Tải bản đầy đủ

Phân tích khả năng thanh toán tại công ty cổ phần hoàng hà

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
KHOA KẾ TOÁN & QTKD

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
Phân tích khả năng thanh toán tại Công
ty Cổ phần Hoàng Hà


1. MỞ ĐẦU
 Mục tiêu nghiên cứu
- Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về khả năng thanh toán của doanh nghiệp
- Phân tích khả năng thanh toán của Công ty Cổ phần Hoàng Hà
- Góp phần đề xuất ý kiến về nâng cao khả năng thanh toán tại Công ty Cổ phần
Hoàng Hà

 Phạm vi nghiên cứu

Không gian

Thời gian


Công ty cổ phần Hoàng Hà

Báo cáo tài chính đã được
kiểm toán năm 2012 - 2014.
2


Khung phân tích

3


Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp nghiên
cứu
Phương pháp thu thập số
liệu
 Thu thập số liệu thứ cấp:
Các tài liệu có sẵn đã
công bố trên sổ sách,
báo cáo tài chính đã
được kiểm toán năm
2012 – 2014 của công
ty, các tài liệu có liên
quan đến tình hình
thanh toán và khả năng
thanh toán của công ty.
Các kết quả nghiên cứu
khoa học, các tài liệu có
liên quan đến nội dung
nghiên cứu của đề tài

Phương pháp phân tích và xử
lý số liệu
 Thống kê kinh tế
• Thống kê mô tả
• Thống kê so sánh
 Phân tích tỷ trọng
 Phân tích tỷ số
 Phân tích xu hướng
3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

Đặc điểm công ty Công ty Cổ phần Hoàng Hà
- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Hoàng Hà
- Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng công trình đường bộ,
công trình cấp thoát nước, công trình thủy lợi, xây lắp đường dây
và trạm biến áp 110KV, lắp đặt đường dây thông tin liên lạc…
- Doanh thu hàng năm: Từ 25 tỷ đến 50 tỷ đồng.
- Vốn điều lệ năm 2012: 3.500.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ năm 2013: 6.500.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ năm 2014: 20.000.000.000 đồng.
Bảng tình hình lao động của Công ty 3 năm từ 2012 – 2014
ĐVT:
Người

-

ẩm đa amilk luôn mang đến cho bạn những giải pháp dinh dưỡng
chất lượng quốc tế, đáp ứng nhu cầu cho mọi đối tượng
tiêu dùng với các sản phẩm thơm ngon, bổ dưỡng, tốt cho sức
khỏe gắn l


Tình hình sử dụng tài sản của Công ty Cổ phần Hoàng Hà
Bảng tình hình tài sản của Công ty Cổ phần Hoàng Hà năm 2012 - 2014


Tình hình sử dụng nguồn vốn của Công ty Cổ phần Hoàng Hà
Bảng tình hình nguồn vốn của Công ty Cổ phần Hoàng Hà năm 2012 - 2014


Thực trạng phân tích khả năng thanh toán tổng quát
Nhìn chung các chỉ số khả năng thanh toán của Công ty khá cao (đều lớn hơn 1)
đồng thời với việc tăng tổng tài sản và giảm tổng nợ phải trả. Điều đó cho ta thấy khả
năng thanh toán chung của công ty trong việc thanh toán các khoản nợ của Công ty là
rất tốt.
Bảng phân tích hệ số khả năng thanh toán tổng quát từ 2012 - 2014


Thực trạng phân tích khả năng thanh toán trong ngắn hạn
Ta thấy hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của Công ty Cổ phần Hoàng Hà
trong các năm 2012 – 2014 đều có xu hướng biến động tăng đều. hệ số khả năng thanh
toán nhanh biến động tăng giảm không đều nhưng phần lớn là giảm hoặc tăng không
đáng kể, hệ số khả năng thanh toán tức thời của công ty có sự biến động tăng giảm
không đều qua các năm nhưng vẫn phản ánh xu hướng chung là sự tụt giảm khả năng
thanh toán, hệ số dòng tiền/ Nợ ngắn hạn của công ty qua 3 năm giảm mạnh.
Bảng tổng hợp thực trạng phân tích khả năng thanh toán trong ngắn hạn từ 2012 - 2014


Thực trạng phân tích khả năng thanh toán trong dài hạn
Hệ số khả năng thanh toán nợ dài hạn của Công ty biến động tăng giảm không
đều, Hệ số khả năng thanh toán lãi vay tăng dần qua các năm, hệ số nợ của Công ty
Cổ phần Hoàng Hà có xu hướng giảm dần nhưng hệ số nợ khá cao, Hệ số nợ/ Vốn
chủ sở hữu giảm dần qua các năm.
Bảng tổng hợp thực trạng phân tích khả năng thanh toán trong dài hạn từ 2012 - 2014

10


So sánh khả năng thanh toán với các Công ty có cùng quy mô

11


Đánh giá chung về khả năng thanh toán của Công ty
Nhìn chung khả năng thanh toán chung của Công ty trong việc
thanh toán các khoản nợ của công ty là rất tốt. Đi sâu vào từng nội
dung phân tích cụ thể thì khả năng thanh toán của Công ty lại gặp
nhiều khó khăn.
Theo loại hình mà Công ty kinh doanh, Công ty sử dụng các khoản
vay rất nhiều do thực hiện các công trình dưới sự quản lý của nhà
nước, vốn nhà đầu tư chưa rót xuống ngay, mà chỉ là một khoản ứng
trước, khi doanh nghiệp thực hiện công trình, vốn ít, buộc Công ty
phải vay nợ để thực hiện hoàn tất công trình đó dẫn đến khả năng trả
nợ của DN ngay tại thời điểm hoạt động thường rất khó khăn.

12


Đánh giá thuận lợi và khó khăn của Công ty
Thuận lợi
- Năng lực tài chính thích hợp

Khó khăn
- Lượng tiền trong Công ty lớn nên
việc sử dụng vốn không được hiệu
quả gây lãng phí vốn
- Đội ngũ nhân viên ngày càng lớn - Công ty có tỷ lệ nợ cao
mạnh
- Kinh nghiệm hoạt động trong
- Nguồn nhân lực vẫn không đáp
lĩnh vực xây dựng, hiểu biết về
ứng đủ nhu cầu của Công ty, điểm
yêu cầu nghiệp vụ
yếu của hệ thống này là do một
nhân viên kiêm quá nhiều công
việc
13


Góp phần đề xuất ý kiến về nâng cao khả năng thanh toán
Tăng cường công tác quản trị rủi ro tài chính
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, dự trữ tiền mặt, nâng cao

hiệu quả sử dụng vốn lưu động
Đẩy mạnh công tác quản lý các khoản phải thu, các khoản
phải trả
Tăng cường tham gia hoạt động trên thị trường tài chính, mở
rộng lĩnh vực kinh doanh

14


4. KẾT LUẬN

15


Em xin chân tha nh
ca m ơn !Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×