Tải bản đầy đủ

báo cáo kết quả sử dụng phần mềm frontier 4 1 ước lượng và phân tích kết quả hàm sản xuất

BÁO CÁO KẾT QUẢ SỬ DỤNG PHẦN MỀM FRONTIER 4.1
ƯỚC LƯỢNG VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HÀM SẢN XUẤT
I. Mô hình lý thuyết hàm sản xuất: Mô hình Cobb-Douglas:
1.Mô hình Cobb-Douglas:
Y=AX1α1X2α2X3α3 X4α4 X5α5
Trong đó:
Y: Năng suất lúa (tấn/ha)
X1: Giống sử dụng(kg/ha)
X2: Lao động sử dụng (ngàycông/ha)
X3 :Lượng phân đạm, N (kg/ha)
X4 :Lượng phân lân, P2O5(kg/ha)
X5 :Lượng phân kali, K2O(kg/ha)
2.Hàm tuyến tính :
Logarit hóa 2 vế mô hình Cobb-Douglas:
LnY=lnA+α1lnX1+ α2lnX2+ α3lnX3+ α4lnX4+ α5lnX5

II.Kết quả sử dụng phần mềm Frontier 4.1:
 Nguồn dữ liệu sử dụng: Data 10
 Phầm mềm sử dụng: Frontier 4.1
 Đối tượng nghiên cứu: Lúa
 Các yếu tố liên quan: lượng giống sử dụng; lao động; lượng phân

đạm, N; Lượng phân lân, P2O5; Lượng phân kali, K2O
 Tổng số liệu: 80


1.Kết quả của hàm sản xuất trung bình ước lượng theo phương pháp OLS:
a. Bảng kết quả:
Hệ số
Hệ số chặn
-0.41105ns
Ln X1
0.07142ns
Ln X2
0.24886ns
Ln X3
-0.01006ns
Ln X4
0.11699***
Ln X5
0.06782**
ns
: không có ý nghĩa thống kê

Saisố chuẩn
0.80331
0.0916
0.16995
0.02741
0.02107
0.02972

Giá trị t
-0.51164
0.78005
1.46439
-0.36703
5.55319
2.28196

*** ** *


, , : có ý nghĩa thống kê ở mức 1%, 5%, 10%

-Hàm sản xuất trung bình(OLS) là:
LnY=-0.41105+0.071lnX1+0.248lnX2-0.01lnX3+0.117lnX4+0.068lnX5
=>Y=0.663X10.071X20.248X3-0.01X40.116X50.067
-Hàm sản xuất giảm theo quy mô vì:
∑ (α1 +α2+α3+α4 +α5)=0.494<1
Hàm sản xuất giảm theo quy mô tức là khi các yếu tố đầu vào(X1, X2, X3,X4,X5)
tăng lên n lần thì yếu tố đầu ra (Y) tăng lên nhỏhơn n lần.
b.Mối quan hệ của các yếu tố đầu vàovà năng suất lúa:
+ Trong điều kiện các yếu tố khác không thay đổi:
 beta 1=0.07142 không có ý nghĩa thống kê. Tức là khi người sản xuất sử
dụng thêm 1% giống thì năng suất lúa trung bình không thay đổi.
 beta 2=0.24886 không có ý nghĩa thống kê. Tức là khi người sản xuất sử
dụng thêm 1% lao động thì năng suất lúa trung bình khôngđổi .
 beta 3=-0.01006 không có ý nghĩa thống kê. Tức là khi người sản xuất sử
dụng thêm 1% lượng phân đạm, N thì năng suất lúa trung bình không thay
đổi .


 beta 4=0.11699 có ý nghĩa thống kê tại mức 1%. Tức là khi người sản xuất
sử dụng thêm 1% lượng phân lân, P2O5 thì năng suất lúa trung bình tăng
thêm0.11699%.
beta 5=0.06782 có ý nghĩa thống kê tại mức 5%. Tức là khi người sản xuất
sử dụngthêm 1% :lượng phân kali, K2O thì năng suất lúa trung bình tăng
thêm0.06782%.
Yếu tố ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến năng suất lúa là:Lượng phân lân,
P2O5,khi sử dụng thêm 1% lượng phân lân, P2O5sẽ làm năng suất tăng
thêm 0.11699%. Vì vậy ở giai đoạn này khi tăng lượng phân đạm hay K2O
sẽ không làm tăng nhiều đến năng suất lúa.
- Do tổng các hệ số có ý nghĩa thống kê= 0.18481<1
 Sản xuất tại giai đoạn 2.
2.Kết quả của hàm sản xuất cực biên ước lượng theo phương pháp MLE:
a. Bảngkếtquả :
Hệ số
Hệ số chặn
-0.41034ns
LnX1
0.07142ns
LnX2
0.24886ns
LnX3
-0.01006ns
LnX4
0.11699***
LnX5
0.06782**
ns
: không có ý nghĩa thống kê

Saisố chuẩn
0.77695
0.08834
0.16402
0.02554
0.02028
0.02848

Giá trị t
-0.52814
0.80841
1.51721
-0.39386
5.76653
2.38133

*** ** *

, , : có ý nghĩa thống kê ở mức 1%, 5%, 10%

-Hàm sản xuất trung bình (MLE) là:
LnY=-0.41034+0.071lnX1+0.248lnX2-0.01lnX3+0.117lnX4+0.068lnX5
=>Y=0.663X10.071X20.248X3-0.01X40.117X50.068

-Hàm sản xuất giảm theo quy mô vì:


∑ (α1 +α2+α3+α4 +α5)=0.494<1.
Hàm sản xuất giảm theo quy mô tức là khi các yếu tố đầu vào(X1, X2, X3, X4, X5)
tăng lên n lần thì yếu tố đầu ra(Y) tăng lên nhỏ hơn n lần.
b. Mối quan hệ của các yếu tố đầu vàovà năng suất lúa:
+Trong điều kiện các yếu tố khác không thay đổi:
 beta 1=0.07142 không có ý nghĩa thống kê. Tức là khi người sản xuất sử
dụng thêm 1% giống thì năng suất lúa trung bình không thay đổi .
 beta 2=0.24886không có ý nghĩa thống kê. Tức là khi người sản xuất sử
dụng thêm 1% lao động thì năng suất lúa trung bình không đổi .
 beta 3=-0.01006 khôngcó ý nghĩa thống kê. Tức là khi người sản xuất sử
dụng thêm 1% lượng phân đạm, N thì năng suất lúa trung bình không thay
đổi .
 beta 4=0.11699có ý nghĩa thống kê tại mức 1%. Tức là khi người sản xuất sử
dụng thêm 1% lượng phân lân, P2O5 thì năng suất lúa trung bình tăng thêm
0.11699%.
 beta 5=0.06782có ý nghĩa thống kê tại mức 5%. Tức là khi người sản xuất
sử dụng thêm 1% :lượng phân kali, K2O thì năng suất lúa trung bình tăng
thêm0.06782%.
- Do tổng các hệ số có ý nghĩa thống kê= 0.18481<1
 Sản xuất tại giai đoạn 2
4.Hiệu quả kĩ thuật:
Ta có: TE trung bình =99,93%
Hiệu quả kỹ thuật trung bình của các hộ sản xuất lúa tại địa bàn nghiên cứu là
99,93% so với sản lượng tối đa, hầu hết các hộ trong mẫu khảo sát đều đạt hiệu quả
kỹ thuật từ 99.93% trở lên.
 NX: hiệu quả kỹ thuật trung bình của các hộ trồng lúa tương đối cao ( gần
đạt 100%). Điều này cho thấy các hộ áp dụng khoa học công nghệ vào sản
xuất đã có hiệu quả và thích hợp với điều kiện hiện có của các hộ trồng lúa.


Với các nguồn lực hiện có và các kỹ thuật phù hợp thì sản lượng lúa còn có khả
năng tăng thêm 0.07%. ( đạt mức tối đa)
-Các yếu tố đầu vào như lao động, loại giống và việc điều chỉnh giảm lượng phân
đạm, tăng phân lân đã đóng góp tích cực vào tăng trưởng sản lượng lúa. Từ kết quả
trên, các đề xuất là tiếp tục phát huy các yếu tố hiện có đồng thời tăng đầu tư cho
khoa học kỹ thuật (khoa học giống, kỹ thuật canh tác,...) để đạt mức sản lượng lớn
nhất.

Nguồn số liệu tham khảo: data10 http://hongocninh.weebly.com/bagravei-t7853pth7921c-hagravenh.html
BẢNG SỐ LIỆU SỬ DỤNG ĐỂ CHẠY MÔ HÌNH


Năngsuấtl
úa
(tấn/ha) Y

Lượnggiốngsửdụng(
kg/ha) X1

Lao
độngsửdụng
(ngàycông/h
a)X2

Lượngphân
đam, N
(kg/ha)X3

Lượngphân
lân, P2O5
X4
(kg/ha)

Lượngphâ
n kali,
K2O X5
(kg/ha)


1

3.6

225

50

27

20

12

2

3.7

210

46

68

20

5

3

3.9

275

51

10.5

12

5

4

3.8

230.7692308

47

45

12

7.7

5

3.8

288.8888889

52

27

12.43

10.5

6

3.8

235.7142898

48

45

12.43

10.5

7

3.8

217.9487126

47

36

13.8

7.5

8

3.6

230.7692251

51

10.5

12

5

9

3.7

250

44

10.5

13.8

5

10

3.9

269.565223

48

10.5

20

6.8

11

3.8

250

46

12

20

7.6

12

3.9

277.4193634

48

45

12

35

13

3.8

270

47

23

20

12

14

4.0

250

52

27

12

10.5

15

3.6

253.8461632

54

37

20

7.7

16

3.8

237.5

45

23

12.89

11

17

3.8

230

51

36

20

10.5

18

3.8

220

49

10.5

11.5

7.5

19

3.7

200

45

27

20

8

20

3.9

246.7532529

45

37

12.76

7

21

3.8

204.3478304

48

33

13.7

7

22

3.6

247.8873239

52

27

20

8

23

3.5

207.6923154

50

35

20

6.7

24

3.9

239.2857184

52

27

12.89

8

25

4.0

292.3077031

50

36

12.89

8

26

3.8

220

46

35

12

9

27

3.5

250

47

37

12.89

8

28

3.6

280

45

45

12.89

5

29

3.9

307.6923191

48

35

12.76

8

30

3.7

200

47

37

14

8

31

3.8

210

52

33

12.76

8

32

3.6

209.0909045

52

45

20

8

33

3.8

218.75

45

35

12.76

10.5

34

3.6

283.3333333

50

45

13.7

9


35

3.8

250

53

37

14

10.5

36

3.7

214.285724

46

33

10

7.5

37

3.6

296.6666667

46

23

30

8

38

3.7

218.96551

46

27

20

9

39

3.7

269.2307792

54

36

20

8

40

3.7

283.3333333

46

45

3

5

41

3.8

233.3333396

48

35

12.76

8

42

3.9

261.5384712

54

37

30

8

43

3.9

214.285724

53

33

40

9

44

3.7

236.8421132

49

23

23

8

45

3.9

230.7692392

54

27

12.76

5

46

4.0

213.0434827

51

36

35

8

47

3.7

205.172407

45

45

43

8

48

4.8

220

55

35

8

9

49

4.8

216.6666667

52

37

34

8

50

4.7

200

51

33

24

5

51

4.8

197.7777778

49

23

12.76

8

52

4.9

230.7692251

50

27

46

8

53

4.7

235.2941223

51

36

14

10.5

54

4.9

245

53

45

30

12

55

4.7

276.5957559

47

35

20

8

56

4.9

200.0000034

52

36

60

15

57

4.9

250

53

45

34

15

58

4.8

249.9999963

59

35

43

15

59

4.8

299.1453101

48

23

20

15

60

4.8

264.8648614

46

36

45

15

61

4.7

269.2307792

53

45

48

15

62

4.8

250

49

35

44

12

63

4.8

230.7692391

53

37

40

12

64

4.9

269.2307791

48

27

40

12

65

4.8

230.7692393

52

36

45

15

66

4.8

288.235286

48

45

48

8

67

4.9

277.777767

56

35

36

5

68

4.7

281.25

46

37

40

8


69

4.9

233.3333417

47

12

45

8

70

4.9

229.411769

53

23

48

15

71

5.0

281.8181757

49

27

20

15

72

5.1

263.3333333

52

36

40

15

73

5.1

202.5

46

45

45

15

74

5.0

240

53

35

48

12

75

5.0

211.5384693

46

12

40

12

76

5.1

269.2307792

50

45

45

15

77

5.0

266.6666667

49

27

40

15

78

4.8

269.2307791

48

35

48

33

79

4.8

240

56

37

60

45

80

5.0

205

48

33

44

15

Output from the program FRONTIER (Version 4.1c)
instruction file = terminal
data file =

NHOM.TXT

Tech. Eff. Effects Frontier (see B&C 1993)
The model is a production function


The dependent variable is logged

theols estimates are :

coefficient

standard-error

t-ratio

beta 0

-0.41100493E+00 0.80331134E+00 -0.51163840E+00

beta 1

0.71422406E-01 0.91561811E-01 0.78004580E+00

beta 2

0.24886712E+00 0.16994583E+00 0.14643908E+01

beta 3

-0.10060631E-01 0.27411019E-01 -0.36702869E+00

beta 4

0.11699743E+00 0.21068511E-01 0.55531892E+01

beta 5

0.67825472E-01 0.29722475E-01 0.22819591E+01

sigma-squared 0.89701761E-02

log likelihood function = 0.78157380E+02

the estimates after the grid search were :

beta 0

-0.39448832E+00

beta 1

0.71422406E-01

beta 2

0.24886712E+00

beta 3

-0.10060631E-01


beta 4

0.11699743E+00

beta 5

0.67825472E-01

sigma-squared 0.85702112E-02
gamma

0.50000000E-01

iteration =

0 funcevals =

20 llf = 0.78147809E+02

-0.39448832E+00 0.71422406E-01 0.24886712E+00-0.10060631E-01
0.11699743E+00
0.67825472E-01 0.85702112E-02 0.50000000E-01
gradient step
iteration =

5 funcevals =

49 llf = 0.78151658E+02

-0.39455242E+00 0.70093691E-01 0.24952959E+00-0.93358151E-02
0.11696941E+00
0.67461837E-01 0.84658280E-02 0.31255152E-01
iteration =

10 funcevals =

90 llf = 0.78155668E+02

-0.40062773E+00 0.71252029E-01 0.24891428E+00-0.10380554E-01
0.11702857E+00
0.67950275E-01 0.83718022E-02 0.14119321E-01
iteration =

15 funcevals =

193 llf = 0.78156986E+02

-0.40483714E+00 0.71727863E-01 0.24842225E+00-0.10228270E-01
0.11694970E+00
0.67902855E-01 0.83274574E-02 0.57806214E-02
iteration =

20 funcevals =

284 llf = 0.78157298E+02


-0.40881719E+00 0.71435386E-01 0.24913423E+00-0.10057239E-01
0.11700774E+00
0.67818860E-01 0.83082562E-02 0.20528260E-02
iteration =

25 funcevals =

373 llf = 0.78157350E+02

-0.40989980E+00 0.71483268E-01 0.24908103E+00-0.10052851E-01
0.11699858E+00
0.67817664E-01 0.83024858E-02 0.96257980E-03
iteration =

30 funcevals =

480 llf = 0.78157370E+02

-0.40928738E+00 0.71359349E-01 0.24892316E+00-0.10056156E-01
0.11700864E+00
0.67823222E-01 0.83000369E-02 0.50089807E-03
iteration =

35 funcevals =

588 llf = 0.78157376E+02

-0.40980146E+00 0.71418224E-01 0.24887855E+00-0.10060200E-01
0.11699849E+00
0.67825106E-01 0.82989152E-02 0.28542501E-03
iteration =

40 funcevals =

683 llf = 0.78157379E+02

-0.41034460E+00 0.71445698E-01 0.24885237E+00-0.10062279E-01
0.11699347E+00
0.67826137E-01 0.82979209E-02 0.97722966E-04
pt better than entering pt cannot be found
iteration =

45 funcevals =

746 llf = 0.78157379E+02

-0.41034197E+00 0.71421945E-01 0.24886803E+00-0.10060581E-01
0.11699754E+00
0.67825444E-01 0.82978538E-02 0.83095211E-04


the final mle estimates are :

coefficient

standard-error

t-ratio

beta 0

-0.41034197E+00 0.77695225E+00 -0.52814309E+00

beta 1

0.71421945E-01 0.88348542E-01 0.80841113E+00

beta 2

0.24886803E+00 0.16402965E+00 0.15172137E+01

beta 3

-0.10060581E-01 0.25543079E-01 -0.39386719E+00

beta 4

0.11699754E+00 0.20289060E-01 0.57665331E+01

beta 5

0.67825444E-01 0.28482086E-01 0.23813370E+01

sigma-squared 0.82978538E-02 0.13574611E-02 0.61127748E+01
gamma

0.83095211E-04 0.16509591E-01 0.50331478E-02

log likelihood function = 0.78157379E+02

the likelihood value is less than that obtained
usingols! - try again using different starting values

number of iterations =

45

(maximum number of iterations set at : 100)


number of cross-sections =

number of time periods =

80

1

total number of observations =

thus there are:

80

0 obsns not in the panel

covariance matrix :

0.60365480E+00 -0.40631849E-01 -0.98110728E-01 -0.90717873E-03
0.45011259E-03
0.25848774E-02 -0.27095022E-05 0.63892773E-03
-0.40631849E-01 0.78054648E-02 -0.53424695E-03 0.11389770E-03
0.21188771E-03
-0.40726523E-03 0.69740651E-06 0.62745698E-04
-0.98110728E-01 -0.53424695E-03 0.26905726E-01 -0.44868780E-03
-0.61197314E-03
-0.22668476E-03 0.11308102E-05 -0.38736475E-05
-0.90717873E-03 0.11389770E-03 -0.44868780E-03 0.65244890E-03
0.25386517E-04
-0.13071856E-03 -0.16328669E-06 -0.39825411E-05


0.45011259E-03 0.21188771E-03 -0.61197314E-03 0.25386517E-04
0.41164595E-03
-0.27443500E-03 -0.54695205E-07 -0.91414569E-05
0.25848774E-02 -0.40726523E-03 -0.22668476E-03 -0.13071856E-03
-0.27443500E-03
0.81122923E-03 0.24437497E-07 0.76963981E-06
-0.27095022E-05 0.69740651E-06 0.11308102E-05 -0.16328669E-06
-0.54695205E-07
0.24437497E-07 0.18427006E-05 0.14002281E-05
0.63892773E-03 0.62745698E-04 -0.38736475E-05 -0.39825411E-05
-0.91414569E-05
0.76963981E-06 0.14002281E-05 0.27256659E-03

technical efficiency estimates :

firm year

1

1

eff.-est.

0.99933336E+00

2

1

0.99933704E+00

3

1

0.99933794E+00

4

1

0.99933786E+00


5

1

0.99933630E+00

6

1

0.99933693E+00

7

1

0.99933808E+00

8

1

0.99933618E+00

9

1

0.99933762E+00

10

1

0.99933607E+00

11

1

0.99933585E+00

12

1

0.99933515E+00

13

1

0.99933511E+00

14

1

0.99933761E+00

15

1

0.99933345E+00

16

1

0.99933674E+00

17

1

0.99933499E+00

18

1

0.99933801E+00

19

1

0.99933560E+00

20

1

0.99933918E+00

21

1

0.99933759E+00

22

1

0.99933384E+00

23

1

0.99933404E+00

24

1

0.99933734E+00

25

1

0.99933812E+00

26

1

0.99933752E+00

27

1

0.99933538E+00


41

28

1

0.99933699E+00

29

1

0.99933787E+00

30

1

0.99933675E+00

31

1

0.99933726E+00

32

1

0.99933374E+00

33

1

0.99933717E+00

34

1

0.99933508E+00

35

1

0.99933597E+00

36

1

0.99933825E+00

37

1

0.99933246E+00

38

1

0.99933555E+00

39

1

0.99933385E+00

40

1

0.99934276E+00

1

0.99933777E+00

42

1

0.99933435E+00

43

1

0.99933345E+00

44

1

0.99933447E+00

45

1

0.99933857E+00

46

1

0.99933521E+00

47

1

0.99933289E+00

48

1

0.99934499E+00

49

1

0.99934088E+00

50

1

0.99934267E+00


51

1

0.99934446E+00

52

1

0.99934016E+00

53

1

0.99934254E+00

54

1

0.99934032E+00

55

1

0.99934224E+00

56

1

0.99933836E+00

57

1

0.99933965E+00

58

1

0.99933755E+00

59

1

0.99934122E+00

60

1

0.99933867E+00

61

1

0.99933728E+00

62

1

0.99933904E+00

63

1

0.99933920E+00

64

1

0.99934001E+00

65

1

0.99933813E+00

66

1

0.99933927E+00

67

1

0.99934082E+00

68

1

0.99933976E+00

69

1

0.99934039E+00

70

1

0.99933845E+00

71

1

0.99934222E+00

72

1

0.99934002E+00

73

1

0.99934097E+00


80

74

1

0.99933955E+00

75

1

0.99934117E+00

76

1

0.99934015E+00

77

1

0.99933974E+00

78

1

0.99933655E+00

79

1

0.99933442E+00

1

0.99934036E+00

mean efficiency = 0.99933781E+00Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×