Tải bản đầy đủ

kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành dịch vụ bảo dưỡng ôtô cấp ii tại công ty cổ phần thương mại và dịch vụ sửa chữa ôtô petrolimex – xưởng đức giang

Học viện Nông Nghiệp Việt Nam
Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh

BÁO CÁO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:“KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH DỊCH VỤ BẢO
DƯỠNG ÔTÔ CẤP II TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SỬA
CHỮA ÔTÔ PETROLIMEX – XƯỞNG ĐỨC GIANG”
Giáo viên hướng dẫn: ThS. BÙI THỊ PHÚC


NỘI DUNG ĐỀ TÀI:
PHẦN I: MỞ ĐẦU
PHẦN II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG
PHÁP NGHIÊN CỨU
PHẦN III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
PHẦN IV: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ


PHẦN I. MỞ ĐẦU
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ:
-Hiện nay, nền kinh tế nước ta là nền kinh tế thị trường nhiều thành phần định

hướng xã hội chủ nghĩa vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà
nước. Với đặc điểm của nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp phải luôn cạnh
tranh gay gắt với nhau. Lúc này, sản phẩm, dịch vụ với giá thành thấp là chìa khóa
thành công của doanh nghiệp.
-Để điều hành và quản trị sản xuất kinh doanh trong điều kiện cơ chế thị trường,
công tác quản lý sản xuất, quản lý kinh tế đảm bảo thúc đẩy quá trình sản xuất kinh
doanh là một yêu cầu cấp bách, quan trọng bên cạnh những yêu cầu như đổi mới
công nghệ, áp dụng khoa học- kỹ thuật vào trong sản xuất v.v...
-Nhằm đáp ứng được yêu cầu cấp bách nói trên đồng thời đạt được lợi nhuận cao
nhất, đòi hỏi các doanh nghiệp phải có các biện pháp quản lý chặt chẽ việc sử dụng
lao động, vật tư, tiền vốn tức là phải quản lý chặt chẽ các chi phí sản xuất từ đó tiết
kiệm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm, dịch vụ.
Như vậy, công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, dịch
vụ đóng vai trò quan trọng trong công tác quản lý kinh doanh của các doanh
nghiệp.


1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU:
1.2.1 Mục tiêu chung:
Tìm hiểu thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành dịch
vụ bảo dưỡng ô tô cấp II tại công ty CP TM&DV sửa chữa ô tô Petrolimex,
từ đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí
và tính giá thành dịch vụ bảo dưỡng ô tô cấp II tại công ty.
1.2.2 Mục tiêu cụ thể:
- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về chi phí, giá thành dịch vụ và kế toán tập
hợp chi phí và tính giá thành dịch vụ.
-Tìm hiểu thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành dịch
vụ bảo dưỡng ô tô cấp II tại công ty CP TM&DV sửa chữa ô tô Petrolimex.
- Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn hiện công tác kế toán tập hợp chi phí
và tính giá thành dịch vụ bảo dưỡng ô tô cấp II tại công ty CP TM&DV sửa
chữa ô tô Petrolimex.


1.3 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU:

1.3.1 Đối tượng nghiên cứu:
-Đối tượng nghiên cứu chung là thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí và
tính giá thành dịch vụ bảo dưỡng ô tô cấp II tại Công ty cổ phần thương mại và
dịch vụ sửa chữa ô tô Petrolimex.
-Đối tượng quan sát cụ thể là hệ thống sổ sách kế toán, chứng từ kế toán về chi


phí bảo dưỡng và giá thành dịch vụ bảo dưỡng cấp II tại công ty.
1.3.2 Phạm vi nghiên cứu:
1.3.2.1 Nội dung:
Đề tài nghiên cứu kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí
nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung và tính giá thành dịch vụ bảo
dưỡng ô tô cấp II tại xưởng sửa chữa Đức Giang của công ty.
1.3.2.2 Không gian:
-Đề tài được thực hiện tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ sửa chữa ô
tô Petrolimex.
-Địa chỉ: Số 49, đường Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành
phố Hà Nội.
1.3.2.3 Thời gian:
Thời gian thực hiện đề tài: từ ngày 29/01/2016 đến ngày 30/5/2016.


PHẦN II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN:
2.1.1 Những vấn đề chung về chi phí sản xuất:
2.1.1.1 Khái niệm:
Chi phí sản xuất là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí mà
doanh nghiệp phải tiêu dùng trong một thời kỳ để thực hiện quá
trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.
Chi phí sản xuất gồm 3 khoản mục chi phí sau:
- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
- Chi phí nhân công trực tiếp
- Chi phí sản xuất chung: chủ yếu bao gồm 3 loại chi phí
+ Chi phí nguyên vật liệu gián tiếp
+ Chi phí nhân công gián tiếp
+ Chi phí phân xưởng khác


2.1.2 Giá thành dịch vụ:

2.1.2.4 Đặc điểm về việc tính giá trong doanh nghiệp thương mại-dịch vụ:
-Trong khâu mua:
Giá mua thực tế = Giá thanh toán với người bán + Chi phí thu mua + Các
khoản thuế không được hoàn lại – Các khoản giảm giá, chiết khấu, hàng mua
trả lại (nếu có)
-Trong khâu nhập kho:
Giá vốn hàng hóa nhập kho = Giá thanh toán với người bán + Chi phí thu
mua + Các khoản thuế không được hoàn lại – Các khoản giảm giá, chiết
khấu, hàng mua trả lại (nếu có)
-Trong khâu bán:
Giá vốn hàng bán có thể áp dụng một trong các phương pháp sau để tính:
+ Bình quân gia quyền
+Thực tế đích danh
+Nhập trước - xuất trước


PHẦN III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1 MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM VỀ CÔNG TY:
3.1.1 Giới thiệu chung về công ty:
-Được thành lập vào năm 2007, công ty là doanh nghiệp cổ phần với 70% vốn
Nhà nước. Tiền thân của công ty là phân xưởng sửa chữa ô tô của Công ty CP
TM&VT Petrolimex Hà Nội và đơn vị này cũng đã góp vốn để thành lập công
ty nên hiện nay công ty CP TM&DV sửa chữa Petrolimex đang là công ty trực
thuộc của Công ty CP TM& VT Petrolimex Hà Nội.
-Công ty đang kinh doanh và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ sau:
+Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng ô tô
+Dịch vụ cho thuê xe
+ Kinh doanh thiết bị, phụ tùng ô tô
+Kinh doanh xăng dầu
+ Kinh doanh xuất, nhập khẩu ô tô
+ Kinh doanh bảo hiểm ô tô, xe máy


3.1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và hình thức kế toán của công ty:
3.1.3.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán:
-Bộ máy kế toán của công ty được tổ chức theo hinh thức kế toán tập trung.
-Hiện tại, công ty có một kế toán trưởng, một kế toán viên và một thủ quỹ.
3.1.3.2 Hình thức kế toán:
-Hiện tại, công ty đang sử dụng phần mềm kế toán MISA SME.NET 2015
Enterprise R25.30 để hạch toán kế toán.
-Kế toán của công ty hiện đang làm việc trên hai dữ liệu kế toán trong phần
mềm kế toán là:
+ Dữ liệu kế toán của Văn phòng Tổng công ty (Công ty CP TM&VT
Petrolimex Hà Nội).
+ Dữ liệu kế toán của Công ty CP TM&DVSC ô tô Petrolimex.


3.2 NỘI DUNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.2.1 Đặc điểm dịch vụ của công ty:
-Công ty hiện đang cung cấp hai dịch vụ chính là sửa chữa và bảo dưỡng ô tô,
trong đó dịch vụ bảo dưỡng ô tô là dịch vụ đem lại doanh thu chính cho xưởng
Đức Giang.
-Khách hàng chính của công ty là công ty CP TM&VT Petrolimex Hà Nội,
ngoài ra còn có các doanh nghiệp tư nhân, công ty Nhà nước trong lĩnh vực
xăng, dầu…
-Đối với dịch vụ bảo dưỡng, công ty hiện nay đang phân thành hai loại: bảo
dưỡng cấp 1 và bảo dưỡng cấp 2. Do các xe chở xăng, dầu đều đã chạy được
một thời gian dài nên các xe đa số được bảo dưỡng cấp 2.
3.2.2 Đối tượng tập hợp chi phí:
3.2.2.1 Đối với bảo dưỡng nội bộ:
-Đối tượng tập hợp chi phí bảo dưỡng là theo từng xe.
3.2.2.2 Đối với bảo dưỡng xe bên ngoài:
-Đối tượng tập hợp chi phí bảo dưỡng là theo từng xe.


3.2.3 Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành dịch vụ bảo dưỡng ô tô cấp II:
3.2.3.1 Kế toán tập hợp chi phí vật tư:

Trường hợp 1: Xuất kho vật tư từ kho Đức Giang vào xưởng sửa chữa:
Quy trình hạch toán chi phí vật tư trên phần mềm kế toán MISA SME.NET
2015:
Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2015
Phân hệ Kho
Nhập, xuất kho
Phiếu xuất kho
Sổ chi tiết tài khoản 152, 154


Trường hợp 2: Xuất kho vật tư từ cửa hàng vào xưởng sửa chữ a:

Quy trình hạch toán chi phí vật tư trên phần mềm kế toán MISA SME.NET
2015:
Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2015
Phân hệ Kho
Chuyển kho
Phiếu xuất chuyển kho
Sổ chi tiết tài khoản 152, 156


3.2.3.2 Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp:
Quy trình hạch toán chi phí nhân công trực tiếp:
Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2015

Phân hệ Tổng hợp
Chứng từ nghiệp vụ khác

Sổ chi tiết tài khoản 154, 3341


Quy trình hạch toán các khoản trích theo lương của người lao động:
Đối với các khoản BHXH, BHYT, BHTN và KPCĐ các bước hạch toán tương
tự nhau.
Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2015

Phân hệ Tổng hợp

Chứng từ nghiệp vụ khác

Sổ chi tiết tài khoản 154, 3382, 33882


Quy trình hạch toán phụ cấp độc hại cho người lao động:

Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2015

Phân hệ Tổng hợp

Chứng từ nghiệp vụ khác

Sổ chi tiết tài khoản 154, 33882


3.2.3.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung:
Quy trình hạch toán chi phí bảo hiểm khối lao động gián tiếp
tại xưởng Đức Giang:
Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2015
Phân hệ Tổng hợp
Chứng từ nghiệp vụ khác

Sổ chi tiết tài khoản 154, 33882


Quy trình hạch toán chi phí thuê nhà xưởng:
Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2015

Phân hệ Tổng hợp

Chứng từ nghiệp vụ khác
Sổ chi tiết tài khoản 154, 331, 1331


Quy trình hạch toán chi phí khấu hao TSCĐ:

Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2015
Phân hệ Tài sản cố định
Tính khấu hao

Bảng tính khấu hao tài sản cố định

Sổ chi tiết tài khoản 154, 2141


3.2.3.4 Công tác tính giá thành dịch vụ bảo dưỡng ô tô cấp II:
-Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành dịch vụ bảo dưỡng ô tô cấp II
của công ty CP TM&DV sửa chữa ô tô Petrolimex:
+Đối tượng hạch toán giá thành dịch vụ bảo dưỡng cấp II của xưởng Đức
Giang tại công ty là dịch vụ bảo dưỡng cấp II, tức là toàn bộ khối lượng công
việc hoàn thành tiêu thụ trong cả tháng hạch toán.
+Kỳ tính giá thành dịch vụ bảo dưỡng cấp II của công ty phù hợp với kỳ hạch
toán tức là việc tổ chức tính giá thành sẽ được thực hiện theo tháng.
-Phương pháp tính giá thành dịch vụ bảo dưỡng ô tô cấp II ở công ty CP
TM&DV sửa chữa ô tô Petrolimex:
Giá thành dịch vụ sẽ bằng tổng của chi phí vật tư, chi phí nhân công trực tiếp
và chi phí sản xuất chung được tập hợp trên TK 154 trong tháng.
Giá thành dịch vụ =

Chi phí vật tư + Chi phí NCTT
PS trong kỳ
PS trong kỳ

+ Chi phí SXC
PS trong kỳ


3.2.4 Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá
thành dịch vụ bảo dưỡng ô tô tại xưởng Đức Giang của công ty CP
TM&DV sửa chữa ô tô Petrolimex
3.2.4.2 Nhận xét cụ thể về công tác tập hợp chi phí và tính giá thành dịch vụ
bảo dưỡng ô tô cấp II tại công ty CP TM&DV sửa chữa ô tô Petrolimex:
Ưu điểm:
Công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành dịch vụ bảo dưỡng ô tô cấp II
của công ty được tiến hành theo QĐ 48/2006/QĐ-BTC. Nhìn chung, các khoản
chi phí vật tư, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung đều được tập
hợp, hạch toán đảm bảo tuân thủ chế độ kế toán và phù hợp với điều kiện của
công ty.
Hạn chế:
-Về tập hợp chi phí vật tư:
Đôi lúc, nhân viên bán hàng ghi chép chưa đầy đủ và chính xác. Điều này sẽ dẫn
đến việc kế toán hạch toán sai, thiếu chính xác vào trong phần mềm.
-Về tập hợp chi phí nhân công trực tiếp:
Đôi khi quản đốc chấm nhầm hoặc sai số ngày công trong tháng của công nhân.
Điều này có thể sẽ dẫn đến việc kế toán phản ánh sai số ngày công của công
nhân trên bảng chấm công.


PHẦN IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
4.1 KẾT LUẬN:
Công tác hạch toán chi phí và tính giá thành dịch vụ bảo dưỡng ô tô cấp
II tại xưởng Đức Giang của công ty bước đầu đáp ứng được yêu cầu đặt
ra. Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại nhất định trong công tác kế toán
tập hợp chi phí và tính giá thành dịch vụ bảo dưỡng ở công ty. Để hoàn
thiện hơn nữa công tác này nói riêng và công tác kế toán nói chung,
công ty cần tiếp tục phát huy những mặt tích cực đã đạt được, khắc
phục ngay những hạn chế, yếu kém. Có như vậy, công ty mới có thể
ngày càng hoàn thiện mình để thích ứng với cơ chế mới, hòa nhập một
cách nhanh chóng và củng cố uy tín trên thị trường.


4.2 KIẾN NGHỊ
-Hoàn thiện tập hợp chi phí vật tư:
+Giám đốc công ty cần phải nhắc nhở nhân viên bán hàng ghi chép sổ sách
đầy đủ và chính xác hơn.
+Cuối ngày, nhân viên bán hàng và quản đốc cần đối chiếu sổ xuất, nhập kho
với nhau để kiểm tra xem số lượng vật tư nhập, xuất trong ngày từ cửa hàng
vào trong xưởng sửa chữa, sau đó nhân viên bán hàng mới giao sổ sách cho kế
toán .
-Hoàn thiện tập hợp chi phí nhân công trực tiếp:
+Giám đốc cần nhắc nhở hay kiểm tra đột xuất việc chấm công của quản đốc.
+Quản đốc có thể mở thêm một sổ chấm công hàng ngày cho công nhân để
theo dõi chính xác số ngày công của từng công nhân trong tháng.


Cám ơn thầy cô và các bạn đã
chú ý lắng nghe!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x