Tải bản đầy đủ

cải tạo chất lượng đàn bò địa phương bằng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo và vỗ béo bò thịt trong nông hộ ở ‘xã đồng lương huyện cẩm khê tỉnh phú thọ

Đề Tài:
CẢI TẠO CHẤT LƯỢNG ĐÀN BÒ ĐỊA PHƯƠNG BẰNG KỸ THUẬT
THỤ TINH NHÂN TẠO VÀ VỖ BÉO BÒ THỊT TRONG NÔNG HỘ Ở
‘XÃ ĐỒNG LƯƠNG HUYỆN CẨM KHÊ TỈNH PHÚ THỌ’

Nhóm thực hiện: Nhóm IV


MỤC LỤC
I.
1.
2.
3.
4.
II.

Mở đầu:
Tính cấp thiết của đề tài.
Mục tiêu nghiên cứu.
Phạm vi nghiên cứu.
Đối tượng nghiên cứu.

Một số khái niệm về khuyến nông và quy định trong
khuyến nông.
1. Một số khái niệm về khuyến nông.
2. Các nguyên tắc khi thực hiện mô hình.


III. Thực trạng.
IV. Những tồn tại và hạn chế bất cập.
V. Giải pháp và đề xuất.
1. Giải pháp.
2. Đề xuất.
VI. Kết luận.I. Mở đầu:
1. Tính cấp thiết của đề tài:
• Việt Nam là một nước sản xuất nông nghiệp là chính,
với cơ cấu của ngành nông nghiệp chiếm 20,23%,
khoảng 70% dân số sống ở vùng nông thôn, 60% dân số
làm nghề nông.
 Vì vậy sản xuất nông nghiệp chiếm vị trí rất quan trọng
cần được quan tâm để phát triển kinh tế nhà nước.


• Hệ thống khuyến nông Nhà nước Việt Nam chính thức được thành
lập theo Nghị định ngày 01/03/1993, Chính phủ ban hành Nghị
định số 13/NĐ-CP về khuyến nông, hệ thống khuyến nông chính
thức được hình thành và phát triển.

 Từ những điểm đó tỉnh đã nhận thấy ở Phú Thọ là tỉnh trung du
miền núi có diện tích đất nông nghiệp khá lớn (282.178 ha), trong
đó diện tích đất đồi, rừng là 178,723ha. Đây là điều kiện thuận lợi
để Phú Thọ phát triển chăn nuôi trâu, bò.


• Để phát huy tiềm năng thế mạnh đó, từ
nhiều năm nay tỉnh Phú Thọ đã có những
chủ trương, chính sách thích hợp nhằm đẩy
nhanh tốc độ phát triển đàn bò cả về số


lượng và chất lượng.
• Một trong những mô hình khuyến nông
hiệu quả phát triển đàn trâu,bò là mô hình:
"cải tạo chất lượng đàn bò địa phương
bằng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo và vỗ béo
bò thịt trong nông hộ" đã được thực hiện ở
xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê,tỉnh Phú
Thọ.
• Để đánh giá tình hình thức hiện chính sách
khuyến nông ở xã Đồng Lương, huyện Cẩm
Khê,tỉnh Phú Thọ. Nên chúng em tìm hiểu
về mô hình: "cải tạo chất lượng đàn bò địa
phương bằng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo
và vỗ béo bò thịt trong nông hộ"


2. Mục tiêu nghiên cứu:
• Mục tiêu nghiên cứu:
 Điều tra thực trạng của hoạt động khuyến nông mô hình cải tạo
chất lượng đàn bò địa phương bằng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo và
vỗ béo bò thịt trong nông hộ.
 Tìm hiểu những tồn tại ,hạn chế ,bất cập khi thực hiện mô hình
trên địa bàn tỉnh .


3. Phạm vi nghiên cứu:
• Trên địa bàn xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê,tỉnh Phú Thọ.


4. Đối tượng nghiên cứu:
• Mô hình cải tạo chất lượng đàn bò địa phương bằng kỹ
thuật thụ tinh nhân tạo và vỗ béo bò thịt trong nông hộ.


II. Một số khái niệm khuyến nông và quy
định trong khuyến nông:
1. Một số khái niệm về khuyến nông:
• Khuyến nông là một hệ thống các biện pháp giáo dục nông dân nhằm
đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, nâng cao đời sống vật
chất và tinh thần cho nông dân, xây dựng phát triển nông thôn mới.


Theo tổ chức lương thực và nông nghiệp của liên hợp quốc: Khuyến
nông là cách đào tạo và rèn luyện tay nghề cho nông dân, đồng thời
giúp cho họ hiểu được các chủ trương, chính sách về nông nghệp,
những kiến thực về kĩ thuật, kinh nghiệm về quản lý kinh tế, những
thôn tin về thị trường để họ đủ khả năng giải quyết được các vấn đề
của gia đình và cộng đồng nhằm đẩy mạnh sản xuất, cải thiện đời
sống, nâng cao dân trí, góp phần xây dựng phát triển nông thôn mới.


• Khuyến nông trong chăn nuôi: nhằm thông tin, giáo dục cho
ngưòi dân nắm bắt được những kỹ thuật chăn nuôi mới,
những quy trình chăn nuôi gia súc, gia cầm cho năng suất
cao, những giống gia súc, gia cầm nuôi mau lớn, nắm
được phương pháp phòng bệnh cho gia súc, gia cầm biết đầu tư
đúng mực để cuối cùng chăn nuôi đem lại hiệu quả kinh tế cao
nhất.


2.

Các nguyên tắc khi thực hiện mô hình.

• Xuất phát từ nhu cầu của nông dân và yêu cầu phát triển nông
nghiệp của Nhà nước.
• Phát huy vai trò chủ động, tích cực và sự tham gia tự nguyện
của nông dân trong hoạt động thực hiện mô hình.
• Không áp đặt mệnh lệnh.
• Không bao cấp.
• Làm cùng dân,không làm thay cho dân.
• Cần có nhịp cầu thông tin hai chiều.


III. Thực trạng:
• Năm 2015, được sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông Quốc
gia, Trung tâm Khuyến nông Phú Thọ triển khai dự án "Xây
dựng mô hình cải tạo chất lượng đàn bò địa phương bằng kỹ
thuật thụ tinh nhân tạo và vỗ béo bò thịt trong nông hộ" ở trên
địa bàn xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê và xã Sơn Hùng,
huyện Thanh Sơn với quy mô 154 con, 60 hộ tham gia mô
hình.


• Nội dung thực hiện dự án:
 Trước khi triển khai mô hình:
- Trung tâm Khuyến nông phối hợp với các Trạm Khuyến nông
huyện, lãnh đạo và cán bộ khuyến nông của địa phương rà soát, lựa
chọn địa điểm, chọn hộ tham gia mô hình để tiến hành nuôi vỗ béo.
- Tổ chức lớp tập huấn trang bị những kiến thức cơ bản cho bà con
nông dân thực hiện mô hình.
- Đặc biệt, giảng viên đã hướng dẫn cho các học viên 5 công thức
phối trộn thức ăn từ nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương, nhằm
giảm giá thành sản phẩm và nâng cao hiệu quả vỗ béo bò thịt.


 Trong khi thực hiện dự án
- Tháng 6 năm 2015 đàn bò trong mô hình bắt đầu được thực
hiện nuôi theo quy trình.
- Cán bộ kỹ thuật thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các hộ
thực hiện theo đúng quy trình nuôi vỗ béo đã hướng dẫn.


 Kết quả :
- Bò tăng trọng bình quân từ 25 30 kg/con/tháng.
- Với bò cái già, loại thải tăng
trọng bình quân 28-32
kg/con/tháng, cao hơn so với
bò đực trên 18 tháng tuổi (tăng
trọng bình quân 23-28
kg/con/tháng).
- Sau khi trừ chi phí dự tính sau
3 tháng vỗ béo, mỗi con bò
cho lãi từ 2,5 - 3,5 triệu đồng,
nếu tính cả mô hình sẽ cho thu
lãi từ 300 - 500 triệu đồng.


- Ông Phan Trọng Uy, khu Đồn Điền xã
Đồng Lương cho biết:
Trước đây ông vẫn nuôi bò vỗ béo nhưng
chủ yếu chăn thả tự do và bổ sung thêm
bột ngô, bột sắn nên bò chỉ tăng trọng
được 10-15 kg/con/tháng. Từ khi được
tham gia mô hình, thông qua lớp tập huấn
của Trung tâm Khuyến nông ông đã nhận
biết được sự cần thiết của việc tẩy giun
sán cho bò trước khi đưa vào nuôi vỗ béo
và nắm được quy trình nuôi vỗ béo bò để
áp dụng. Gia đình ông nuôi 4 con bò vỗ
béo, sau khi theo dõi trọng lượng bò hàng
tháng, ông thấy trọng lượng bò tăng cao
hơn hẳn bò ông nuôi theo phương pháp
truyền thống. Thực hiện theo quy trình vỗ
béo, mỗi tháng bò nhà ông tăng trọng từ
23-28 kg/con, có con tăng 33 kg/tháng.


• Lợi ích dự án mang lại
- Mang lại hiệu quả kinh tế
thiết thực, tăng thu nhập.
- Giúp người dân, thay đổi nhận
thức, tập quán chăn nuôi, dần
hình thành vùng sản xuất chăn
nuôi tập trung, mang tính
hàng hóa.
- Góp phần thực hiện chủ
trương của Đảng và Nhà nước
về chuyển dịch cơ cấu sản
xuất nông lâm nghiệp, xóa đói
giảm nghèo, ổn định xã hội,
xây dựng nông thôn mới.


IV. Những tồn tại, hạn chế, bất cập:
• Nội dung phương pháp đào tạo ,tập huấn chưa phù hợp với
nhu cầu thực tế đòi hỏi ngày càng cao của người dân.
• Trình độ học vấn và nhận thức của người dân trên địa bàn xã
chưa đồng đều, nhận thức còn chưa cao.


• Hoạt động khuyến nông mới tập trung vào xây dựng mô
hình để chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, chưa có nhiều mô
hình tổng hợp, liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ
sản phẩm, tổ chức quản lý sản xuất, xúc tiến thị trường.
• Chính sách khung pháp lý chưa được cập nhật thường
xuyên.
• Công tác thông tin tuyên chuyền còn chậm đổi mới về
chất lượng, và nội dung tính thời sự.


• Hoạt động tư vấn, dịch vụ khuyến nông chưa phát triển và chưa có
cơ chế chính sách phù hợp để động viên.
• Hệ thống giám sát và đánh giá các hoạt động khuyến nông còn thiếu
và hoạt động yếu.
• Thiếu cơ chế cụ thể về cung cấp dịch vụ khuyến nông.
• Liên kết giữa hệ thống khuyến nông Nhà nước và các tổ chức
khuyến nông ngoài nhà nước chưa mạnh, sự phối hợp giữa hệ thống
khuyến nông với các cơ quan nghiên cứu, đào tạo chưa chặt chẽ.


V.

Giải pháp và đề xuất:

1. Giải pháp.
• Tăng cường sự chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên của cấp chính
quyền.


Xác định rõ vai trò và chức năng, nhiệm vụ ở các cấp khác
nhau trong hệ thống khuyến nông.Xây dựng được đội ngũ cán bộ khuyến nông từ tỉnh xuống địa
phương có đủ trình độ chuyên môn kỹ thuật, có năng lực tổ
chức, quản lý và điều hành các hoạt động khuyến nông.


• Tăng cường các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức,
trình độ dân trí của người dân.
• Thường xuyên nắm bắt nhu cầu và nguyện vọng của người dân, có
phương pháp tiếp cận phù hợp để xây dựng và triển khai có hiệu quả
các hoạt động khuyến nông.
• Quan tâm nhiều hơn đến phát triển nguồn nhân lực .


2. Đề xuất:
• Một là: tiếp tục kết hợp hài hòa giữa phương pháp tiếp cận
khuyến nông xuất phát từ nhu cầu của nông dân với phương
pháp tiếp cận theo chương trình, dự án khuyến nông trọng
điểm.
• Hai là: tích cực đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động
để nâng cao hiệu quả công tác khuyến nông.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×