Tải bản đầy đủ

Biên bản xóm la vĩnh, đồng gốc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN
Đi rà soát thực địa đề nghị bổ sung ranh giới, diện tích Vườn Quốc gia Tam
Đảo xóm La Vĩnh và Đồng Gốc, Xã Cát Nê
Hôm nay, ngày 26 tháng 7 năm 2017. Tại xóm La Vĩnh, xã Cát Nê.
I. Thành phần:
1. Đại diện UBND xã:
- Ông: Đỗ Thanh Tâm
- Chức vụ: Chủ tịch UBND xã.
- Ông: Vũ Ngọc Chiều
- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã.
- Ông: Vũ Trọng Tú
- Chức vụ: Công chức địa chính xã.
- Ông: Vũ Văn Ngữ
- Chức vụ: Phó ban lâm nghiệp xã.
2. Đại diện xóm La Vĩnh:
- Ông: Dương Thanh Bình - Chức vụ: Bí thư chi bộ.
- Ông: Lưu Thị Nhâm
- Chức vụ: Trưởng xóm.
3. Đại diện xóm Đồng Gốc:

- Ông: Nguyễn Văn Sỹ
- Chức vụ: Bí thư chi bộ.
- Ông: Lưu Văn Tư
- Chức vụ: Trưởng xóm.
II. Nội dung: Thực hiện Quyết định số 1242/QĐ-UBND, ngày 22/5/2017
của UBND tỉnh Thái Nguyên về phê duyệt Phương án rà soát điều chỉnh ranh giới,
diện tích 1.820,2 ha Vườn Quốc gia Tam Đảo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên: Diện
tích đã rà soát đợt 1 tại khoảnh 3b, tiểu khu 165 (xóm La Vĩnh, Đồng Gốc). Tuy
nhiên sau khi có kết quả sơ bộ đợt 1 nhân dân chưa nhất trí và tiếp tục có ý kiến đề
nghị rà soát bổ sung diện tích nhân dân đã tự khai phá sử dụng để trồng cây keo và
trồng chè từ trước năm 1997.
Hôm nay chúng tôi tiến hành kiểm tra và rà soát tại thực địa để làm căn cứ
đề nghị Vườn Quốc gia Tam Đảo, UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND
huyện Đại Từ rà soát điều chỉnh bổ sung diện tích, ranh giới Vườn Quốc gia Tam
Đảo tại xóm Tân Phú với diện tích là 6,0ha, khoảnh 3b, tiểu khu 165 (khu vực Đát
giếng kéo ngang sang eo vũng Đằm xóm La Vĩnh), như sau:
1. Diện tích nhân dân đang canh tác và sản xuất: 6,0ha (chưa được cấp
GCNQSDĐ); Cụ thể:
-Trong đó: Toàn bộ diện tích là rừng trồng (Keo + Bạch đàn)
- Lý do đợt 1 chưa đưa vào diện tích rà soát: Diện tích đất này do các hộ dân
xóm Đồng Gốc, La Vĩnh đã tự khai phá sử dụng để trồng mố, trồng chè từ trước
năm 1997, đến năm 1990 trồng cây Keo, Bạch đàn theo chương trình PAM 3352
do nhà nước hỗ trợ, sau đó năm 2006 và năm 2010 thì VQG Tam Đảo đầu tư vốn


trồng cây keo sen kẽ vào các bãi của các hộ này, hiện nay các hộ dân vẫn đang
canh tác trồng chè, một số hộ trên bãi vẫn còn cây keo, Bạch đàn theo chương trình
PAM 3352 do nhà nước hỗ trợ và cây keo do VQG Tam Đảo đầu tư vốn trồng năm
2006 và 2010 sen lẫn cây chè. Hiện nay diện tích đất này VQG Tam Đảo đang giao
cho ông Dương Thanh Bình và ông Vũ Văn Vui chông coi bảo vệ.
(Có biểu mẫu chi tiết kèm theo)
2. Kết luận:
- Diện tích đủ điều kiện đề nghị rà soát bổ sung là 6,0ha, khoảnh 3b, tiểu khu
165 (khu vực Đát giếng kéo ngang sang eo vũng Đằm xóm La Vĩnh).
Biên bàn lập cùng ngày, thông qua mọi người cùng nghe và nhất trí, ký tên.
Biên bản được lập thành ….. bản, làm cơ sở đề nghị rà soát bổ sung ranh giới,
diện tích Vườn Quốc gia Tam Đảo trên địa bàn xóm La Vĩnh, Đồng Gốc./.

ĐẠI DIỆN XÓM LA VĨNH, ĐỒNG GỐC
(các thành phần xóm ký, ghi rõ họ tên)


BÍ THƯ CHI BỘ
TRƯỞNG XÓM

PHÓ BAN LÂM NGHIỆP XÃ

CÁN BỘ ĐỊA CHÍNH

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃBIỂU 01:
BIỂU RÀ SOÁT BỔ SUNG DIỆN TÍCH RỪNG VÀ ĐẤT LÂM NGHIỆP CỦA CÁC HỘ DÂN ĐANG CANH TÁC,
KHU VỰC ĐIỀU CHỈNH RANH GIỚI, DIỆN TÍCH VƯỜN QUỐC GIA TAM ĐẢO
(Kèm theo Biên bản ngày 26 tháng 7 năm 2017 xóm La Vĩnh, Đồng Gốc, xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên)
Đất lâm nghiệp (ha)
Họ và tên
TT

Tiểu
khu

Khoảnh

Tổng
diện tích
(Ha)DT
1

2

3

4

5=7+9+13+1
7

9

Loài cây

năm
trồng

Nguồn
vốn
đầu tư

Cộng
(ha)

Đất
thổ


Đất
chè

10

11

12

13

14

15

1

Lưu Khánh Hòa

164

3b

2

Vũ Văn Vui

164

3b

Bạch đàn

3

Lưu Văn Sách

164

3b

4

Lưu Văn Thích

164

3b

Bạch đàn

5

Vũ Mạnh Thành

164

3b

Keo+Chè

Bạch đàn
6,0

Đất sử dụng ngoài mục đích
lâm nghiệp (ha)

Rừng trồng

Bạch đàn

Đất
khác
(ao
,hồ…)
16

Đất
trống
(ha)

Ghi chú

17

18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×