Tải bản đầy đủ

BÀI 7 TẬP THỂ VÀ TÂM LÝ CỦA TẬP THỂ

BÀI 7:

CÁC ĐẶC ĐIỂM TÂM LÝ
NHÓM VÀ TẬP THỂ


NỘI DUNG BÀI 7
7.1 TẬP THỂ VÀ CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN
7.1.1 Khái niệm về tập thể
7.1.2 Cấu trúc tập thể
7.1.3 Các giai đọan phát triển của tập thể
7.2 ĐẶC ĐIỂM TÂM LÝ CỦA TẬP THỂ
7.2.1 Bầu không khí tập thể
7.2.2 Sự hoà hợp giữa các thành viên trong tập thể
7.2.3 Dư luận tập thể
7.2.4 Sự xung đột trong tập thể


7.1. Tập thể và các giai đoạn phát
triển của tập thể7.1.1. Khái niệm về tập thể
• Tập thể là một nhóm người có tổ
chức, phối hợp với nhau một cách
chặt chẽ trong hoạt động, vì một
mục đích chung, phù hợp với lợi
ích xã hội.


7.1.1. Khái niệm về tập thể (tt)
Đặc điểm cơ bản của tập thể:
• Là một nhóm người cùng nhau tiến hành hoạt
động chung vì mục đích và động cơ chung.
• Có sự tổ chức chặt chẽ, có kỷ luật, trách nhiệm
với nhau.
• Dựa trên cơ sở thoả mãn và kết hợp hài hoà
giữa lợi ích cá nhân, lợi ích tập thể và lợi ích
xã hội.


7.1.2. Cấu trúc tập thể
a. Cơ cấu chính thức
Là cơ cấu mà ở đó mối quan hệ chính thức
trong tập thể được xã hội, nhà nước hoặc các
thành viên thừa nhận thông qua những quy
định, văn bản, hội nghị.


a. Cơ cấu chính thức (tt)
Những biểu hiện của cơ cấu chính thức:
• Hệ thống tổ chức chính thức, công khai, với sự
phân công rõ ràng về vai trò, chức danh, nhiệm
vụ quyền hạn của từng thành viên.
• Có quy định, qui chế, nội quy hoạt động
• Có kế hoạch hoạt động với những chỉ tiêu, tiêu
chuẩn… rõ ràng.


7.1.2. Cấu trúc tập thể (tt)
b. Cơ cấu không chính thức:


Là cơ cấu mà ở đó hệ thống mối quan hệ giữa
các thành viên được hình thành một cách tự
nhiên, không có văn bản nào quy định mà chủ
yếu là do sự giao tiếp riêng tư của các thành
viên.


b. Cơ cấu không chính thức (tt)
Hiện tượng thủ lĩnh


b. Cơ cấu không chính thức (tt)
Hiện tượng thủ lĩnh (tt)
• Thủ lĩnh thường là những thành viên nổi bật
lên trong tập thể, có uy tín nhất, có khả năng
thuyết phục người khác, ảnh hưởng đến những
người khác không phải bằng con đường chính
thức.
• Thủ lĩnh có thể là những người có tài năng
hơn, cao tuổi hơn, đạo đức hơn hoặc có những
đặc điểm tâm lý đặc biệt.


b. Cơ cấu không chính thức (tt)
Hiện tượng thủ lĩnh

Thủ lĩnh
tinh thần
Người ảnh
hưởng rất
mạnh đến
tâm lý các
thành viên.
Tích cực

Tiêu cực

Thủ lĩnh
công việc
Người có khả
năng giải
quyết một số
công việc nào
đó.


b. Cơ cấu không chính thức (tt)
Hiện tượng nhóm nhỏ không chính thức

• Tập thể nhỏ là tập thể
có khoảng từ 2 đến 7
người.
• Tập thể nhỏ được
hình thành một cách tự
nhiên, do những
nguyên nhân cũng rất
ngẫu nhiên.


7.1.3. Các giai đoạn phát triển của tập thể

Giai đoạn 1: Giai đoạn hòa hợp ban đầu
• Tập thể mới hình thành, các thành viên mới biết nhau,
đang làm quen dần với nhau.
• Mọi người thường chỉ được thực hiện những công việc
được giao theo trách nhiệm của mình.


7.1.3. Các giai đoạn phát triển của tập thể (tt)
Giai đoạn 1: Giai đoạn hòa hợp ban đầu (tt)
Biện pháp quản lý:
• Nhà quản lý cần chú ý xây dựng hệ thống tổ chức, thiết
lập kỹ luật chặt chẽ, chú ý các biện pháp cương quyết,
chú ý sự gương mẫu.
• Cần đặt ra những yêu cầu cụ thể, rõ ràng cho các thành
viên và kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện.


7.1.3. Các giai đoạn phát triển của tập thể (tt)

Giai đoạn 2: Giai đoạn phân hóa về cấu trúc

• Tập thể bắt đầu phân hóa.
• Mọi người chưa có sự thống nhất và tự giác trong
hoạt động
• Tính tích cực tự giác trong công tác chưa đều, chưa
cao.


7.1.3. Các giai đoạn phát triển của tập thể (tt)
Giai đoạn 2: Giai đoạn phân hóa về cấu trúc (tt)

Biện pháp quản lý:
• Nhà quản lý cần chú ý đến từng thành viên xem họ ở
tập thể nào để có sự đối xử phối hợp.
• Phương pháp quản lý cần mềm dẻo, linh hoạt, cương
quyết.


7.1.3. Các giai đoạn phát triển của tập thể (tt)
Giai đoạn 3: Giai đoạn liên kết thực sự
• Tập thể đã được tổ chức khá chặt chẽ, có sự thống
nhất, ăn ý, hoạt động nhịp nhàng, phục tùng sự quản
lý.
• Các thành viên có tinh thần tập thể, có khả năng tự
quản, tự điều chỉnh, có ý thức tự giác, tích cực trong
tập thể.


7.1.3. Các giai đoạn phát triển của tập thể (tt)
Giai đoạn 3: Giai đoạn liên kết thực sự (tt)
Biện pháp quản lý:
• Nhà quản lý nên áp dụng phong cách lãnh đạo dân
chủ để các thành viên có cơ hội tham gia vào công tác
quản lý, phát huy sức mạnh tập thể
• Nên sử dụng những phương pháp thuyết phục, đặc
biệt là thuyết phục cá nhân.


7.1.3. Các giai đoạn phát triển của tập thể (tt)
Giai đoạn 4: Giai đoạn phát triển cao nhất
• Tập thể rất đoàn kết nhất trí, có sự phát triển cao về
nhân cách của các thành viên, có sự thống nhất, hòa
hợp.
• Các thành viên có yêu cầu cao đối với nhau và đối
với người quản lý.
• Việc quản lý lúc này có thể dễ dàng và cũng có thể
khó khăn.


7.1.3. Các giai đoạn phát triển của tập thể (tt)
Giai đoạn 4: Giai đoạn phát triển cao nhất (tt)
Biện pháp quản lý:
• Nhà quản lý phải có năng lực, trình độ, có sáng kiến,
có đạo đức, và kinh nghiệm…
• Công tác quản lý cần phải mềm dẻo, vừa có yêu cầu
cao, vừa có nghệ thuật khéo léo, phù hợp…


Mô hình SWOT

S

W

Strength
(Điểm mạnh)

Weakness
(Điểm yếu)
SWOT

O

T

Opportunity
(Cơ hội)

Threat
(Thách thức)
Bên ngoài

Tiêu cực

Tích cực

Bên trong


Bài tập thực hành
Hãy tự đánh giá những điểm mạnh,
điểm yếu và những cơ hội, thách
thức trong việc thi đấu thể thao của
tập thể lớp theo mô hình SWOT.


7.2. Đặc điểm tâm lý trong tập thể


7.2.1. Bầu không khí tâm lý trong tập thể
a. Khái niệm:
• Bầu không khí tập thể là trạng thái tâm lý xã
hội, phản ánh tính chất, nội dung và xu hướng
tâm lý của các thành viên trong tập thể đó.
• Bầu không khí tâm lý thể hiện trạng thái tinh
thần của một tập thể.


7.2.1. Bầu không khí tâm lý trong tập thể (tt)

• Bầu không khí tập thể được hình thành bởi các
tác động của nhiều nhân tố, như là: sự lây lan
tâm lý, điều kiện hoạt đông của tập thể, sự hòa
hợp giữa các thành viên, sự lãnh đạo của người
quản lí…
• Bầu không khí tập thể ảnh hưởng đến hiệu quả
hoạt động của tập thể đó.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×