa,tính năng kỹ thuật và hàng hóa.
 Biểu giá.
 Tiêu chuẩn đánh giá.
 Điều kiện chung và điều kiện cụ thể của hợp đồng.
 Mẫu bảo lãnh dự thầu.
 Mẫu thỏa thuận hợp đồng.
 Mẫu bảo lãnh thực hiện hợp đồng.

12 nội dung


3.Thư hoặc thông báo mời thầu.

Tên và địa chỉ bên mời thầu

Khái quát dự án,địa điểm và thời gian giao hàng

Chỉ dẫn việc tìm hiểu hồ sơ mời thầu.

Các điều kiên tham gia dự thầu.

Thời gian ,địa điểm nhận hồ sơ dự thầu.4.Chỉ dẫn đối với nhà thầu.

4 nôi dung


5.Hồ sơ dự thầu.
1


a)Nội dung về hành chính pháp lí.

Đơn dự thầu hợp lệ
Bản sao giấy đăng kí kinh doanh

Tài liệu giới thiệu về năng lực ,kinh nghiệm của nhà thầu

Bảo lãnh dự thầu.


b)Nội dung về kỹ thuật.

Đặc tính Kỹ

Giải pháp kỹ

thuật của hàng

thuật công

hóa.

nghệ

Nguồn gốc
hàng hóa và
chứng chỉ của
nhà sản xuất

Tổ chức thi
công ,lắp
đặt,đào tạo và
chuyển giao
công nghệ

Tiến độ thục
hiện hợp đồng


c)Nội dung về thương mại ,tài chính

Giá dự thầu kềm
theo thuyết minh và
biểu giá chi tiết

Điều kiện giao

Điều kiện tài

Điều kiện thanh

hàng

chính

toán


6.Bảo lãnh dự thầu
Nhà dự thầu phải nộp bảo lãnh dự thầu cùng với hồ sơ dự thầu.
Giá trị bảo lãnh dự thầu từ 1%-3% giá dự thầu.Bên mời thầu có thể quy định mức bảo lãnh thống nhất để đảm bảo
bí mật về mức giá dự thầu cho các nhà thầu.

Bảo lãnh dự thầu sẽ được trả lại cho nhà thầu không khúng thầu trong vòng không quá 30 ngày kể từ ngày công bố
kết quả đấu thầu.

Nhà thầu không được nhận lại bảo lãnh dựu thầu trong các trường hợp sau:
o Trúng thầu nhưng từ chối thực hiện hợp đồng
oRút hồ sơ dự thấu sau khi đóng thầu
Bão lãnh dự thầu chỉ áp dụng cho các hình thức đấu thầu rộng rãi và hạn chế.
Sau khi nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng, hà thầu trúng thầu được trả lại bảo lãnh dự thầu.


7.Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu.

Năng lực
và kinh

Nội dung

Tài chính

Các chỉ

nghiện

kỹ thuật

và giá cả

tiêu khác

nhà thầu


a)Nội dung về kinh nghiệm nhà thầu.


b)Nội dung về kỹ thuật
1.Khả
1.Khả năng
năng đáp
đáp ứng
ứng các
các yêu
yêu cầu
cầu về
về số
số lượng,chất
lượng,chất lượng,
lượng, các
các tính
tính năng
năng kỹ
kỹ thuật
thuật hàng
hàng hóa
hóa đã
đã nêu
nêu trong
trong
hồ
hồ sơ
sơ mời
mời thầu.
thầu.

2.Đặc
2.Đặc tính
tính kinh
kinh tế
tế kỹ
kỹ thuật,mã
thuật,mã hiệu
hiệu của
của hàng
hàng hóa,noi
hóa,noi sản
sản xuất,trình
xuất,trình độ
độ sản
sản xuất
xuất và
và các
các nội
nội dung
dung
khác.
khác.

6 tiêu

3.Tính
3.Tính hợp
hợp lí
lí và
và hiệu
hiệu quả
quả kinh
kinh tế
tế của
của các
các giải
giải pháp
pháp kỹ
kỹ thuật,biện
thuật,biện pháp
pháp tổ
tổ chức
chức cung
cung ứng
ứng hàng
hàng
hóa
hóa

chuẩn
4.Khả
4.Khả năng
năng lắp
lắp đặt
đặt thiết
thiết bị
bị và
và năng
năng lực
lực cán
cán bộ
bộ kỹ
kỹ thuât
thuât

5.Khả
5.Khả năng
năng thích
thích ứng
ứng về
về mặt
mặt địa
địa lý.
lý.

6.Tác
6.Tác động
động đến
đến với
với môi
môi trường
trường và
và biện
biện pháp
pháp xử
xử lý.
lý.


c)Về tài chính và giá cả

Khả năng cung cấp tài chính (nếu có yêu cầu), các điều kiện thương mại tài chính,giá đánh giá

d)Các tiêu chuẩn khác

Thời gian thực hiện hợp đồng,chuyển giao công nghệ,đâò tạo và các nội dung khácTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×