Tải bản đầy đủ

công cụ thuế quan trong chính sách ngoại thýõng của việt nam

CÔNG CỤ THUẾ QUAN
Trong Chính sách Ngoại thương của Việt
Nhóm
C1
Nam


2

THÀNH VIÊN NHÓM

Capitalist Slides

1. Nguyễn Thị Nhài
2. Dương Huy Toàn
3. Bế Thùy Linh
4. Nguyễn Minh Trang
5. Hà Thị Chinh
6. Ngô Như Bình
7. Mean Sodara
8. Phan Xuân Sang

9. Hoàng Thị Hằng
10.Đoàn Minh Hiếu


NỘI DUNG CHÍNH
1
CHƯƠNG I

Tổng quan về
chính sách
ngoại thương và
công cụ thuế
quan

3
CHƯƠNG III

2
CHƯƠNG II

Capitalist
Nhóm C1 Slides

Công cụ thuế
quan trong
chính sách
ngoại thương
Việt Nam từ Đổi
mới đến nay

3

Định hướng và một
số giải pháp nhằm
tiếp tục hoàn thiện
việc áp dụng thuế
quan trong chính
sách ngoại thương
Việt Nam trong thời
gian tới
4

CHƯƠNG I
TỔNG QUAN VỀ CHÍNH SÁCH NGOẠI
THƯƠNG VÀ CÔNG CỤ THUẾ QUAN

Capitalist Slides


1. CHÍNH SÁCH NGOẠI THƯƠNG

Chính sách mậu dịch tự do

Quá trình sản xuất, xuất khẩu và
nhập khẩu được tiến hành một cách
tự do, chính phủ không sử dụng các
công cụ thuế quan, hạn ngạch để
hạn chế xuất khẩu và nhập khẩu
Quy luật cạnh tranh điều tiết sự
hoạt động của sản xuất, tài chính
và thương mại trong nước

Chính sách bảo hộ mậu dịch

Chính phủ áp dụng những biện pháp
thuế và phi thuế như thuế nội địa, giấy
phép, hạn ngạch, các biện pháp kỹ
thuật để hạn chế hàng hóa nhập khẩu
Chính phủ nâng đỡ các nhà xuất khẩu
nội địa bằng cách cắt, giảm hoặc miễn
thuế xuất khẩu, doanh thu, lợi tức

5


1. CHÍNH SÁCH NGOẠI THƯƠNG
Phân loại trên mức độ tham gia của Nhà nước trong điều tiết hoạt động ngoại
thương
Chính sách mậu dịch tự do
• Quá trình sản xuất, xuất khẩu
và nhập khẩu được tiến hành
một cách tự do, chính phủ
không sử dụng các công cụ
thuế quan, hạn ngạch để hạn
chế xuất khẩu và nhập khẩu
• Quy luật cạnh tranh điều tiết
sự hoạt động của sản xuất,
tài chính và thương mại trong
nước.

Chính sách bảo hộ mậu
dịch

• Chính phủ áp dụng những biện
pháp thuế và phi thuế như thuế
nội địa, giấy phép, hạn ngạch,
các biện pháp kỹ thuật để hạn
chế hàng hóa nhập khẩu.
• Chính phủ nâng đỡ các nhà
xuất khẩu nội địa bằng cách
cắt, giảm hoặc miễn thuế xuất
khẩu, doanh thu, lợi tức.

6


1. CHÍNH SÁCH NGOẠI THƯƠNG
Phân loại theo mức độ tiếp cận nền kinh tế quốc gia với thế giới

Chính sách hướng
nội
(Invard Oriented Trade
Policies)

Chính phủ điều hành mọi hoạt động kinh tế,
điều hành và can thiệp tuyệt đối vào hoạt
động xuất nhập khẩu, phân phối ngoại
thương.

Chính sách hướng về xuất khẩu.
Qutward Oriented Trade Policies

Tham gia vào quá trình phân công khu vực và
quốc tế, hướng về thị trường, thực hiện chuyên
môn hóa đễ cạnh tranh. Nền kinh tế lấy xuất
khẩu làm động lực phát triển, phát triển công
nghiệp ưu tiên cho xuất khẩu.

7


1. CHÍNH SÁCH NGOẠI THƯƠNG
Các công cụ chủ yếu

Công cụ Thuế Quan

Là loại thuế đánh vào mỗi đơn vị hàng hóa xuất
khẩu hay nhập khẩu của mỗi quốc gia hoặc hàng
quá cảnh.

Hàng rào phi thuế quan là những biện pháp phi
Công cụ phi Thuế Quan

thuế quan mang tinh cản trợ đối với thương mại mà
không dựa trên cơ sở pháp lý, khoa học hoặc bình
đẳng.

8


9

2. THUẾ QUAN

Thuế quan có 2 loại là 
thuế nhập khẩu và 
thuế xuất khẩu.

THUẾ QUAN

Thuế quan là tên gọi chung để
gọi hai loại thuế trong lĩnh vực 
thương mại quốc tế đánh vào mỗi
đơn vị hàng hóa xuất khẩu hay
nhập khẩu của mỗi quốc gia.

Thuế quan được biết đến như một hình thức lâu
dài nhất của chính sách mậu dịch và là một
công cụ truyền thống để làm tăng thu ngân
sách nhà nước.


10

2. THUẾ QUAN

Phân loại
Theo phương thức tính thuế

Thuế quan theo trọng lượng

Thuế quan theo đơn giá hàng là một

Được tính theo trọng lượng của mặt

tỷ lệ phần trăm nào đó của mặt

hàng

hàng

Thuế quan hỗn hợp

Là loại thuế quy định người nhập khẩu
phải trả hai loại thuế quan theo đơn
giá hàng và thuế quan theo trọng
lượng
.

Theo mục đích đánh thuế
Thuế quan tăng thu ngân sách
Thuế quan bảo hộ
Thuế quan cấm đoán


11

2. THUẾ QUAN

Vai Trò

Thuế
Nhập
Khẩu

Giảm thâm hụt trong cán cân
thương mại. chống lại các hàng vi
phá giá
Bảo hộ cho các lĩnh vực sản xuất
then chốt
Bảo vệ các ngành công nghiệp
non trẻ cho đến khi chúng đủ
vững mạnh để có thể cạnh tranh
công bằng trên thị trường quốc
tế.

Có thể được dùng để tăng
thu ngân sách cho nhà nước

Thuế
Xuất
Khẩu


12

CHƯƠNG II
CÔNG CỤ THUẾ QUAN TRONG CHÍNH SÁCH NGOẠI
THƯƠNG CỦA VIỆT NAM TỪ ĐỔI MỚI ĐẾN NAY

Capitalist Slides


1. THỰC TRẠNG ÁP DỤNG THUẾ QUAN TRONG TỪNG GIAI ĐOẠN

13

Giai đoạn từ 2008 đến nay
Giai đoạn 19862000

Giai đoạn 2000-2007

Capitalist Slides


1. THỰC TRẠNG ÁP DỤNG THUẾ QUAN TRONG TỪNG GIAI ĐOẠN
Giai đoạn 19862000

1991

Luật thuế xuất nhập khẩu
được sửa đổi lần thứ nhất
12/1987

Luật thuế xuất, nhập khẩu
đầu tiên Việt Nam ra đời để
quản lý hoạt động xuất
nhập khẩu.

Capitalist Slides

1993

Luật thuế xuất nhập khẩu
được sửa đổi lần thứ hai

20/5/1998

Luật thuế xuất nhập khẩu
được sửa đổi gần đây nhất

14


1. THỰC TRẠNG ÁP DỤNG THUẾ QUAN TRONG TỪNG GIAI ĐOẠN
Giai đoạn 19862000
THUẾ XUẤT KHẨU

Chủ chương đánh thuế thấp đối với các mặt hàng xuất khẩu.

Năm 1991 biểu thuế xuất khẩu có 11 mức đánh vào 60 mặt
hàng.

Capitalist Slides

15


16

BIỂU THUẾ THUẾ XUẤT KHẨU

(Ban hành kèm theo Quyết định số 67/1999/QĐ-BTC ngày 24 tháng 6 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính
) mặt hàng

tả nhóm

Mã số
Nhóm

Phân nhóm

1

2

3

0801

0801

4

Thuếsuất
(%)
5

Dừa, quả hạch Brazil, hạt đào lộn hột (hạt
điều), tươi hoặc khô, đã hoặcchưa bóc vỏ hoặc
lột vỏ
Riêng:
00

Hạt đào lộn hột (hạt điều) chưa bóc vỏ

4

0901

00

Cà phê

0

0902
0904

00
00

Chè các loại
Hạt tiêu

0
0

1006

00

Gạo các loại

0

2701
2709

10
010

than
Dầu thô

0
4

20

Cao su

0

4001

31

00

Nhận xét: Việt Nam chủ yếu xuất khẩu các sản phẩm thô, sơ chế
=> Tác động không tốt đối với nguồn tài nguyên quốc gia gây cạn kiệt tài
Capitalist Slides
nguyên.


1. THỰC TRẠNG ÁP DỤNG THUẾ QUAN TRONG TỪNG GIAI ĐOẠN
Giai đoạn 19862000

Mã số
Nhóm
1

THUẾ NHẬP KHẨU
BIỂU THUẾ THUẾ NHẬP KHẨU NĂM 1991
 
Mô tả nhóm mặt hàng
Thuếsuất
(%)
4

5
100
70

230300

Rượu vanglàm từ nha tươi kểcả vangcao độ
Các loại nước khoáng tự nhiên, nước khoáng nhân tạo và
nước có ga
Bia sản xuất từ Malt

240110

Thuốc lá chưa tước cọng

15

220400
220100

24012010 Thuốc lá lá chưa tước cọng
240200
Xì gà, xì gà nhá

Capitalist Slides

100
30
120

17


1. THỰC TRẠNG ÁP DỤNG THUẾ QUAN TRONG TỪNG GIAI ĐOẠN

18

Giai đoạn 19862000
1998

1995
Việt
Nam
gia
nhập
ASEAN.
Việt Nam thực hiện cam kết của Hiệp định
thương mại mậu dịch tự do AFTA về chương
trình ưu đãi thuế quan chung CEPT với ba vấn
đề chủ yếu là:
Cắt giảm thuế

Mức thuế suất cao nhất (trong CEPT) chỉ còn
60%.
Quốc hội thực

hiện sửa đổi Luật thuế xuất

nhập khẩu vào tháng 5 năm 1998
Theo đó kể từ ngày 1 tháng 1 năm1999, thuế

Loại bỏ các hàng rào phi thuế

xuất nhập khẩu của Việt Nam bao gồm 3 mức

quan

là mức thông thường, mức tối huệ quốc và mức

Hài hòa các thủ tục hải quan.

ưu đãi đặc biệt

Capitalist Slides


1. THỰC TRẠNG ÁP DỤNG THUẾ QUAN TRONG TỪNG GIAI ĐOẠN

19

Giai đoạn 2000-2007
Nước ta thực hiện các chính sách vừa nhằm bảo vệ sản xuất trong nước vừa tích cực
chuẩn bị các điều kiện tham gia hội nhập kinh tế quốc tế.

Chủ chương
đánh thuế cao
với một số mặt
hàng

Capitalist Slides

Số lượng hàng hóa
nhập khẩu được điều
chỉnh thuế suất dựa
trên sự cân đối giữa
nhu cầu và năng lực
sản xuất trong nước

Quy định hạn
ngạch XNK đối
với mặt hàng
thuốc lá nguyên
liệu, bông,…
Ban hành
chính sách ân
hạn

thực hiện điều chỉnh
thuế suất thuế nhập
khẩu ưu đãi đối với
hàng linh kiện, phụ
tùng điện tử, và ô tô;
cho phép nhập khẩu ô
tô cũ


1. THỰC TRẠNG ÁP DỤNG THUẾ QUAN TRONG TỪNG GIAI ĐOẠN

20

Giai đoạn 2000-2007
Nước ta thực hiện các chính sách vừa nhằm bảo vệ sản xuất trong nước vừa tích cực
chuẩn bị các điều kiện tham gia hội nhập kinh tế quốc tế.

Cam kết thực hiện thuế tiêu thụ
đặc biệt đối với rượu, bia trong
vòng 3 năm kể từ khi gia nhập áp
Tích cực thực hiện
dụng một mức thuế phần trăm
lộ trình cắt giảm
chung, không phân biệt hình thức Mức thuế bình quân
thuế theo hiệp
đối với hàng nông sản
đóng gói, bao bì.
định CEPT
giảm từ mức hiện hành
Kí kết hiệp định
23,5% xuống còn
thương mại Việt Nam20,9% thực hiện trong
Hoa Kỳ vào tháng 75 – 7 năm.
2000.

Capitalist Slides


1. THỰC TRẠNG ÁP DỤNG THUẾ QUAN TRONG TỪNG GIAI ĐOẠN
Giai đoạn 2000-2007
Nước ta thực hiện các chính sách vừa nhằm bảo vệ sản xuất trong nước vừa tích cực
chuẩn bị các điều kiện tham gia hội nhập kinh tế quốc tế.

Tăng cường trao đổi
thương mại, tăng
lượng FDI (đầu tư
nước ngoài) chảy vào
Việt Nam

Những thay đổi trong thuế XNK
còn đẩy mạnh xuất khẩu tài
nguyên, khoáng sản,…dẫn đến
chảy máu tài nguyên quốc gia.

Gia nhập WTO chúng ta có
thể thâm nhập vào thị
trường nông sản thế giới (có
kim ngạch tới 548 tỷ USD/
năm) do phải chịu mức thuế
quan thấp
Capitalist Slides

21


1. THỰC TRẠNG ÁP DỤNG THUẾ QUAN TRONG TỪNG GIAI ĐOẠN
Giai đoạn 2008-nay
Đối với thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu : thực hiện điều chỉnh linh
hoạt thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu trong khung thuế suất
Việc giảm thuế GTGT đầu ra đối với 19 nhóm hàng hoá, dịch vụ năm
2009 với số tiền giảm 25.507 tỷ đồng nhằm mục tiêu kích thích tiêu
dùng qua đó gián tiếp kích cầu đầu tư
Nhà nước đã có những chính sách thuế phù hợp để hạn chế nhập
siêu
Lộ trình cắt giảm thuế theo cam kết WTO
Tiếp tục giữ các mức thuế suất trần theo cam kết WTO đối với một
số nhóm hàng có mức thuế cao và mang tính chất nhạy cảm
Về chính sách ân hạn thuế vẫn là 275 ngày nhưng kèm theo một số
điều kiện bắt buộc với doanh nghiệp
Capitalist Slides

22


2. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ VIỆC ÁP DỤNG THUẾ QUAN TRONG CHÍNH NGOẠI

23

THƯƠNG

Thành công đạt được

Góp phần làm cho chính sách
thuế xuất nhập khẩu dần dần
phù hợp với thông lệ quốc tế

Thuế suất thuế xuất khẩu, thuế
nhập khấu cũng được thiết kế
hợp lý hơn

Capitalist Slides

Công tác quản lý thực thi chính sách
thuế xuất nhập khẩu được hoàn thiện
hơn tạo điều kiện tốt cho hoạt động
xuất nhập khẩu.
Mức thuế nhập khẩu tối đa
có xu hướng giảm


2. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ VIỆC ÁP DỤNG THUẾ QUAN TRONG CHÍNH NGOẠI

24

THƯƠNG
Hạn chế cần khắc phục
Các văn bản pháp luật quy định
về thuế xuất nhập khẩu còn
thiếu tính ổn định, rõ ràng

Quy định mức thuế suất vừa theo phân
loại hàng hoá, vừa theo xuất xứ làm
cho biểu thuế quá phức tạp và dẫn đến
nhiều mức thuế cho cùng một mặt hàng

Việc ban hành biểu thuế với nhiều thứ thuế

Khi gia nhập WTO thì việc duy trì hàng

suất cao, thấp còn căn cứ vào mục đích sử

rào thuế xuất khẩu sẽ không đưa lại

dụng chứ không theo tính chất hàng hóa

nguồn thu cho Ngân sách nhà nước,

nên nhiều mặt hàng có cùng tính chất

không khuyến khích hoạt động xuất

nhưng mục đích sử dụng khác nhau có thuế
suất nhập khẩu chênh lệch khá
Việc thực hiện thuế xuất nhập khẩu tiểu
ngạch biên giới còn bất hợp lý
Capitalist Slides

khẩu
Quy định trong việc nộp thuế nhập khẩu
nguyên liệu, phụ liệu để sản xuất hàng
xuất khẩu và hoàn trả thuế xuất khẩu cũng
còn hạn chế, bất hợp lý


2. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ VIỆC ÁP DỤNG THUẾ QUAN TRONG CHÍNH NGOẠI

25

THƯƠNG
Nguyên nhân

Luật thuế xuất khẩu,
thuế nhập khẩu của
Việt Nam mặc dù đã
được sửa đổi nhiều lần
những vẫn chưa đồng
bộ, nội dung chưa bao
quat được hết các đối
tượng và nguồn thu

Trình độ nhận thức và thái độ chấp hành
của người nộp thuế xuất nhập khẩu

Capitalist Slides

Vấn đề nợ thuế kéo
dài, cơ chế quản lý
hàng tạm nhập tái
xuất, hoàn thuế VAT
cùng thủ tục thanh lập,
giải thể công ty lỏng
lẻo,… là những sơ hở
để các đối tượng xấu
triệt để khai thác trốn
thuế. Đặc biệt chính
sách ân hạn thời gian
nộp thuế nhưng không
có chế tài ràng buộc
làm cho chây ỳ, chiến
đoạt tiền thuế xuất
nhập khẩu.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×