Tải bản đầy đủ

Kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH kinh doanh thương mại thăng long

Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level

BÁO CÁO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
Đề tài : “Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại Thăng Long”.


ĐẶT VẤN ĐỀ

NVL là một yếu tố thiết
yếu đối với một doanh
nghiệp xây dựng .

Làm thế nào để hạch toán,
quản lý, sử dụng hiệu quả
NVL ?

Kế toán NVL tại Công ty TNHH

Kinh doanh Thương mại Thăng
Long
Vai trò của kế toán NVL vô
cùng quan trọng.


Mục tiêu nghiên cứu

Hệ thống hóa cơ sở lý luận về công

Đánh giá thực trạng kế toán nguyên

Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn

tác kế toán nguyên vật liệu trong

vật liệu tại Công ty TNHH Kinh

thiện công tác kế toán nguyên vật liệu

doanh Thương mại Thăng Long.

tại Công ty.

doanh nghiệp.


Số liệu thứ cấp: từ phòng kế toán, các
phiếu nhập xuất kho, sách báo..

Phương pháp thu thập số
liệu
Thu thập số liệu sơ cấp: phỏng vấn

Xử lý số liệu trên phần mềm excel.

Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp xử lý số liệu
Sử dụng phần mềm kế toán.Phương pháp so sánh: so sánh chỉ
tiêu, số liệu.

Phương pháp phân tích số
liệu
Các phương pháp chuyên môn kế
toán


KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Tên: Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Thăng Long

Lĩnh vực kinh doanh: Xây dựng các công trình dân dụng, công

Tổng quan về công ty

nghiệp, giao thông, thủy lợi, san lấp mặt bằng, kinh doanh dịch
vụ hàng hóa, vận tải....

Sản phẩm tiêu biểu: Nhà điều hành UBND xã Kim Nỗ - Đông
Anh – Hà Nội, kênh Thịnh Tiến - Hải Bối ...


Tình hình TS - NV
ĐVT: Tr. đ

13.340

ĐVT: Tr. đ

12.592

9.887

7.503

15.000
7.479

15.000

15.000

7.865

6.128

5.273

2.209

TSNH

TSDH

NPT

VCSH

(Nguồn: Phòng kế toán)


Tình hình sản xuất kinh doanh
ĐVT: Tr. đ

187.324

144.473

17.849 15.973

Doanh thu

138.694

20.748 19.385

Gía vốn

15.943 14.598

Lợi nhuận sau thuế
(Nguồn: Phòng kế toán)


KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Kế toán tài chính


Công tác chứng từ và kiểm kê NVL
Công tác tính giá NVL
Công tác tài khoản và ghi sổ kép
Báo cáo kế toán tài chính

Kế toán quản trị
Lập dự toán
Báo cáo quản trị


Công tác chứng từ và kiểm kê NVL


Công tác tính giá NVL
a. Tính giá NVL nhập kho
Nguyên vật liệu nhập kho của công ty là NVL mua ngoài nên căn cứ vào từng loại NVL, nơi mua NVL mà giá nhập kho được ghi nhận khác
nhau.
Ngày 12/10/2015 Công ty tiến hành mua xi măng của

ĐVT: Đồng

Công
thức
Công ty
TNHH Minh Khôi theo hóa đơn số 0055459, số
giámua
là 1.270 đồng/ +kg (chưa
Gía nhậplượng
kho là=12.200 kg,
Gíađơn
hàng
Chibao
phi gồm thuế(trên
GTGT).
đồng, chi phí
hóaTheo
đơn hợp
GTGT)
thu vận
muachuyển lô

Các khoản chiết khấu

thương mại,giảm giá
hàng
mua,
hàng mua trả lại
hàng trên giá chưa thuế là 610.000 đồng, VAT 10%, đã
thanh toán bằng tiền mặt. Công ty đã chuyển khoản thanh
toán tiền mua vật tư trên. Kế toán định khoản:

Gía NVL nhập kho là: Gía thực tế

nhập kho

=(15.494.000+610.000)/12.200= 1.320(đồng/kg)
Như vậy giá thực tế nhập kho là 1.320(đồng/kg).


b. Tính giá NVL xuất kho
Công ty sử dụng phương pháp tính giá xuất kho NVL theo phương pháp bình quân gia quyền cả kỳ dự trữ.

Công thức tính :

Theo phiếu xuất kho số XK220 ngày 13/10/2015

Trị giá xuất của nguyên vật liệu là

Công ty xuất 11.000 kg xi măng, đơn giá 1.270

= 11.000 x 1.270 = 13.970.000 (đồng)

NVL
đồng/kg để thi công Giá
Nhàtrị
điều
hành UBND Xã Kim
= Đơn giá bình quân
Nỗ - Đông Anh.
xuất kho

Kế toán tiến hành ghi sổ:
*

Số lượng NVL xuấtNợ
dùng
TKtrong
621: kỳ13.970.000 (đồng)
Có TK 152: 13.970.000 (đồng)


Kế toán chi tiết NVL
THẺ KHO
152 - Nguyên vật liệu.
152 - XM - Xi măng, Đơn vị tính: Kg
Tháng 10 năm 2015
STT

Chứng từ

Diễn giải

SH

NT

 

 

 

1

NK224

08/10

2

XK220

13/10

3

NK225

18/10

4

XK221

19/10

XK223

26/10

 

 

 

 

 

 

 
5

Ngày nhập xuất

Số lượng
Nhập

Xuất

Tồn

 

 

 

15.000

08/10/2015

11.000

-

26.000

13/10/2015

 

11.000

15.000

18/10/2015

23.000

-

38.000

19/10/2015

-

10.000

28.000

26/10/2015

 

15.000

13.000

Tổng nhập – xuất trong kì

 

34.000

36.000

 

Tồn cuối kì

 

 

 

13.000

Tồn đầu kỳ
Nhập xi măng thi công CT: Nhà điều hành UBND Xã Kim
Nỗ - Đông Anh

Xuất xi măng thi công CT: điều hành UBND Xã Kim Nỗ Đông Anh

Nhập xi măng thi công CT: Nhà điều hành UBND Xã Kim
Nỗ - Đông Anh

Xuất xi măng thi công CT: Nhà điều hành UBND Xã Kim
Nỗ - Đông Anh

Xuất xi măng thi công CT: Nhà điều hành UBND Xã Kim
Nỗ - Đông Anh

Thủ kho

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)


Bảng tổng hợp chi tiết vật tư
BẢNG TỔNG HỢP NHẬP – XUẤT – TỒN
152 – Nguyên vật liệu
Tháng 10 năm 2015

Tồn đầu kỳ
Mã vật tư

Tên vật tư

Nhập
 

ĐVT

Số lượng

 

Số tiền

Số lượng

Đá hộc

152_GD

Tồn cuối kỳ
 

Số tiền

 
152_DH

Xuất

Số lượng

 

Số tiền

 

Số lượng

Số tiền

 

 

M3

80

12.880.000

920

148.120.000

1.000

161.000.000

0

0

Gạch đặc

viên

1.500

2.181.000

2.000

2.908.000

3.000

4.362.000

500

727.000

152_QH

Que hàn

Kg

0

0

600

12.528.000

600

12.528.000

0

0

152_XM

Xi măng

kg

15.000

18.375.000

33.000

40.425.000

35.000

42.875.000

13.000

15.925.000

152_THH

Thép hình hộp

Kg

0

0

784

11.188.576

720

10.918.080

64

970.496

152_TLM

Thép lá mạ

Kg

0

0

1.819

30.597.399

1.819

30.597.399

0

0

152_T18

Thép phi 18

Kg

0

0

900

12.105.000

750

10.087.500

150

2.017.500

….

….

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

 

 

94.341.760

 

315.256.203

 

323.104.187

 

86.493.776

………. ……..

  Tổng cộng


Kế toán tổng hợp NVL
TK152
Nợ

Giá thực tế NVL nhập kho do mua ngoài, tự chế, thuê gia
công, mua NVL không qua kho, tạm ứng mua NVL.
Giá trị NVL phát hiện thiếu khi kiểm kê.

Dư Nợ: Giá thực tế NVL tồn khoGiá thực tế NVL xuất kho để phục vụ thi công công
trình, phục vụ quản lý.
Giá trị NVL phát hiện thiếu khi kiểm kê.


Trích Sổ cái tài khoản 152
SỔ CÁI TÀI KHOẢN
152-Nguyên liệu,vật liệu
Tháng 10 năm 2015

Chứng từ

Số Tiền

Ngày ghi sổ

Diễn giải

TK ĐƯ

Số

Ngày

 

 

 

Số dư đầu kỳ

 

94.341.760

 

08/10

NK224

08/10

Nhập thép,xi măng

331

32.476.675

 

13/10

XK220

13/10

Xuất xi măng,thép

621

 

29.524.25020/10

NK226

20/10

Nhập kho thép D18

112

21.048.500

 

23/10

0055431

23/10

Mua cốt thép

331

78.100.000

 

25/10

XK225

25/10

Xuất dầu diesel

623

27/10

NK227

27/10

Nhập xi măng

112

40.640.000

 

28/10

XK226

28/10

Xuất xi măng thi công CT

621

 

18.375.000

….

….

….

….

….

….

….

 

 

 

Tổng phát sinh

 

315.256.203

323.104.187

 

 

 

Dư cuối kì

 

86.493.776

 

Kế toán lập bảng

(Ký,họ tên)

Nợ

Kế toántrưởng

(Ký,họ tên)7.840.000


Công tác kế toán quản trị


Kế hoạch cung ứng,sử dụng và dự trữ nguyên vật liệu
Quý IV năm 2015
Loại NVL

ĐVT

Lượng NVL dự trữ đầu

Lượng NVL cần mua trong kỳ

Lượng NVL cần sử dụng

kỳ

Thép vằn DL L13

Kg

Que hàn

Kg

Xi măng

Kg

Thép lá mạ

Kg

Thép phi 18

Kg

Thép tấm

Kg

….

….

Lượng NVL cần dự trữ cuối kỳ

trong kỳ

2500

500

2000

1000

0

1300

1100

200

18000

55000

50000

23000

0

2800

1600

1200

0

1500

1400

100

(Nguồn : Phòng Kế hoạch)
2500

2000

2200

2300

….

….

….

….


Đánh giá thực trạng kế toán NLV


Đánh giá thực trạng kế toán NLV

Nhược điểm

Giải pháp

o Chưa có sổ danh điểm vật tư

Mở sổ danh điểm vật tư

o Gửi chứng từ về chậm muộn

Qui định về thời gian gửi chứng từ: 1,2 ngày

o Chưa có bảng phân bổ NVL

Lập bảng phân bổ NVL

o Chưa chi tiết vào kế toán quản trị

Bổ sung báo cáo kế toán quản trị

NVL tại công ty


Kết luận

Kế toán nguyên vật liệu là một trong những khâu không thể thiếu được trong công tác kế toán cũng như trong công tác quản lý ở một doanh nghiệp.
Công ty đã thực hiện những biện pháp quản lý cơ bản đối với NVL, hệ thống chứng từ kế toán và sổ sách đảm bảo theo dõi tình hình biến động của NVL đồng thời phản
ánh được kết quả kinh doanh của công ty.

Một số biện pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán trong công ty: công ty nên sử dụng thêm một số thiết bị, công cụ nhằm bảo quản tốt hơn NVL; chú trọng về
nhân tố con người; trong công tác hạch toán kế toán thì cần lập đầy đủ các chứng từ cần thiết...


EM XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ ĐÃ LẮNG NGHETài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x