Tải bản đầy đủ

Biên bản xóm tân phú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN
Đi rà soát thực địa đề nghị bổ sung ranh giới, diện tích Vườn Quốc gia Tam
Đảo Xóm Tân Phú, Xã Cát Nê
Hôm nay, ngày 26 tháng 7 năm 2017. Tại xóm Tân Phú, xã Cát Nê.
I. Thành phần:
1. Đại diện UBND xã:
- Ông: Đỗ Thanh Tâm
- Chức vụ: Chủ tịch UBND xã.
- Ông: Vũ Ngọc Chiều
- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã.
- Ông: Vũ Trọng Tú
- Chức vụ: Công chức địa chính xã.
- Ông: Vũ Văn Ngữ
- Chức vụ: Phó ban lâm nghiệp xã.
2. Đại diện xóm Tân Phú:
- Ông: Đỗ Văn Tỉnh
- Chức vụ: Bí thư chi bộ.
- Ông: Nguyễn Thị Hoa - Chức vụ: Trưởng xóm.
II. Nội dung: Thực hiện Quyết định số 1242/QĐ-UBND, ngày 22/5/2017

của UBND tỉnh Thái Nguyên về phê duyệt Phương án rà soát điều chỉnh ranh giới,
diện tích 1.820,2 ha Vườn Quốc gia Tam Đảo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên: Diện
tích đã rà soát đợt 1 tại khoảnh 5a, tiểu khu 165 (xóm Tân Phú). Tuy nhiên sau khi
có kết quả sơ bộ đợt 1 nhân dân chưa nhất trí và tiếp tục có ý kiến đề nghị rà soát bổ
sung diện tích nhân dân đã tự khai phá sử dụng để trồng cây keo và trồng chè từ
trước năm 1997.
Hôm nay chúng tôi tiến hành kiểm tra và rà soát tại thực địa để làm căn cứ
đề nghị Vườn Quốc gia Tam Đảo, UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND
huyện Đại Từ rà soát điều chỉnh bổ sung diện tích, ranh giới Vườn Quốc gia Tam
Đảo tại xóm Tân Phú với diện tích là 8,0ha, khoảnh 5a, tiểu khu 165 (khu vực Đá
Lê xóm Tân Phú), như sau:
1. Diện tích nhân dân đang canh tác và sản xuất: 8,0ha (chưa được cấp
GCNQSDĐ); Cụ thể:
- Rừng trồng: 2,5ha.(Chè); 5,5ha(keo+chè)
- Lý do đợt 1 chưa đưa vào diện tích rà soát: Diện tích đất này do các hộ dân
xóm Tân Phú đã tự khai phá sử dụng để trồng chè từ trước năm 1997, đến năm
1990 trồng cây Keo, Bạch đàn theo chương trình PAM 3352 do nhà nước hỗ trợ,
sau đó năm 2006 và năm 2010 thì VQG Tam Đảo đầu tư vốn trồng cây keo sen kẽ
vào các bãi của các hộ này, hiện nay các hộ dân vẫn đang canh tác trồng chè, một
số hộ trên bãi vẫn còn cây keo, bạch đàn của chương trình PAM và cây keo do
VQG Tam Đảo đầu tư vốn trồng năm 2006 và 2010 sen lẫn cây chè. Hiện nay diện


tích đất này VQG Tam Đảo đang giao cho ông Dương Thanh Bình và ông Vũ Văn
Vui chông coi bảo vệ.
2. Kết luận:
- Diện tích đủ điều kiện đề nghị rà soát bổ sung là 8,0 ha, khoảnh 5a, tiểu
khu 165 ((khu vực Đá Lê xóm Tân Phú).
Biên bàn lập cùng ngày, thông qua mọi người cùng nghe và nhất trí, ký tên.
Biên bản được lập thành ….. bản, làm cơ sở đề nghị rà soát bổ sung ranh giới,
diện tích Vườn Quốc gia Tam Đảo trên địa bàn xóm Đồng Mương./.

ĐẠI DIỆN XÓM TÂN PHÚ
(các thành phần xóm ký, ghi rõ họ tên)
BÍ THƯ CHI BỘ
TRƯỞNG XÓM

PHÓ BAN LÂM NGHIỆP XÃ

CÁN BỘ ĐỊA CHÍNHỦY BAN NHÂN DÂN XÃBIỂU 01:
BIỂU RÀ SOÁT BỔ SUNG DIỆN TÍCH RỪNG VÀ ĐẤT LÂM NGHIỆP CỦA CÁC HỘ DÂN ĐANG CANH TÁC,
KHU VỰC ĐIỀU CHỈNH RANH GIỚI, DIỆN TÍCH VƯỜN QUỐC GIA TAM ĐẢO
(Kèm theo Biên bản ngày 26 tháng 7 năm 2017 của xóm Tân Phú, xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên)
Đất lâm nghiệp (ha)

TT

Họ và tên

Tiểu
khu

Khoảnh

Tổng
diện tích
(Ha)DT
1

2

3

4

5=7+9+13+17

9

Loài cây

năm
trồng

Nguồn
vốn
đầu tư

Cộng
(ha)

Đất
thổ


Đất
chè

10

11

12

13

14

15

1

Đỗ Thị Lâm

164

5a

Keo+Chè

2

Phạm Đình Hùng

164

5a

Keo+Chè

3

Trần Văn Tuyến

164

5a

Keo+Chè

4

Đỗ Văn Ninh

164

5a

5

Dương Việt Tiến

164

5a

Keo+Chè

6

Vũ Văn Hưng

164

5a

Chè

8,0

Đất sử dụng ngoài mục đích
lâm nghiệp (ha)

Rừng trồng

Keo

Đất
khác
(ao
,hồ…)
16

Đất
trống
(ha)

Ghi chú

17

18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×