Tải bản đầy đủ

ÔN TẬP HỆ QUẢN TRỊ CSDL

Ôn Tập Slide Databse Management
-- by Pin Nguyễn DTH08–
(0-1-24) – đây là file tự biên soạn trong 1 đêm nên sẽ có sai sót, thông cảm :D
Câu 1: Một Instance của SQL Server 2008 có bao nhiêu System Databases?
A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 2: Các System Databases trong SQL bao gồm:
A. Master, Tempdb, Model, Msdb
B. Primary data file, Secondary data file, Transaction log file, Data
C. Master, Tempdb, Primary data file, Secondary data file
D. Primary data file, Secondary data file, Model, Msdb
Câu 3: Chọn câu đúng khi nói về Master trong System Databases
A. Chứa tất cả những thông tin cấp hệ thống (system-level information) bao gồm thông tin về
các database khác trong hệ thống như vị trí của các data files, các login account và các thiết
đặt cấu hình hệ thống của SQL Server (system configuration settings).

B. Chứa tất cả những table hay stored procedure được tạm thời tạo ra trong quá trình làm
việc bởi user hay do bản thân SQL Server engine. Các table hay stored procedure này sẽ
biến mất khi khởi động lại SQL Server hay khi ta disconnect.
C. Database này đóng vai trò như một bảng kẻm (template) cho các database khác. Nghĩa là
khi một user database được tạo ra thì SQL Server sẽ copy toàn bộ các system objects
(tables, stored procedures...) từ Model database sang database mới vừa tạo.
D. Database này được SQL Server Agent sử dụng để hoạch định các báo động và các công
việc cần làm (schedule alerts and jobs).

Câu 4: Chọn câu đúng khi nói về Model trong System Databases
A. Chứa tất cả những thông tin cấp hệ thống (system-level information) bao gồm thông tin về
các database khác trong hệ thống như vị trí của các data files, các login account và các thiết
đặt cấu hình hệ thống của SQL Server (system configuration settings).
B. Chứa tất cả những table hay stored procedure được tạm thời tạo ra trong quá trình làm
việc bởi user hay do bản thân SQL Server engine. Các table hay stored procedure này sẽ
biến mất khi khởi động lại SQL Server hay khi ta disconnect.
C. Database này đóng vai trò như một bảng kẻm (template) cho các database khác. Nghĩa là
khi một user database được tạo ra thì SQL Server sẽ copy toàn bộ các system objects
(tables, stored procedures...) từ Model database sang database mới vừa tạo.
D. Database này được SQL Server Agent sử dụng để hoạch định các báo động và các công
việc cần làm (schedule alerts and jobs).


Câu 5: Chọn câu đúng khi nói về Msdb trong System Databases
A. Chứa tất cả những thông tin cấp hệ thống (system-level information) bao gồm thông tin về
các database khác trong hệ thống như vị trí của các data files, các login account và các thiết
đặt cấu hình hệ thống của SQL Server (system configuration settings).
B. Chứa tất cả những table hay stored procedure được tạm thời tạo ra trong quá trình làm
việc bởi user hay do bản thân SQL Server engine. Các table hay stored procedure này sẽ
biến mất khi khởi động lại SQL Server hay khi ta disconnect.
C. Database này đóng vai trò như một bảng kẻm (template) cho các database khác. Nghĩa là
khi một user database được tạo ra thì SQL Server sẽ copy toàn bộ các system objects
(tables, stored procedures...) từ Model database sang database mới vừa tạo.
D. Database này được SQL Server Agent sử dụng để hoạch định các báo động và các công
việc cần làm (schedule alerts and jobs).

Câu 6: Chọn câu đúng khi nói về Tempdb trong System Databases
A. Chứa tất cả những thông tin cấp hệ thống (system-level information) bao gồm thông tin về
các database khác trong hệ thống như vị trí của các data files, các login account và các thiết
đặt cấu hình hệ thống của SQL Server (system configuration settings).


B. Chứa tất cả những table hay stored procedure được tạm thời tạo ra trong quá trình làm
việc bởi user hay do bản thân SQL Server engine. Các table hay stored procedure này sẽ
biến mất khi khởi động lại SQL Server hay khi ta disconnect.
C. Database này đóng vai trò như một bảng kẻm (template) cho các database khác. Nghĩa là
khi một user database được tạo ra thì SQL Server sẽ copy toàn bộ các system objects
(tables, stored procedures...) từ Model database sang database mới vừa tạo.
D. Database này được SQL Server Agent sử dụng để hoạch định các báo động và các công
việc cần làm (schedule alerts and jobs).

Câu 7: Điền vào ô trống trong câu sau: “Mỗi một database trong SQL Server đều chứa
……. một data file chính (Primary), có thể có thêm …………. data file phụ (Secondary) và
……….. transaction log file”
A. ít nhất, một hay nhiều, một

B. ít nhất, một, nhiều

C. tối đa, một, một

D. ít nhất, một hay nhiều, nhiều

Câu 8: Phần mở rộng của Primary data file là:
A. .ldf

B. .mdf

C. .ndf

D. .pdf

Câu 9: Phần mở rộng của Secondary data file là:
A. .ldf

B. .mdf

C. .ndf

D. .pdf

Câu 10: Phần mở rộng của Transaction log file là:
A. .ldf

B. .mdf

C. .ndf

D. .pdf


Câu 11: Primary data file là:
A. file để thực hiện các câu Query trên SQL
B. file phụ thường chỉ sử dụng khi database được phân chia để chứa trên nhiều đĩa.
C. file ghi lại tất cả những thay đổi diễn ra trong một database và chứa đầy đủ thông tin để có
thể roll back hay roll forward khi cần.
D. file chính chứa data và những system tables.
Câu 12: Secondary data file là:
A. file để thực hiện các câu Query trên SQL.
B. file phụ thường chỉ sử dụng khi database được phân chia để chứa trên nhiều đĩa.
C. file ghi lại tất cả những thay đổi diễn ra trong một database và chứa đầy đủ thông tin để có
thể roll back hay roll forward khi cần.
D. file chính chứa data và những system tables.
Câu 13: Transaction log file là:
A. file để thực hiện các câu Query trên SQL.
B. file phụ thường chỉ sử dụng khi database được phân chia để chứa trên nhiều đĩa.
C. file ghi lại tất cả những thay đổi diễn ra trong một database và chứa đầy đủ thông tin để có
thể roll back hay roll forward khi cần.
D. file chính chứa data và những system tables.
Câu 14: Data trong SQL Server được chứa thành bao nhiêu Page?
A. 2

B. 4

C. 6

D. 8

Câu 15: Trong Data trong SQL Server bao nhiêu page liên tục tạo thành một Extent?
A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

Câu 16: Có bao nhiêu loại Extents?
A. 1 loại đó là: Single Extents
B. 2 loại đó là: Mixed Extents và Uniform Extent
C. 3 loại đó là: Extents, Mixed Extents và Uniform Extent
D. 4 loại đó là: Extents, Double Extents, Mixed Extents và Uniform Extent
Câu 17: SQL Server do ai phát triển:
A. Microsoft

B. Google

C. Facebook

D. DS Company

Câu 18: Server 2005 là hệ quản trị CSDL quan hệ theo mô hình nào?
A. Client/Server

B. Thực thể

C. Phân cấp

D. Hướng đối tượng


Câu 19: Câu lệnh tạo database trên SQL Server:

A.

B.

C.

D.

Câu 20: Câu nào sau đây đúng khi nói về One-to-One Relationships?
A. một hàng bên table A không thể liên kết với hơn 1 hàng bên table B và ngược lại.
B. một hàng bên table A có thể liên kết với nhiều hàng bên table B.
C. một hàng bên table A có thể liên kết với nhiều hàng bên table B và một hàng bên table B
cũng có thể liên kết với nhiều hàng bên table A.
D. một hàng bên table A có thể liên kết với hơn 1 hàng bên table B
Câu 21: Câu nào sau đây đúng khi nói về Many-to-Many?
A. một hàng bên table A không thể liên kết với hơn 1 hàng bên table B và ngược lại.
B. một hàng bên table A có thể liên kết với nhiều hàng bên table B.
C. một hàng bên table A có thể liên kết với nhiều hàng bên table B và một hàng bên table B
cũng có thể liên kết với nhiều hàng bên table A.
D. một hàng bên table A có thể liên kết với hơn 1 hàng bên table B
Câu 22: Câu nào sau đây đúng khi nói về One-to-Many?
A. một hàng bên table A không thể liên kết với hơn 1 hàng bên table B và ngược lại.
B. một hàng bên table A có thể liên kết với nhiều hàng bên table B.
C. một hàng bên table A có thể liên kết với nhiều hàng bên table B và một hàng bên table B
cũng có thể liên kết với nhiều hàng bên table A.
D. một hàng bên table A có thể liên kết với hơn 1 hàng bên table B
Câu 23: Có bao nhiêu loại backup trong SQL?
A. 2

B. 3

C.4

D.5

Câu 24: Các loại backup trong SQL là:
A. Full Database Backups, Differential Database Backups
B. Full Database Backups, Differential Database Backups, Differential File or File Group
Backups
C. Full Database Backups, Differential Database Backups, Differential File or File Group
Backups, Transaction Log Backups.
D. Full Database Backups, Differential Database Backups, Differential File or File Group
Backups, Transaction Log Backups, Single Database Backups


Ôn Tập Slide Databse Management
-- by Pin Nguyễn DTH08–
(2-3-5-6-7-8_41) – đây là file tự biên soạn trong 1 đêm nên sẽ có sai sót, thông cảm :D
Câu 1: SQL viết tắt của từ:
A. Structured Query Language

B. Struct Query Language

C. Structured Queries Language

D. Structuring Query Language

Câu 2: Lệnh tạo 1 bảng trong SQL là:

A.

B.

C.

D.

Câu 3: Ràng buộc toàn vẹn bao gồm:
A. NOT NULL, UNIQUE, DEFAULT
B. NOT NULL, UNIQUE, DEFAULT, PRIMARY KEY
C. NOT NULL, UNIQUE, DEFAULT, PRIMARY KEY, FOREIGN KEY / REFERENCES
D. NOT NULL, UNIQUE, DEFAULT, PRIMARY KEY, FOREIGN KEY / REFERENCES,
CHECK
Câu 4: Câu nào sau đây không thể hiện cho việc đặt tên cho các RBTV:

Câu 5: Thêm cột trong bảng ta dùng lệnh:
A. ALTER TABLE ADD CONSTRAINT
B. ALTER TABLE ALTER COLUMN
C. ALTER TABLE DROP COLUMN
D. ALTER TABLE ADD []
Câu 6: Xoá cột trong bảng ta dùng lệnh:
A. ALTER TABLE ADD CONSTRAINT
B. ALTER TABLE ALTER COLUMN
C. ALTER TABLE DROP COLUMN
D. ALTER TABLE ADD []


Câu 7: Hiệu chỉnh cột trong bảng ta dùng lệnh:
A. ALTER TABLE ADD CONSTRAINT
B. ALTER TABLE ALTER COLUMN
C. ALTER TABLE DROP COLUMN
D. ALTER TABLE ADD []
Câu 8: Thêm RBTV trong bảng ta dùng lệnh:
A. ALTER TABLE ADD CONSTRAINT
B. ALTER TABLE ALTER COLUMN
C. ALTER TABLE DROP COLUMN
D. ALTER TABLE ADD []
Câu 9: Xem các ràng buộc trong bảng ta dùng lệnh :
A. ALTER TABLE DROP
B. CREATE TYPE FROM
C. DROP TABLE
D. SP_HELPCONSTRAINT
Câu 10: Xóa các ràng buộc trong bảng ta dùng lệnh :
A. ALTER TABLE DROP
B. CREATE TYPE FROM
C. DROP TABLE
D. SP_HELPCONSTRAINT
Câu 11: Xóa bảng ta dùng lệnh :
A. ALTER TABLE DROP
B. CREATE TYPE FROM
C. DROP TABLE
D. SP_HELPCONSTRAINT
Câu 12: Tạo ra một kiểu dữ liệu mới kế thừa những kiểu dữ liệu có sẵn ta dùng lệnh:
A. ALTER TABLE DROP
B. CREATE TYPE FROM
C. DROP TABLE
D. SP_HELPCONSTRAINT


Câu 13: Xóa kiểu dữ liệu tự định nghĩa ta dùng lệnh:
A. DROP TYPE
B. CREATE DEFAULT AS
C. sp_bindefault , ‘
D. sp_unbindefault ‘
Câu 14: Tạo DEFAULT bằng cách : (xem thêm RULE)
A. DROP TYPE
B. CREATE DEFAULT AS
C. sp_bindefault , ‘
D. sp_unbindefault ‘
Câu 15: Ràng buộc Default vào cột bằng lệnh: (xem thêm RULE)
A. DROP TYPE
B. CREATE DEFAULT AS
C. sp_bindefault , ‘
D. sp_unbindefault ‘
Câu 16: Gỡ bỏ Default khỏi cột: (xem thêm RULE)
A. DROP TYPE
B. CREATE DEFAULT AS
C. sp_bindefault , ‘
D. sp_unbindefault ‘
Câu 17: Lệnh nào sau đây sai khi sử dụng lệnh INSERT (xem thêm nhận xét INSERT)
A. INSERT INTO NHANVIEN(HONV, TENLOT, TENNV, MANV)
VALUES (N’Nguyễn’, N’Trọng’, N’Hòa’, ‘123’)

B. INSERT INTO NHANVIEN(HONV, TENLOT, TENNV, MANV, DCHI)
VALUES ( N’Nguyễn’, N’Thanh’, N’Tùng’, ‘333’, NULL)

C. INSERT INTO NHANVIEN VALUES (N’Trần’, N’Thanh’, N’Tâm’, ‘453’, ’7/31/1962’, N’Mai
Thị Lựu’, ‘Nam’, 25000,’333’,5)

D. INSERT INTO NHANVIEN(HONV, TENLOT, TENNV, MANV, DCHI)
VALUES ( N’Nguyễn’, N’Thanh’, N’Tùng’, NULL)


Câu 18: Cú pháp để xóa các dòng của bảng :
A. DROP [WHERE <điều kiện>]
B. DELETE FROM [WHERE <điều kiện>]
C. DELETE [WHERE <điều kiện>]
D. DROP FROM [WHERE <điều kiện>]
Câu 19: Câu nào đúng khi nhận xét về lệnh DELETE
A. Số lượng số dòng bị xóa phụ thuộc vào điều kiện ở mệnh đề WHERE
B. Nếu không chỉ định điều kiện ở mệnh đề WHERE, tất cả các dòng trong bảng sẽ bị xóa
C. Lệnh DELETE có thể gây ra vi phạm RB tham chiếu: Không cho xóa, Xóa luôn những
dòng có giá trị đang tham chiếu đến, CASCADE, Đặt NULL cho những giá trị tham chiếu
D. Tất cả đều đúng.
Câu 20: Câu truy vấn nào sai khi sử dụng DELETE: (xem thêm nhận xét của DELETE)
A. UPDATE NHANVIEN SET LUONG*1.1
B. UPDATE NHANVIEN SET NGSINH=’08/12/1965’ WHERE MANV=‘333445555’
C. UPDATE DEAN SET DIADIEM_DA=’Vung Tau’, PHONG=5 WHERE MADA=10
D. UPDATE NHANVIEN SET HOTEN = N‘TRẦN VĂN HÙNG’ WHERE MAKH=‘KH01’
Câu 21: Câu truy vấn nào sai:
A. SELECT *
FROM NHANVIEN
WHERE PHG=5
B. SELECT MANV, HONV AS HO, TENLOT AS ‘TEN LOT’, TENNV AS TEN
FROM NHANVIEN
WHERE PHG=5 AND PHAI=’Nam’
C. SELECT MANV, HONV + ‘ ’ + TENLOT + ‘ ’ + TENNV AS ‘HO TEN’
FROM NHANVIEN
WHERE PHG=5 AND PHAI=‘Nam’
D. SELECT MANV, HONV, TENLOT, TENNV
FROM NHANVIEN
WHERE PHG=5, PHAI=’Nam’
Câu 22: Để loại bỏ các dòng trùng nhau ta dùng:
A. TOP 1

B. TOP 1 WITH TIES

C. DISTINCT

D. DESC


Câu 23: Truy vấn nào sau đây đúng khi sử dụng Between: (xem thêm NOT BETWEEN)
A. SELECT TENNV FROM NHANVIEN WHERE LUONG BETWEEN 20 AND 30
B. SELECT TENNV FROM NHANVIEN WHERE BETWEEN LUONG 200AND 30
C. SELECT TENNV FROM NHANVIEN WHERE CHECK ( LUONG BETWEEN 20 AND 30)
D. SELECT TENNV FROM NHANVIEN WHERE LUONG = LUONG BETWEEN 20 AND 30
Câu 24: Truy vấn nào sai: (xem thêm các mệnh đề tương tự)
A. SELECT MANV, TENNV FROM NHANVIEN WHERE DCHI LIKE ‘Nguyen _ _ _ _’
B. SELECT MANV, TENNV FROM NHANVIEN WHERE DCHI LIKE ‘Nguyen %’
C. SELECT MANV, TENNV FROM NHANVIEN WHERE HONV LIKE ‘Nguyen’
D. SELECT MANV, TENNV FROM NHANVIEN WHERE HONV LIKE %Nguyen%
Câu 25: Sắp xếp theo thứ tự giảm dần ta dùng
A. ASC

B. DESC

C. ∅

D. TOP

Câu 26 : Phép toán hội là :
A. INTERSECT

B. EXCEPT

C. UNION

D. SUM

C. UNION

D. SUM

C. UNION

D. SUM

Câu 27 : Phép toán giao là :
A. INTERSECT

B. EXCEPT

Câu 28 : Phép toán trừ là :
A. INTERSECT

B. EXCEPT

Câu 29: “Mệnh đề WHERE của truy vấn con không tham chiếu đến thuộc tính của các
quan hệ trong mệnh đề FROM ở truy vấn cha. Khi thực hiện, câu truy vấn con sẽ được
thực hiện trước”. Đang nói về loại truy vấn nào? (xem thêm các loại truy vấn lồng)
A. Lồng phân cấp B. Lồng tương quan

C. Lồng tương đối

D. Tất cả đều sai.

“Chán quá đi !!! Xem thêm các phần sau Hàm kết hợp và gom nhóm, Một số dạng truy
vấn khác, Một số hàm thông dụng”

Câu 30: Truy vấn nào dùng để tạo chỉ mục:
A. CREATE INDEX ID_PHG ON NHANVIEN (PHG)
B. CREATE INDEX ID_PHANCONG ON PHANCONG (SODA, MA_NVIEN DESC)
C. Tất cả đều sai
D. Tất cả đều đúng


Câu 31: Để xóa chỉ mục ta thực hiện truy vấn nào?
A. DROP INDEX ON
B. DROP INDEX FROM ON
C. DROP INDEX
D. DROP INDEX
Câu 32: Sử dụng view nhằm: (xem thêm VIEW)
A.Tập trung trên dữ liệu mà người sử dụng quan tâm

B. Giới hạn số lượng cột, dòng

C. Dấu tên cột đối với người dùng

D. Dễ dàng bảo mật, phân quyền

E. Tất cả đều đúng

F. Tất cả đều sai

Câu 33: Cho bảng NHANVIEN(MANV, TENNV, NGAYSINH, DIACHI).
a. Viết truy vấn tạo VIEW xuất ra các nhân viên có DIACHI ở Quận 10.

b. Viết truy vấn sửa VIEW ở câu a để xuất ra các nhân viên có DIACHI ở Quận Bình Thạnh.

c. Viết truy ván xóa VIEW ở câu a.

“Có hai loại hàm do người dùng định nghĩa:
- Hàm người dùng trả về giá trị
- Hàm người dùng trả về một bảng dữ liệu (không thể sử dụng giá trị từ bên ngoài
truyền vào)”
+ FUNCTION +


“Funtion cho phép:
Nhận tham số vào
Gọi hàm bằng lệnh EXECUTE giống như gọi PROCEDURE (hàm trả về kiểu vô
hướng)”
Câu 34: Viết Function tính tổng 2 số nguyên ta viết như thế nào?

A.

B.

C.

D.

Câu 35: Viết lệnh gọi Function ở câu 34
Cách 1:

Cách 2:

Function trả về kiểu bảng

Chú ý: phần thân của hàm chỉ cho phép sự xuất hiện duy nhất của câu lệnh RETURN.
Ngoài ra, không sử dụng bất kỳ câu lệnh nào khác trong phần thân của hàm.
(xem thêm FUNCTION phần ALTER và DELETE nha)
ALTER FUNCTION
DROP FUNCTION < Ten_ Function >


Câu 36: Stored procedure là ………… (chương trình) được …………. trên SQL Server
A. một tập các câu lệnh SQL, biên dịch và lưu trữ sẵn
B. một tập một câu lệnh SQL, biên dịch
C. một tập các câu lệnh SQL, lưu trữ sẵn
D. một tập một lệnh SQL, biên dịch và lưu trữ sẵn
Câu 37: Stored procedure (SP) cho phép:
A. Chứa nhiều câu lệnh, có thể gọi các SP khác
B. Nhận các tham số đầu vào, đầu ra
C. Trả về trạng thái thực hiện (thành công hay thất bại) và nguyên nhân
D. Tất cả đều đúng

Câu 38: Thứ tự thi hành hoặc biên dịch lại Stored procedure:
A. Phân giải tên, Đọc văn bản lệnh ở syscomments, Tối ưu hóa, Biên dịch, Thi hành SP
B. Đọc văn bản lệnh ở syscomments, Phân giải tên, Biên dịch, Tối ưu hóa, Thi hành SP
C. Biên dịch, Phân giải tên, Đọc văn bản lệnh ở syscomments, Tối ưu hóa, Thi hành SP
D. Đọc văn bản lệnh ở syscomments, Phân giải tên, Tối ưu hóa, Biên dịch, Thi hành SP

Câu 39: Biến toàn cục (hệ thống) và biến cục bộ trong SP được kí hiệu như thế nào?
A. @@ và #

B. @@ và @

C. @ và @@

D. @ và @

Xem thêm :
Lệnh IF … ELSE

Lệnh CASE

Lệnh While

Một số lệnh thông dụng


Xem thêm Ưu điểm của SP (slide 19-21)
Câu 40: SP chia thành bao bao nhiêu loại? (slide 22-25)
A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 41: Cho bảng sau: KHACHHANG(MAKH, TENKH, NGAYSINH, DIACHI, CAP).
a. Viết Procedure xem danh sách khách hàng theo cấp (thân thiết, VIP, …)
b. Thực thi Procedure trên
c. Xóa Procedure vừa tạo ở trên

Xem thêm các ví dụ của Procedure


----Đọc thêm các ví dụ và file đã đăng trên lớp---PHẦN CURSOR KHÔNG BIẾT GÌ ĐỂ ÔN TOÀN LÝ THUYẾT CÁC BẠN TỰ XEM NHÉ :DTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×