Tải bản đầy đủ

Phân tích cung, cầu và giá cả thị trường của một mặt hàng tiêu dùng trong một khoảng thời gian nào đó

LOGO

Bài thảo luận nhóm I
Đề tài

Phân tích cung, cầu và giá cả thị trường
của một mặt hàng tiêu dùng trong một
khoảng thời gian nào đó


Các thành viên trong nhóm
1

2

3

4

5


6

7

8

www.themegallery.

Company Logo


www.themegallery.

Company Logo


 Giả sử thị trường có 3 đối tượng cầu về hoa đó là:
Học sinh, sinh viên; Các cơ quan, công ti; công nhân
viên chức.
 Chúng tôi có biểu cầu sau:

www.themegallery.

Company Logo


Biểu cầu trong thực tiễn
Lượng cầu
Giá của 1 bó
hoa (nghìn
đồng)

Tổng cầu

Học sinh,
sinh viên

Các cơ
quan, công
tiCông nhân
viên chức

20

260

1030

560

1850

80

200

1000

500

1700

100

180

990

480

1650

150

130

965

430

1525

200

80

940

380

1400

300

0

890

280

1170

400

0

840

180

1020

500

0

790

80

870

600

0

740

0

740

www.themegallery.

Company Logo


 Từ biểu cầu ta có thể viết được phương

trình hàm cầu của đối tượng học sinh, sinh
viên về hoa như sau:

QD1 = 280 – P
Và ta có đường cầu
www.themegallery.

Company Logo


Đồ thị đường cầu với
đối tượng học sinh, sinh viên
P(nghìn đồng)

300
(D)

200

B1
C1

150

D1

100
80

E1
F1

20
0
80

www.themegallery.

130

180

200

260

Company Logo

Q(bó)


 Tiếp đến ta xét hàm cầu với đối tượng công
nhân viên chức, ta có:

QD2 = 580 – P
=> Ta có đường cầu:

www.themegallery.

Company Logo


Đồ thị đường cầu với đối tượng công
nhân viên chức
P (nghìn đồng)
600

B2

500

C2

400

D2

300

E2

200

F2

150

G2

80

(D)
0

80

www.themegallery.

180

280

380 430

500

Q(bó)

Company Logo


 Đối tượng cuối cùng là các cơ quan, công ty. Ta có
hàm cầu như sau:

QD3 = 1040 – 0,5P
 Ta có đường cầu:

www.themegallery.

Company Logo


Đồ thị đường cầu với
đối tượng là các cơ quan, công ti
P(nghìn đồng)
600

500

400

A3
B3
C3
D3

300

E3

200

F3

80
0

www.themegallery.

(D)
Q(bó)
740 790 840 890 940 1000

Company Logo


 Cuối cùng cộng tổng 3 PT hàm cầu của 3 đối
tượng ta được đường cầu về hoa, đó là:

QD = 1900 – 2,5P
 Đồ thị đường cầu:

www.themegallery.

Company Logo


Đồ thị hàm cầu tổng
trong thực tiễn
P(nghìn đồng)

A

600

B

500

C

400

D

300

E

200

F

150

H

100
80
0

www.themegallery.

G
740

870

1020

1170

1400 1525 1650 1700

Company Logo

Q(bó)


Biểu cầu trên lí thuyết
Lượng cầu
Giá của 1 bó
hoa (nghìn
đồng)

Tổng cầu

Học sinh,
sinh viên

Các cơ
quan, công
ti

Công nhân
viên chức

20

260

1030

560

1850

80

200

1000

500

1700

100

180

990

480

1650

150

130

965

430

1525

200

80

940

380

1400

300

-20

890

280

1150

400

-120

840

180

900

500

-220

790

80

650

600

-320

740

-20

400

www.themegallery.

Company Logo


Đồ thị hàm cầu tổng theo lý thuyết
P(nghìn đồng)

A

600

B

500

C

400

D

300

E

200

F

150

G

100
80
20
0

H
I
400

www.themegallery.

650

900

1150

1400 1525 1650 1700 1850

Company Logo

Q(bó)


 Qua các đồ thị và sự phân tích thì nhóm mình thấy
đc lượng cầu phụ thuộc vào giá cả. Để hiểu rõ
thêm thì nhóm mình đã đưa ra một bảng về độ co
giãn của cầu theo giá sau

www.themegallery.

Company Logo


P(nghìn đồng)

E

D
P

Sinh viên

E

D
P

Cơ quan

EPD Công nhân E PD Thị trường

20

-1/13

-2/103

-1/28

-2/185

80

-5/2

-2/25

-4/25

-4/85

150

-15/13

-30/193

-15/43

-6/61

200

-5/2

-10/47

-10/19

-1/7

500

Ko tồn tại

-50/79

-6,25

-50/87

www.themegallery.

Company Logo


Lượng cầu về bất kì một hàng hóa hay dịch
vụ nào mà người tiêu dùng có kế hoạch mua
đều phụ thuộc vào giá của bản thân hàng
hóa đang xét. Nhưng chúng ta cũng biết cầu
còn bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác như
giá hàng hóa liên quan, sở thích,… Chúng
ta cùng tìm hiểu cầu về hoa bị ảnh hưởng
thế nào bởi các yếu tố đó.

www.themegallery.

Company Logo


 Khi người tiêu dùng chuyển sang sử dụng hàng
hóa thay thế là quà thì đường cầu của ta sẽ dịch
chuyển sang trái, đường cầu giảm.
 Ta có biểu cầu
P

80

100

150

200

300

400

500

600

Q

1700

1650

1525

1400

1170

1020

870

740

Q’

1650

1600

1475

1350

1120

970

820

690

 Ta có phương trình hàm cầu mới:

Q’=1850 – 2,5P
www.themegallery.

Company Logo


Đường cầu dịch chuyển sang trái
P
600

80

0

www.themegallery.

690

740

1650 1700

Company Logo

Q


 Khi người tiêu dùng thích mua hoa hơn là mua
quà thì cầu về hoa sẽ tăng, ta sẽ có biểu cầu mới.
P

80

100

150

200

300

400

500

600

Q

1700

1650

1525

1140

1170

1020

870

740

Q’’

1750

1700

1575

1450

1220

1070

920

790

 Ta có hàm cầu mới:

Q’’ = 1950 – 2,5P
www.themegallery.

Company Logo


Đường cầu dịch chuyển sang phải
P

600

80
0

740

www.themegallery.

790

1700 1750

Company Logo

Q


 Sau đây chúng ta cùng đi tìm hiểu về
cung của thị trường hoa trong ngay
20-11. Giả sử trên thị trường chỉ có 3
cửa hàng cung về hoa.
 Ta có biểu cung sau:

www.themegallery.

Company Logo


Giá của hoa
tươi(nghìn đồng)

Lượng cung
Tổng cung
Cửa hàng A Cửa hàng B Cửa hàng C

20

0

0

0

0

80

150

180

160

490

100

170

200

180

550

150

220

250

230

70

200

270

300

280

850

300

370

400

380

1150

400

470

500

480

1450

500

570

600

580

1750

670

700

600
www.themegallery.

680
Company Logo

2050


 Từ biểu cung ta có thể viết được phương trình
hàm cung của cửa hàng A là:

QS1 = 70 + P
 Ta có đường cung của cửa hàng A

www.themegallery.

Company Logo


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×