Tải bản đầy đủ

Biên bản rà soát xóm đồng mương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN
Đi rà soát thực địa đề nghị bổ sung ranh giới, diện tích Vườn Quốc gia Tam
Đảo Xóm Đồng Mương, Xã Cát Nê
Hôm nay, ngày 26 tháng 7 năm 2017. Tại xóm Đồng Mương, xã Cát Nê.
I. Thành phần:
1. Đại diện UBND xã:
- Ông: Đỗ Thanh Tâm
- Chức vụ: Chủ tịch UBND xã.
- Ông: Vũ Ngọc Chiều
- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã.
- Ông: Vũ Trọng Tú
- Chức vụ: Công chức địa chính xã.
- Ông: Vũ Văn Ngữ
- Chức vụ: Phó ban lâm nghiệp xã.
2. Đại diện xóm Đồng Mương:
- Ông: Dương Văn Tú
- Chức vụ: Bí thư chi bộ.
- Ông: ………………….. - Chức vụ: Trưởng xóm.
II. Nội dung: Thực hiện Quyết định số 1242/QĐ-UBND, ngày 22/5/2017

của UBND tỉnh Thái Nguyên về phê duyệt Phương án rà soát điều chỉnh ranh giới,
diện tích 1.820,2 ha Vườn Quốc gia Tam Đảo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên: Diện
tích đã rà soát đợt 1 tại khoảnh 5b, tiểu khu 165 (xóm Đồng Mương). Tuy nhiên sau
khi có kết quả sơ bộ đợt 1 nhân dân chưa nhất trí và tiếp tục có ý kiến đề nghị rà
soát bổ sung diện tích nhân dân đã tự khai phá sử dụng để trồng cây keo và trồng
chè từ trước năm 1997.
Hôm nay chúng tôi tiến hành kiểm tra và rà soát tại thực địa để làm căn cứ
đề nghị Vườn Quốc gia Tam Đảo, UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND
huyện Đại Từ rà soát điều chỉnh bổ sung diện tích, ranh giới Vườn Quốc gia Tam
Đảo tại xóm Đồng Mương với diện tích là 5,3ha, khoảnh 5b, tiểu khu 165 (khu vực
ngã ba đát lọng lạnh đến tròi canh vườn Quốc gia), như sau:
1. Diện tích nhân dân đang canh tác và sản xuất: 5,3ha (chưa được cấp
GCNQSDĐ); Cụ thể:
- Rừng trồng: 1,3ha.(Bạch đàn); 4,0ha(keo+chè)
- Lý do đợt 1 chưa đưa vào diện tích rà soát: Diện tích đất này do các hộ dân
xóm Đồng Mương đã tự khai phá sử dụng để trồng chè từ trước năm 1997, đến
năm 1990 trồng cây Keo, Bạch đàn theo chương trình PAM 3352 do nhà nước hỗ
trợ, sau đó năm 2006 và năm 2010 thì VQG Tam Đảo đầu tư vốn trồng cây keo
sen kẽ vào các bãi của các hộ này, hiện nay các hộ dân vẫn đang canh tác trồng
chè, một số hộ trên bãi vẫn còn cây keo, bạch đàn của chương trình PAM và cây
keo do VQG Tam Đảo đầu tư vốn trồng năm 2006 và 2010 sen lẫn cây chè. Hiện


nay diện tích đất này VQG Tam Đảo đang giao cho ông Dương Thanh Bình và ông
Vũ Văn Vui chông coi bảo vệ. (Có biểu mầu chi tiết kèm theo)
2. Kết luận:
- Diện tích đủ điều kiện đề nghị rà soát bổ sung là 5,3 ha, khoảnh 5b, tiểu
khu 165 (Khu vực ngã ba đát Lọng lạnh đến Chòi canh vườn Quốc gia).
Biên bàn lập cùng ngày, thông qua mọi người cùng nghe và nhất trí, ký tên.
Biên bản được lập thành .... bản, làm cơ sở đề nghị rà soát bổ sung ranh giới, diện
tích Vườn Quốc gia Tam Đảo trên địa bàn xóm Đồng Mương./.

ĐẠI DIỆN XÓM ĐỒNG MƯƠNG
(các thành phần xóm ký, ghi rõ họ tên)
BÍ THƯ CHI BỘ
TRƯỞNG XÓM

PHÓ BAN LÂM NGHIỆP XÃ

CÁN BỘ ĐỊA CHÍNHỦY BAN NHÂN DÂN XÃBIỂU 01:
BIỂU RÀ SOÁT BỔ SUNG DIỆN TÍCH RỪNG VÀ ĐẤT LÂM NGHIỆP CỦA CÁC HỘ DÂN ĐANG CANH TÁC,
KHU VỰC ĐIỀU CHỈNH RANH GIỚI, DIỆN TÍCH VƯỜN QUỐC GIA TAM ĐẢO
(Kèm theo Biên bản ngày 26 tháng 7 năm 2017 của xóm Đồng Mương, xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên)
Đất lâm nghiệp (ha)
Họ và tên
TT

Tiểu
khu

Khoảnh

Tổng
diện tích
(Ha)DT
1

2

3

4

5=7+9+13+1
7

9

Loài cây

năm
trồng

Nguồn
vốn
đầu tư

Cộng
(ha)

Đất
thổ


Đất
chè

10

11

12

13

14

15

1

Nguyễn Văn Thật

164

5b

2

Nguyễn Thị Hà

164

5b

Keo+Chè

3

Đào Văn Đồng

164

5b

Keo+Chè

4

Nguyễn Văn
Hưởng

164

5b

5

Trần Văn Thêm

164

5b

Bạch đàn

6

Nguyễn Duy
Trường

164

5b

Keo+Chè

7

Dương Văn Tú

164

5b

Keo+Chè

5,3

Đất sử dụng ngoài mục đích
lâm nghiệp (ha)

Rừng trồng

Keo+Chè

Keo+Chè

Đất
khác
(ao
,hồ…)
16

Đất
trống
(ha)

Ghi chú

17

18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×