Tải bản đầy đủ

Phân tích thực trạng công tác tổ chức thi đua khen thưởng tại công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi gia lai

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

HD-BTĐKT

Hướng dẫn – Ban thi đua, khen thưởng

NĐ-CP

Nghị định – Chính phủ

QH

Quốc Hội

TT-BNV

Thông tư – Bộ Nội Vụ

UBND

Uỷ Ban Nhân DânLỜI MỞ ĐẦU
Hồ Chí Minh từng nói “Thi đua là yêu nước, ai yêu nước thì phải thi đua. Và những
người thi đua là những người yêu nước nhất ”.. “Thi đua, yêu nước là động lực phát triển
và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới. Thi đua, yêu nước phải được tiến
hành thường xuyên, liên tục hàng ngày”. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh, các doanh nghiệp đang không ngừng phát triển và hoàn thiện mình. Thực hiện tốt
các phong trào thi đua, yêu nước, trong đó không thể không kể đến phong trào thi đua,
khen thưởng. Các doanh nghiệp ngày càng chú trọng đến các chính sách thúc đẩy, tạo
động lực làm việc cho người lao động. Vì vậy, việc phát triển sâu, rộng và đa dạng hơn
công tác thi đua, khen thưởng đang ngày càng nhiều ở các tổ chức và doanh nghiệp trên
cả Nước.Tuy nhiên, việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng vẫn còn gặp rất nhiều
khó khăn và bất cập. Cần được Nhà nước, doanh nghiệp quan tâm hơn nữa trong quá trình
ban hành và thực hiện chính sách thi đua, khen thưởng.
Từ những kết quả mà công ty TNHH MTV KTCT Thủy Lợi Gia Lai đã đạt được
trong những năm qua, nhất là trong những năm đổi mới vừa qua càng thấy được vai trò, vị
trí của công tác thi đua, khen thưởng trong mỗi bước phát triển và trưởng thành của công
ty, và thời điểm nào cũng đều có sự đóng góp quan trọng của công tác thi đua, khen
thưởng. Vậy công tác thi đua, khen thưởng trong công tay đã thực hiện như thế nào? Đã
đạt được gì và hạn chế ở điều gì trong quá trình thực hiện? Để có cái nhìn cụ thể về công
tác thi đua khen thưởng của công ty, em chọn đề tài “Phân tích thực trạng công tác tổ
chức thi đua khen thưởng tại công ty TNHH MTV KTCT Thủy Lợi Gia Lai”làm đề tài
tiểu luận của mình.
Bài tiểu luận bao gồm 3 phần với những nội dung chính như sau:

II.

Cơ sở lí luận về tổ chức thi đua khen thưởng trong tổ chức.
Thực trạng công tác thi đua, khen thưởng tại công ty TNHH MTV KTCT Thủy Lợi

III.

Gia Lai
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của tổ chức thi đua khen thưởng tại công ty

I.

TNHH MTV KTCT Thủy Lợi Gia Lai
2
PHẦN I. CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ TỔ CHỨC THI ĐUA KHEN THƯỞNG

TRONG TỔ CHỨC
1.1 Các khái niệm có liên quan
1.1.1 Thi đua
Theo điểm 1, Điều 3, Luật Thi đua, khen thưởng số 15/2003/QH11: Thi đua là hoạt
động có tổ chức với sự tham gia tự nguyện của cá nhân, tập thể nhằm phấn đấu đạt được
thành tích tốt nhất trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
1.1.2 Khen thưởng
Theo điểm 2, Điều 3, Luật Thi đua, khen thưởng số 15/2003/QH11 : Khen thưởng là
việc ghi nhận, biểu dương, tôn vinh công trạng và khuyến khích bằng lợi ích vật chất đối
với cá nhân, tập thể có thành tích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
1.1.3 Công tác thi đua, khen thưởng
Công tác thi đua, khen thưởng là quá trình lên kế hoạch, tổ chức và triển khai thực
hiện các hoạt động thi đua, khen thưởng. Nhằm hoàn thành những mục tiêu chung cho
chính sách thi đua, khen thưởng của tổ chức.
1.1.4 Tổ chức thi đua, khen thưởng
Là hoạt động nhằm thúc đẩy sự nỗ lực trong thực hiện công việc của người lao
động.
1.2.Vai trò của công tác thi đua, khen thưởng:
Công tác thi đua, khen thưởng khi thực hiện hiệu quả sẽ mang lại nhiều lợi ích cho
người lao động và tổ chức.
 Đối với người lao động


Thi đua khen thưởng có vai trò kích thích, thúc đẩy người lao động phát huy năng lực,
tư duy sáng tạo và làm việc khoa học.
3
Giúp người lao động được thể hiện bản thân mình, giúp họ khẳng định bản thân mình
với mọi người và tổ chức. Nâng cao giá trị bản thân và được mọi người tôn trọng.Người lao động sẽ luôn làm tốt công việc và luôn muốn cống hiến hết mình với tổ
chức. Sẽ gắn bó lâu dài hơn với tổ chức. Vì họ nhận thấy mình được tin tưởng, được
coi trọng và được ghi nhận.Không chỉ tạo nên niềm vui, khích thích người lao động làm việc mà còn giúp tăng thu
nhập cho người lao động, giúp họ ổn định hơn cuộc sống của mình.

 Đối với tổ chức


Nâng cao vị thế của tổ chức. Từ đó thu hút được nhiều lao động và tổ chức sẽ tuyển
chọn được nhiều lao động giỏi và phù hợp với tổ chức.Thi đua, khen thưởng giúp cho tổ chức khuyến khích, động viên được người lao động
của mình làm việc, tạo động lực làm việc. Giúp cho tổ chức thực hiện thành công các
nhiệm vụ, mục tiêu của mình.Giúp tổ chức kịp thời khen thưởng, tuyên dương những cá nhân, nhóm có thành tích
làm việc tốt, có công hiến cho tổ chức. Tổ chức giữ chân được các lao động giỏi.
Giảm chi phí tuyển dụng và đào tạo nhân lựcNâng cao năng suất làm việc, giúp giảm giá thành và chi phí sản xuất, tạo lợi nhuận
cho tổ chức

1.3 Nội dung của công tác thi đua, khen thưởng
1.3.1

Cơ sở để triển khai công tác thi đua, khen thưởngLuật thi đua, khen thưởng số 15/2003/QH11Hướng dẫn số 609/HD-BTĐKT ngày 11/5/2012 của Ban Thi đua Khen thưởng Trung
ương

4
Nghị định số 42/2010/NĐ-CP hướng dẫn luật thi đua, khen thưởng và luật sửa đổi luật
thi đua, khen thưởngNghị định 39/2012/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 42/2010/NĐCPThông tư 07/2014/TT-BNV hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số
42/2010/NĐ-CPHướng dẫn số 609/HD-BTĐKT ngày 11/5/2012 của Ban Thi đua Khen thưởng Trung
ươngNghị định 65/2014/NĐ-CP ngày 1/7/2014 của Chính phủNghị định 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủNghị định 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Thi đua, Khen
thưởngQuy chế thi đua, khen thưởng của công ty….
1.3.2

Quy trình thi đua, khen thưởng

Bước 1: Chuẩn bị


Xác định mục tiêu của thi đua, khen thưởng.Thành lập hội đồng tổ chức thi đua, khen thưởngXác định hình thức, nội dung thi đua, khen thưởngXây dựng tiêu chí đánh giáXác định thời gianXác định địa điểmXác định chi phí
5
Lựa chọn tổ chức cung cấp dịch vụXây dựng các văn bản, giấy tờ cần thiết, các phương tiện hỗ trợ thực hiện.
Bước 2: Thực hiệnPhát động, tuyên truyền, phổ biến về cuộc thi đuaThu hút, lựa chọn đối tượng thi đuaTheo dõi, đánh giá trong quá trình thi đuaPhối hợp các cấp và có điều chỉnh các quy định khi cần thiếtTổng kết, trao giải
Bước 3: Đánh giá hiệu quả chương trình thi đua, khen thưởng

Xây dựng các tiêu chí đánh giá công tác thi đua, khen thưởng:


Tỷ lệ hoàn thành mục tiêuSố lượng lao động tham gia/ kế hoạchCác danh hiệu đạt đượcKết quả/ chi phíThay đổi về quan hệ lao động, môi trường làm việcThay đổi về kết quả thực hiện công việcMức độ hài lòng của người lao độngTính chính xác, khách quan trong đánh giáMức độ phù hợp về thời gian, địa điểmSự phối hợp các cấp trong quá trình tổ chức…
6


1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác thi đua, khen thưởng
 Pháp luật

Chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng là cơ sở đề các doanh
nghiệp thực hiện công tác thi đua khen thưởng của mình. Việc xây dượng quy chế thi đua,
khen thưởng và thực hiện quy chế đó đều phải dựa trên các quy chế, quy định, chính sách,
pháp luật của Nhà nước. Để đảm bảo thực hiện đúng, đủ và hợp lý. Hiện nay, sự thay đổi
của chính sách, pháp luật mang tính thường xuyên hơn, chính vì vậy mà các doanh nghiệp
cần phải thường xuyên cập nhật thông tin về các quy định, chính sách mới, giúp cho việc
thực hiện công tác thi đua, khen thưởng thêm hiệu quả.
 Quan điểm của nhà lãnh đạo

Người lãnh đạo có vai trò vô cùng quan trọng trong doanh nghiệp, họ là người đứng
đầu là người có quyền lực, trách nhiệm cao nhất trong doanh nghiệp. Do vậy, mọi hoạt
động trong doanh nghiệp đều phải thông qua người lãnh đạo. Đối với tất cả các công việc,
nhiệm vụ, mục tiêu của doanh nghiệp đều phải dựa trên các quyết định của người lãnh
đạo. Chính vì thế, chính sách hay hoạt động thi đua, khen thưởng cũng nằm trong sự kiểm
soát của người lãnh đạo. Người lãnh đạo là người điều tiết, ban hành, và kiểm duyệt. Vậy
nên, quan điểm của người lãnh đạo ảnh hưởng rất lớn đến công tác thi đua, khen thưởng
trong tổ chức.
 Đội ngũ làm công tác tổ chức thi đua khen thưởng

Là một bộ phận vô cùng quan trọng trong việc xây dựng, thực hiện công tác thi đua
khen thưởng của doanh nghiệp. Là bộ phận tham mưu cho lãnh đạo về các nội dung trong
thi đua, khen thưởng. Là người đưa ra các mục tiêu, tiêu chí trong chính sách thi đua,
khen thưởng, điều phối quỹ thi đua, khen thưởng của doanh nghiệp một cách hợp lý, và
đánh giá cá nhân, tập thể thi đua khen thưởng.Vì vậy, Đội ngũ làm công tác tổ chức thi
đua, khen thưởng là người quyết định xem công tác thi đua, khen thưởng của tổ chức là
tốt hay không tốt.
 Khả năng tài chính của doanh nghiệp
7


Tình hình tài chính của doanh nghiệp là vấn đề then chốt trong việc thực hiện chính
sách thi đua , khen thưởng của doanh nghiệp đó. Một doanh nghiệp có nguồn tài chính
lớn, sẽ thực hiện công tác thi đua, khen thưởng thuận lợi hơn, mang lại được nhiều lợi ích
hơn so vơi doanh nghiệp có tài chính yếu.

8


PHÂN II.THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TẠI
CÔNG TY TNHH MTV KTCT THỦY LỢI GIA LAI
2.1.Khái quát chung về Công ty TNHH MTV KTCT Thủy Lợi Gia Lai
2.1.1.Giới thiệu chung về công ty
Tên đầy đủ: Công ty TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY
LỢI GIA LAI
Tên gọi tắt: Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai.
Tên tiếng Anh: Gia Lai Irrigation Works Operating Limited Company.
Giám đốc công ty: Ông Trương Vân, Chủ tịch-Giám đốc công ty
Trụ sở chính: Số 97A – Phạm Văn Đồng – Phường Thống Nhất – TP. Pleiku- Tỉnh Gia
Lai.
Điện thoại: 0593.824.227- 0593.821.816;
Website : http://congtykhaithacgialai.vn

Fax: 0593.824.227
Vốn Điều lệ: 1.265.082.998.761đồng

Cơ cấu bộ máy tổ chức của công ty :

9


(Theo http://congtykhaithacgialai.vn)
2.1.3.Ngành nghề kinh doanh:
 Hoạt động công ích:
− Vận hành hệ thống tưới tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, cung cấp nước

cho dân sinh và các ngành kinh tế khác.
− Nghiên cứu ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực nuôi trồng thuỷ

sản.
− Lập dự án và thực hiện hướng dẫn, phổ cập kỹ thuật, phương pháp sản xuất, nuôi

trồng, đánh bắt thuỷ sản nước ngọt trên địa bàn toàn tỉnh.
− Làm chủ đầu tư trong việc duy tu, sửa chữa, nâng cấp công trình thuỷ lợi; duy trì

năng lực công trình, bảo đảm công trình an toàn và sử dụng lâu dài.
 Hoạt động ngoài công ích:
10


− Xây dựng, sửa chữa, hoàn chỉnh công trình thuỷ lợi.
− Tư vấn lập dự án đầu tư, khảo sát, thiết kế, giám sát thi công công trình thuỷ lợi.
− Dịch vụ Du lịch thuộc các hồ chứa do công ty quản lý.
− Dịch vụ bán vé vào công trình đầu mối thuỷ lợi Ayun hạ tham quan các hạng mục

và cảnh quan thiên nhiên, nhân tạo.
− Dịch vụ du thuyền đưa khách tham quan dã ngoại thắng cảnh lòng hồ và đáp ứng

các nhu cầu gửi xe, nhiếp ảnh, câu cá, ăn uống của khách tham quan.
− Nuôi trồng thuỷ sản.
− Sản xuất, kinh doanh mua bán điện

2.2. Sự cần thiết phải tổ chức chương trình thi đua khen thưởng
Công ty TNHH MTV KTCT Thủy Lợi Gia Lai có lĩnh vực liên quan đến nông
nghiệp, xây dựng, du lịch và dịch vụ. Để tạo cho mình sự phát triển và mạnh hơn nữa trên
nhiều lĩnh vực. Công ty cần có các chính sách khích thích người lao động làm việc. Trong
đó, không thể thiếu việc thực hiện chính sách thi đua, khen thưởng.
Về cơ bản, chính sách thi đua, khen thưởng là một trong những yếu tố góp phần tạo
động lực trong lao động. Giúp người lao động thực hiện và hoàn thành công việc một
cách xuất sắc. Người lao động được cạnh tranh với nhau một cách lạnh mạnh, khách
quan, họ sẽ khẳng định được giá trị bản thân mình. Một công ty luôn có sự cạnh tranh
công việc, sự thay đổi để hoàn thiện mình của từng cá nhân sẽ làm cho công ty đó luôn
tươi mới và phát triển

11


Đối với công ty TNHH MTV KTCT Thủy Lợi Gia nói riêng, các công ty, doanh
nghiệp khác nói chung sẽ luôn có được những nhân lực giỏi và tốt. Khi đó sẽ tạo được vị
thế của công ty luôn luôn lớn mạnh.
Đối với Nhà nước, các chính sách của công ty TNHH MTV KTCT Thủy Lợi Gia,
cũng như các doanh nghiệp khác có phù hợp, khích thích tạo động lực tốt cho người lao
động. Sẽ là một đóng góp không hề nhỏ cho sự ổn định và phát triển của Đất nước.
2.3 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức thi đua-khen thưởng tại Công ty
TNHH MTV KTCT Thủy Lợi Gia Lai
2.3.1 Pháp luật
Chính sách, pháp luật của Nhà nước ảnh hưởng đến công tác thi đua, khen thưởng
của công ty TNHH MTV KTCT Thủy Lợi Gia là: Căn cứ vào luật thi đua, khen thưởng số
15/2003/QH11. Căn cứ vào các quy định, văn bản quyết định hàng năm của UBND tỉnh
Gia Lai về việc quy định về công tác TĐKT trê địa bàn tỉnh Gia Lai…Công ty đã tổ chức
cho công nhân viên chức học tập và triển khai các các kế hoạch, văn bản hướng dẫn về
công tác TĐKT đến từng đơn vị cơ sở trực thuộc, làm căn cứ tổng kết phong trào thi đua
lao động giỏi, lao động sáng tạo phát động từ đầu năm. tổ chức tuyên dương các điển hình
tiên tiến tập thể cá nhân trong toàn công ty, ghi nhận thành tích của tập thể, cá nhân và đề
nghị khen thưởng trong dịp tổng kết hàng năm.
2.3.2 Quan điểm của nhà lãnh đạo
Thi đua yêu nước luôn được cấp ủy đảng và đoàn thể trong công ty đặc biệt quan
tâm; Hầu hết các phong trào thi đua yêu nước mà công ty tổ chức phát động và thực hiện
trong năm đều được đề cập trong Nghị quyết của đảng ủy công ty và chi ủy các chi bộ
trực thuộc trong toàn công ty, triển khai thực hiện là các trưởng phòng, giám đốc các đơn
vị trực thuộc.
2.3.3 Đội ngũ làm công tác tổ chức thi đua khen thưởng

12


Trong năm các năm ngần đây, bộ phận làm công tác thi đua khen thưởng của công ty
đã tập trung tham mưu cho tập thể cấp uỷ và giám đốc công ty ban hành văn bản (Nghị
quyết, quyết định, kế hoạch, chương trình hành động) về thi đua khen thưởng. Cũng như
phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong khối thi đua công nghiệp – xây dựng của tỉnh, để
tiến hành thực hiện thi đua và đánh giá công tác thi đua một cách hiệu quả.
2.3.4 Tài chính của công ty
Theo báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của công ty là
33.398.981.432 đồng. So với năm 2016 tăng 1.043.885.177 đồng. Để đạt được doanh thu
lớn như vậy, không thể thiếu công sức, sự đóng góp của nhân vien trong toàn công ty.
Chính vì vậy, công tác thi đua, khen thưởng được công ty đặc biệt quan tâm.
2.4 Phân tích quy trình thực trạng công tác thi đua, khen thưởng trong công ty
TNHH MTV KTCT Thủy Lợi Gia Lai
Ở thời điểm hiện tại, công ty không có quy chế thi đua, khen thưởng riêng của mình,
mà thực hiện theo quy chế thi đua, khen thưởng chung của Luật và theo các quy định, văn
bản hướng dẫn của Ban thi đua, khen thưởng tỉnh Gia Lai và khối thi đua công nghiệp –
xây dựng trong Tỉnh.
Việc thực hiện công tác thi đua khen thưởng của công ty được tiến hành theo các
bước sau:
 Bước 1: Chuẩn bị:

Xây dựng kế hoạch tổ chức phong trào thi đua: Công ty TNHH MTV KTCT Thủy
Lợi Gia Lai đăng ký giao ước thi đua năm 2015 với các nội dung “Chỉ tiêu hoạt động sản
xuất kinh doanh, các chỉ tiêu thi đua và mức điểm phấn đấu (Phụ lục 2.4 phần a)
Cán bộ tổ chức công tác thi đua, khen thưởng là phòng tổ chức hành chính. Phòng tổ
chức hành chính tiến hành phát động công tác thi đua khen, khen thưởng qua các phòng
ban và xí nghiệp của công ty. Xây dựng thanh điểm và chỉ tiêu theo nội dung kế hoạch đề
ra trong năm, xây dựng các thanh điểm cộng và trừ (xem thêm phụ lục 2.4 phần b)
13
Bước 2: Thực hiện:

Từ những năm 2015 công ty thực hiện tuyên truyền chủ yếu bằng các văn bản
hướng dẫn và đọc tài liệu cho tất cả công nhân viên chức lao động cùng nghe vào 15 phút
đọc báo buổi sáng hàng ngày hoặc đăng bài lên website của công ty để công nhân viên
chức công ty đọc hàng ngày.
Hàng tháng đôn đốc, nhắc nhở các cá nhân, đơn vị nghiêm túc thực hiện đăng ký thi
đua trong các kỳ giao ban công ty. Hàng quý bộ phận thi đua, khen thưởng công ty phối
hợp với Ban thanh tra nhân dân tổ chức kiểm tra, thực hiện, qua đó bồi bổ thêm kiến thức
và đề xuất Giám đốc công ty tạo điều kiện về mọi mặt để các tập thể và cá nhân có thể
hoàn thành tốt bản đăng ký thi đua.
Trong năm 2015 công ty đã thực hiện ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện
công tác thi đua, khen thưởng như: hướng dẫn đăng ký thi đua đầu năm (lao động tiến
tiến, lao động giỏi, lao động sáng tạo, tập thể lao động xuất sắc, tập thể lao động tiến tiến,
chiến sỹ thi đua các cấp, khen thưởng cấp nhà nước, sáng tạo, sáng kiến cải tiến kỹ thuật,
hợp lý hoá sản xuất, công trình sản phẩm mới, chuyên đề chuyên môn, nghiệp vụ, giải
pháp khoa học kỹ thuật,...), qua đó hướng dẫn trực tiếp bằng văn bản cho cán bộ công
nhân viên chức lao động hiểu được trình tự thực hiện và thủ tục của từng loại hình thi đua
đã đăng ký
 Bước 3: Đánh giá chung kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác thi

đua, khen thưởng năm 2015
Công ty đã thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch rất tốt như đã đăng ký trong giao ước thi
đua.
Năm 2015 là năm thứ 11 công ty và cả nước thực hiện Luật thi đua, khen thưởng
cũng như các văn bản dưới Luật về thi đua, khen thưởng đã ban hành, nhìn chung tất cả
cán bộ, công nhân trong công ty sau khi được học tập và quán triệt đã có nhiều chuyển
biến về nhận thức trong công tác thi đua, khen thưởng.

14


Năm 2015 công ty làm thêm chức năng Khối trưởng Khối thi đua Công nghiệp Xây
dựng theo quyết định của Ban TĐKT tỉnh Gia Lai. Trong năm công ty đã phấn đấu hoàn
thành tốt nhiệm vụ Khối trưởng Khối thi đua; Tổ chức hội thao ngày 04/9/2015 chào
mừng Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai lần thứ 9 và hướng tới đại hội lần thứ XII của
Đảng;
2.5 Đánh giá chung
2.5.1

Những việc đã làm được

 Các danh hiệu thi đua phấn đấu đạt được trong năm 2015

− Lao động tiên tiến (A+B):

295người/306 người = 97,03%

− Lao động tiên tiến xuất sắc được Giám đốc công ty khen: 188 người
− Lao động tiên tiến được tặng danh hiệu CS TĐC cấp cơ sở: 52 người
− Tập thể được công nhận tập thể LĐ tiên tiến: 14/30 tập thể toàn công ty.
− Tập thể được giám đốc Công ty tặng Giấy khen: 01 tập thể.
− Trích quỹ khen thưởng năm 2015 chi thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt các

danh hiệu thi đua trên.

 Các danh hiệu thi đua đề nghị UBND tỉnh, Nhà nước và công đoàn cấp trên trao

tặng năm 2015

− Đề nghị UBND tỉnh trao tặng Bằng khen cho 9 cá nhân trong công ty.
15


− Đề nghị UBND tỉnh tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho 3 cá nhân của

công ty
− Đề nghị UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho công ty trong phong trào thi đua Khối

Công nghiệp – Xây dựng;
− Đề nghị UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 2 cá nhân của

công ty
− Đê nghị UBND tỉnh trình Chủ tịch nước tặng huân chương hạng 3 cho 1 cá nhân

trong công ty.

 Kết quả của các phong trào thi đua công ty phát động trong năm 2015


Tạo khí thế sôi nổi nhiệt tình trong công tác, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của

Đảng, chính sách và Luật pháp Nhà nước.
− Tất cả các đơn vị trong công ty đều hoàn thành hiệm vụ công tác được giao.
− Tập trung được sức mạnh và trí tuệ của mọi thành viên của công ty trong sản xuất
kinh doanh, khơi dậy được tinh thần yêu nước sẵn có trong mỗi con người.
− Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
2.5.2 Hạn chế
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác thi đua, khen thưởng tại công ty còn
một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục, đó là:
Hiện tại đội ngũ làm công tác thi đua khen thưởng của công ty còn ít và yếu, chưa
đáp ứng được yêu cầu của công việc
Lãnh đạo công ty tuy đã nhìn thấy được tầm quan trọng của thi đua khen thưởng,
nhưng họ vẫn chưa thực sự quan tâm đến tổ chức thi đua khen thưởng. Điều đó thể hiện ở
chỗ khi xây dựng quy chế Thi đua- khen thưởng, lãnh đạo công ty luôn muốn tổ chức thi
đua khen thưởng phải công bằng, minh bạch, gắnthi đua khen thưởng của cá nhân người
16


lao động với mức độ hoàn thành công việc trong từng phong trào thi đua. Nhưng khi tiến
hành lại chưa được thực hiện một cách triệt để.
Một số văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng của Công ty ban
hành còn để xảy ra sai xót phải đính chính; Hội đồng thi đua, khen thưởng các cấp còn
chưa tích cực nghiên cứu cơ chế, chính sách thi đua, khen thưởng để tham mưu cho lãnh
đạo chỉ đạo, hướng dẫn, tháo gỡ những vướng mắc về công tác thi đua, khen thưởng
thuộc trách nhiệm và thẩm quyền giải quyết.
Phong trào thi đua chưa đồng đều ở cácphòng ban.Một số đơn vị hoạt động quá trầm
lắng, gần như không có phong trào thi đua. Vì vậy, kết quả tổng kết không có nội dung để
báo cáo, không có cá nhân, tập thể đề nghị khen thưởng.
Hồ sơ đề nghị xét khen thưởng của một số phogng vẫn còn mắc một số lỗi như:
Đăng ký thi đua và nộp hồ sơ khen thưởng thành tích cuối năm chưa đúng thời hạn; nhiều
báo cáo thành tích không nêu các hình thức khen thưởng đã được công nhận; nhiều hồ sơ
của tập thể, cá nhân gửi kèm theo bản thành tích không phải là thành tích hoạt động. Có
phòng không căn cứ vào tỷ lệ đơn vị và tỷ lệ hội viên để bình xét cho nên bình xét quá
nhiều so với quy định .
Nguồn kinh phí cho công tác khen thưởng của các đơn vị còn hạn chế vì vậy chưa
động viên, cổ vũ kịp thời phong trào thi đua

17


PHẦN III.MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG
TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV KTCT THỦY
LỢI GIA LAI
I.1 Phương hướng tổ chức thi đua khen thưởng của Công ty TNHH MTV KTCT

Thủy Lợi Gia Lai trong thời gian tới
Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng theo đúng quy định của Nhà nước, của Tỉnh
và của Khối. Nâng cao hơn tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong công
ty.
Quan tâm, chú trọng bồi dưỡng về kiến thức kỹ năng cho cán bộ nhân viên làm công
tác thi đua, khen thưởng.
Phát động phong trào thi đua lớn mạnh hơn nữa. Nhằm tạo điều kiện cho công tác thi
đua, khen thưởng lan tỏa rộng khắp công ty. Tạo động lực làm việc cho người lao động.
Các cá nhân, đơn vị được đánh giá cao trong quá trình thi đua. Công ty sẽ lấy đó làm
tấm gương cho cán bộ nhân viên. Bồi dưỡng họ để làm nòng cốt cho phong trào thi đua
của công ty sau này.
3.2 Giải pháp đề xuất để nâng cao chất lượng hoạt động thi đua khen thưởng của
Công ty TNHH MTV KTCT Thủy Lợi Gia Lai
Một là: Phong trào thi đua chỉ thực sự trở thành động lực lôi cuốn mọi cá nhân, tập
thể tích cực tham gia khi nó được nhận thức đúng đắn và đầy đủ. Mặt khác, công tác thi
đua phải được xây dựng trên nguyên tắc tự nguyện, tự giác và công khai. Vì vậy phải tăng
cường tuyên truyền giáo dục làm cho người lao động hiểu rõ ý nghĩa, vai trò và tầm quan
trọng của việc thực hiện thi đua trong công ty.
Hai là: Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng.
Không chỉ bồi dưỡng kiến thức về thi đua, khen thưởng cho nhân viên trong công ty, mà
công ty nên tuyển dụng thêm các vị trí với yêu cầu có chuyên môn về thi đua, khen
18


thưởng hay quản trị nhân lực. Từ đó, đội ngũ cán bộ này mới có thể thực hiện công tác thi
đua, khen thưởng hiệu quả nhất, đáp ứng được nhu cầu công việc.
Ba là: Phong trào phát động thành công chỉ khi tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ
trong nhận thức của tập thể lãnh đạo công ty, các phòng ban, xí nghiệp thuỷ nông trực
thuộc; tăng cường một bước sự phối hợp thống nhất giữa tổ chức Công đoàn và Chủ
doanh nghiệp, trong quá trình tổ chức thi đua phù hợp với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ
của từng đơn vị và nhận thức của người lao động, kịp thời phát hiện và nêu gương điển
hình tiên tiến trên từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh, từng đơn vị trực thuộc, đồng thời
phê phán, chấn chỉnh những lệch lạc trong quá trình tổ chức thi đua. Bên cạnh những cái
chung của phong trào cần kịp thời phát hiện những cái hay, cái mới, cái đặc thù có tính
tích cực để phổ biến nhân rộng.
Bốn là: Xây dựng tiêu chí, bảng điểm một cách hợp lý, khoa học thống nhất trong hệ
thống công ty. Các hình thức khen thưởng bảo đảm nguyên tắc công khai, công bằng, dân
chủ và kịp thời. Cần lưu ý việc xét khen thưởng nên coi trọng chất lượng, không chạy
theo hình thức, không chạy theo số lượng.

19


LỜI KẾT
Bản chất của thi đua, khen thưởng không phải là sự cạnh tranh, ganh đua mà là hình
thành động cơ thi đua trong sáng, lành mạnh, vì lợi ích của mọi người, của tập thể và lợi
ích của tổ chức.
Thi đua, khen thưởng là động lực giúp người lao động hoàn thành công việc một
cách xuất sắc. Giúp người lao động nhận thức được sâu sắc sự quan trọng, giá trị của
mình trong tổ chức, tạo dựng được niềm tin cho người sử dụng lao động.
Thi đua khen thưởng có vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình xây dựng và phát
triển tổ chức.
Nhận thức được điều đó, công tác thi đua, khen thưởng của Công ty TNHH MTV
KTCT Thủy Lợi Gia Lai đã và đang quan tâm, thực hiện mạnh hơn nữa phong trào thi
đua trong công ty. Đã có nhiều đổi mới và sáng tạo trong việc phát động, tổ chức các
phong trào thi đua và tổ chức bình xét nhưng vẫn luôn đúng với các quy định của pháp
luật . Phong trào thi đua đã phát gắn liền với các mặt hoạt động của công ty, tạo sức mạnh
tổng hợp, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà công ty đã đề ra. Bên cạnh
những thành công đã đạt được, công tác thi đua khen thưởng tại công ty vẫn còn những
hạn chế cần phải khắc phục.
Trong quá trình thực hiện tìm kiếm thông tin, dữ liệu và làm bài không thể chánh
sót. Mong cô góp ý, giúp em hoàn thiện bài hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!

20


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.

Báo cáo kết quản hoạt động kinh doanh năm 2016

http://congtykhaithacgialai.vn/upload/Colombo/38410/20170214/selection
%20(1).pdf
2. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2015

http://congtykhaithacgialai.vn/?page=newsDetail&id=818527&site=38410

3.

Điều lệ tổ chức, hoạt động công Ty TNHH MTV KTCT Thủy Lợi Gia Lai

https://luusongviet.wordpress.com/2015/07/04/dieu-le-to-chuc-va-hoat-dong-congty-tnhh-mtv-khai-thac-cong-trinh-thuy-loi-gia-lai/
4.

Luận văn: Đề tài hoàn thiện công/ tác thi đua khen thưởng kỷ luật tại công ty
Vinaconex.

http://luanvan.net.vn/luan-van/de-tai-hoan-thien-cong-tac-thi-dua-khen-thuong-kyluat-tai-cong-ty-vinaconex-34565/
5.
6.

Luật thi đua khen thưởng ngày 26/11/2003
Vai trò của thi đua, khen thưởng trong việc xây dựng đơn vị vững mạnh toàn
diện

https://www.moha.gov.vn/70-nam/nghien-cuu-trao-doi/vai-tro-cua-thi-dua-khenthuong-trong-viec-xay-dung-don-vi-vung-manh-toan-dien-18008.html

PHỤ LỤC

Phụ lục 2.4 phần a: BẢN ĐĂNG KÝ GIAO ƯỚC THI ĐUA
21


NĂM 2015CỦA CÔNG TY TNHH MTV KTCT THUỶ LỢI GIA LAI
Phụ lục 2.4 phần b: NỘI DUNG KẾ HOẠCH,
CHỈ TIÊU VÀ THANH ĐIỂM NĂM 2015

22


Phụ lục 2.4

a.

BẢN ĐĂNG KÝ GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2015CỦA CÔNG TY
TNHH MTV KTCT THUỶ LỢI GIA LAI

UBND TỈNH GIA LAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

C.TY TNHH KTCT THỦY LỢI
Số

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/ĐKTĐ-KTTL

Gia Lai, ngày 12 tháng 12 năm

2014
BẢN ĐĂNG KÝ GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2015
CỦA CÔNG TY TNHH MTV KTCT THUỶ LỢI GIA LAI
Kính gửi :

- Ban thi đua khen thưởng tỉnh Gia Lai
- Khối thi đua Công nghiệp-Xây dựng

Công ty KTCT thuỷ lợi Gia Lai đăng ký giao ước thi đua năm 2015 với các nội dung
“Chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu thi đua và mức điểm phấn đấu” như
sau:
I/ Nội dung đăng ký thi đua
1. Thực hiện nhiệm vụ chính trị
a/ Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, tổ chức tốt các đợt học
tập Nghị quyết, chính sách của đảng, pháp luật nhà nước và qui định của địa phươngcho
cán bộ, công nhân viên trong toàn công ty.
b/ Chăm lo đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt cho CBCNV và người
lao động. Tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua lao động giỏi nhằm đạt năng suất, chất
lượng và hiệu quả cao nhất

23


c/ Thực hiện tốt phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao và thực hiện tốt
chính sách kế hoạch hoá gia đình, phòng chống các tệ nạn xã hội. Tham gia đầy đủ các
phong trào thi đua của tỉnh, ngành, các đoàn thể cấp trên phát động.
d/ Bảo đảm tốt công tác an ninh quốc phòng, trật tự an toàn cơ quan đơn vị, phòng
chống các tệ nạn tham nhũng, tham ô, hối lộ, móc ngoặc.
e/ Xây dựng các đoàn thể vững mạnh toàn diện. Chi bộ, Đảng bộ đạt tiêu chuẩn
trong sạch vững mạnh.
2. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch nhà nước được giao
I.MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH:

Đon vị

TT NỘI DUNG
A
1
2
B
C
D
1
2
3
4
5
6
7
8

tính

HOẠT ĐỘNG CÔNG ÍCH
Cấp nước, tưới, tiêu nước
Doanh thu
HOẠT ĐỘNG KD
TỔNG DOANH THU (A+B)
MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC
Tổng số LĐ bình quân năm
Tổng quỹ lương
Lợi nhuận (trước thuế)
Nộp ngân sách (nộp đủ)
BHXH-BHYT-BHTN (32,5%)
Tiền lương bình quân
Thu nhập bình quân
Thực hiện công tác XH-từ thiện

TH
Năm 2014

Kế hoạch
năm 2015

Triệu đồng
Ha (m3)
Triệu đồng
Triệu đồng
Triệu đồng

31.952
27.287,46
31.952
1.269
33.221

31.684
27.633,79
31.684
1.161
32.845

Người
Triệu đồng
Triệu đồng
Triệu đồng
Triệu đồng
Triệu đồng
Triệu đồng
Triệu đồng

296
18.429,85
565
869,56
nộp đủ
5,189
5,59
46

296
19.097
200
235
nộp đủ
5,22
5,6
50

Do kinh doanh không thu được hiệu quả nên năm 2015 công ty thu hẹp kinh doanh phụ,
tập trung vào nhiệm vụ công ích quản lý và khai thác các công trình thủy lợi.
3. Thực hiện các nhiệm vụ công tác
a/Không xẩy ra TNLĐ và bệnh nghề nghiệp, các sự cố cháy nổ, thực hiện tốt quy định
ATVSLĐ.
b/Đảm bảo các chế độ bảo hiểm đối với người lao động (BHXH,BHYT, BHTT)
c/Đảm bảo việc làm cho người lao động, thu nhập bình quân tăng hơn năm trước
24


d/Thực hiện quy chế dân chủ và tổ chức tốt Hội nghị người lao động vào tháng 01 đầu
năm.
4. Đăng ký danh hiệu thi đua phấn đấu đạt được trong năm
a/ Từ 75 đến 90% đạt danh hiệu lao động tiên tiến. 100% lao động hoàn thành nhiệm
vụ, không có lao động bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên.
b/ 125 CBCN lao động được Giám đốc Công ty khen thưởng.
c/ 36 Lao động xuất sắc được công nhận chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.
d/ 6 Cán bộ, công nhân lao động được được UBND tỉnh tặng bằng khen.
e/ Tập thể (Công ty) được UBND tỉnh công nhận “tập thể lao động xuất sắc” và Công
ty được UBND tỉnh tặng Bằng khen, cờ thi đua xuất sắc.
f/ 15 tập thể lao động tiên tiến
g/ 02 Cá nhân được công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, 2 cá nhân được
tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ, 1 cá nhân được trao tặng Huân Chương lao
động hạng 3.
5. Công tác thi đua:
a/Dự kiến các phong trào thi đua phát động trong năm
+100% đảng viên ghi sổ tay học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và sổ
tay đảng viên.
+Phát động đợt thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo lập thành tích thiết thực kỷ niệm
các ngày lễ lớn trong năm;
+Thi đua hoàn thành vượt mức kế hoạch nhà nước giao năm 2015, các đơn vị trực thuộc
thi đua hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch được công ty giao.
+ Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng cuộc vận động
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và cuộc vận động "Ngày vì
người nghèo", “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Giảm thiểu tai
nạn giao thông trong các cơ quan hành chính sự nghiệp và các đơn vị kinh tế”; “Phòng
chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm” và chống bệnh thành tích trong thi đua
+Tăng cường các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa" để kỷ niệm 68 năm ngày Thương binhliệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2015) .
25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×