Tải bản đầy đủ

Biên bản rà soát tổng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN
Rà soát bổ sung ranh giới, diện tích Vườn Quốc gia Tam Đảo
Xã Cát Nê, huyện Đại Từ
Hôm nay, ngày 26 tháng 7 năm 2017. Tại xã Cát Nê, huyện Đại Từ.
I. Thành phần:
1. Thành phần huyện:
- Bà: Vũ Thị Luận

- Chức vụ: chuyên viên phòng NN và PTNT.

- Ông: Vũ Đức Chương - Chức vụ: Kiểm lâm địa bàn, hạt Kiểm Lâm
ĐạiTừ.
- Ông: Ngô Văn Lực - Cán bộ phòng tài Nguyên và MT huyện.
2. Thành phần xã:
2.1. Đảng Ủy- HĐND xã:
- Ông: Hoàng Xuân Chiến- Chức vụ: Bí thư Đảng ủy- chủ tịch HĐND xã.
2.2. Đại diện UBMTTQ xã:
- Ông: Dương Văn Đồng - Chức vụ: chủ tịch UBMTTQ xã.
2.3. Đại diện UBND xã:

- Ông: Đỗ Thanh Tâm - Chức vụ: Chủ tịch UBND xã.
- Ông: Vũ Ngọc Chiều - Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã.
- Ông: Vũ Trọng Tú

- Chức vụ: Cán bộ địa chính xã.

- Ông: Vũ Văn Ngữ

- Chức vụ: Phó Ban lâm nghiệp xã.

3. Đại diện xóm:
- Ông: Dương Thanh Bình - Chức vụ: Bí thư chi bộ xóm La Vĩnh.
- Ông: Dương Văn Tú

- Chức vụ: : Bí thư chi bộ xóm Đồng Mương

- Ông: Ngô Thanh Bắc - Chức vụ: Trưởng xóm Gò Trẩu.
- Ông: Lưu Văn Tư

- Chức vụ: Trưởng xóm Đồng Gốc.

II. Nội dung: Thực hiện Quyết định số 1242/QĐ-UBND, ngày
22/5/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên về phê duyệt Phương án rà soát điều
chỉnh ranh giới, diện tích 1.820,2 ha Vườn Quốc gia Tam Đảo trên địa bàn tỉnh
Thái Nguyên: Diện tích theo phương án được phê duyệt là 264,6 ha; Diện tích đã
rà soát sơ bộ tại thực địa đợt 1 trên địa bàn xã là 123,78 ha.
Căn cứ báo cáo số 49a/BC-UBND, ngày 10/7/2017 của UBND xã Cát Nê
về việc báo cáo tiến độ rà soát ranh giới, diện tích VQG Tam Đảo để giao về tỉnh
Thái Nguyên quản lý, sử dụng.


Hôm nay chúng tôi tiến hành kiểm tra thực địa để làm căn cứ đề nghị
Vườn Quốc gia Tam Đảo, UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT rà soát bổ
sung diện tích, ranh giới Vườn Quốc gia Tam Đảo trên địa bàn xã, với các nội
dung cụ thể như sau:
1. Diện tích theo phương án được phê duyệt là 264,6 ha.
2. Diện tích đã rà soát sơ bộ tại thực địa đợt 1 là 123,78 ha.
3. Căn cứ báo cáo số 49a/BC-UBND, ngày 10/7/2017 của UBND xã Cát
Nê về việc báo cáo tiến độ rà soát ranh giới, diện tích VQG Tam Đảo để giao về
tỉnh Thái Nguyên quản lý, sử dụng; trong đó UBND xã tiếp tục đề nghị rà soát


bổ sung diện tích, ranh giới Vườn Quốc gia Tam Đảo với diện tích là 110 ha, tại
các khu vực:
* Khu vực Đát Giếng thuộc xóm La Vĩnh diện tích khoảng 20 ha.
* Khu vực Đá Lê thuộc xóm Tân Phú diện tích khoảng 20h.
* Khu vực Lọng Lạnh thuộc xóm Đồng Mương diện tích khoảng 50ha.
* Khu vực Mào sáo thuộc xóm La Vĩnh và Gò Chẩu diện tích khoảng
20ha.
III. Kết quả rà soát:
Tổ công tác phối hợp với UBND xã Cát Nê, Hạt Kiểm lâm và các ông bà
Bí thư, trưởng các xóm Gò Trẩu, La Vĩnh, Đồng Gốc, Tân Phú, Đồng Mương,
Đồng Gốc tiến hành quan sát trên bản đồ và đi rà soát thực tế tại thực địa các
điểm theo đề nghị của UBND xã Cát Nê, kết quả cụ thể như sau:
* Tại khu vực Đát Giếng thuộc xóm La Vĩnh và Đồng Gốc:
- Diện tích đề nghị điều chỉnh (đợt 1) trên bản đồ thể hiện không đúng với
thực địa đã rà soát và thiếu diện tích là 3,5ha.
- Diện tích đề nghị rà soát bổ sung là: 6,0ha, thuộc khoảnh 3b, TK 164.
Diện tích đất này do các hộ dân xóm Đồng Gốc, La Vĩnh đã tự khai phá
sử dụng để trồng mố, trồng chè từ trước năm 1997, đến năm 1990 trồng cây
Keo, Bạch đàn theo chương trình PAM 3352 do nhà nước hỗ trợ, sau đó năm
2006 và năm 2010 thì VQG Tam Đảo đầu tư vốn trồng cây keo sen kẽ vào các
bãi của các hộ. Hiện nay các hộ dân vẫn đang canh tác trồng chè, trồng keo một
số hộ trên bãi vẫn còn cây keo, Bạch đàn theo chương trình PAM 3352 do nhà
nước hỗ trợ và cây keo do VQG Tam Đảo đầu tư vốn trồng năm 2006 và 2010
sen lẫn cây chè. Hiện nay diện tích đất này VQG Tam Đảo đang giao cho ông
Dương Thanh Bình và ông Vũ Văn Vui chông coi bảo vệ.
* Tại khu vực Đá Lê thuộc xóm Tân Phú:
- Diện tích đề nghị điều chỉnh (đợt 1) trên bản đồ thể hiện không đúng với
thực địa đã rà soát và thiếu diện tích là 4,1ha.
- Diện tích đề nghị rà soát bổ sung là: 8,0ha thuộc lô 5a, tiểu khu 164.
Diện tích đất này do các hộ dân xóm Tân Phú đã tự khai phá sử dụng để
trồng chè từ trước năm 1997, đến năm 1990 trồng chè, trồng cây Keo do nhà


nước hỗ trợ, sau đó năm 2006 và năm 2010 thì VQG Tam Đảo đầu tư vốn trồng
cây keo sen kẽ vào các bãi của các hộ này, hiện nay các hộ dân vẫn đang canh
tác trồng chè, một số hộ trên bãi vẫn còn cây keo và cây keo do VQG Tam Đảo
đầu tư vốn trồng năm 2006 và 2010 sen lẫn cây chè. Hiện nay diện tích đất này
VQG Tam Đảo đang giao cho ông Dương Thanh Bình và ông Vũ Văn Vui chông
coi bảo vệ.
* Tại khu vực Lọng Lạnh thuộc xóm Đồng Mương:
- Diện tích đề nghị điều chỉnh (đợt 1) trên bản đồ thể hiện không đúng với
thực địa đã rà soát và thiếu diện tích là 2,5ha.
- Diện tích đề nghị rà soát bổ sung là: 5,3ha thuộc khoảnh 5b, TK 164.
Diện tích đất này do các hộ dân xóm Đồng Mương đã tự khai phá sử dụng
để trồng chè từ trước năm 1997, đến năm 1990 trồng cây Keo, Bạch đàn theo
chương trình PAM 3352 do nhà nước hỗ trợ, sau đó năm 2006 và năm 2010 thì
VQG Tam Đảo đầu tư vốn trồng cây keo sen kẽ vào các bãi của các hộ này, hiện
nay các hộ dân vẫn đang canh tác trồng cây keo, sen lẫn cây chè. Hiện nay diện
tích đất này VQG Tam Đảo đang giao cho ông Dương Thanh Bình và ông Vũ
Văn Vui chông coi bảo vệ.
* Khu vực Mào sáo thuộc xóm La Vĩnh và Gò Chẩu diện tích khoảng
20ha.
- Qua kiểm tra xác minh của Tổ công tác tại thực địa thì khu vực này
không cần rà soát bổ sung. Vì diện tích đất tại khu vực này trên cao là rừng tự
nhiên, một số điểm là vách núi đá không thuận tiện cho canh tác của nhân dân.
* Căn cứ phương án của UBND tỉnh Thái Nguyên và các Văn bản chỉ
đạo của UBND tỉnh Thái Nguyên và UBND huyện Đại Từ Đoàn công tác đã
thảo luận và thống nhất như sau:
- Tổng diện tích đủ điều kiện đề nghị rà soát thiếu của đợt 1 và bổ sung
đợt 2 là 29,4ha, tại khoảnh 3a, 3b, 5a, 5b tiểu khu 164 (Khu vực Đát Giếng
thuộc xóm La Vĩnh và Đồng Gốc diện tích khoảng 9,5 ha; Khu vực Đá Lê thuộc
xóm Tân Phú diện tích khoảng 12,1ha; Khu vực Lọng Lạnh thuộc xóm Đồng
Mương diện tích khoảng 7,8ha; Hiện trạng những diện tích này nhân dân trồng
keo, chè và Bạch đàn
(có Biên bản chi tiết các xóm kèm theo).
- Ý kiến của Đảng ủy, HĐND, UBND xã Cát Nê: Đối với diện tích đất
Vườn Quốc gia Tam Đảo đã được Tổ công tác phối hợp rà soát đợt 1
(123,78ha) ; Tổng diện tích đề nghị rà soát thiếu của đợt 1 và bổ sung đợt 2 là
29,4ha. Trong đó: (Trên bản đồ thể hiện không đúng với thực địa đã rà soát (đợt
1) thiếu diện tích là 10,1ha; đề nghị rà soát bổ (sung đợt 2) 19,3ha); trên địa bàn
xã Cát Nê nếu được Quyết định trả về cho tỉnh Thái Nguyên quản lý và sử dụng
đã được rà soát và xem xét kỹ, giải quyết được những thắc mắc, kiến nghị của
cử tri và người dân.


3. Đề nghị:
Đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên; Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái
Nguyên; Vườn Quốc gia Tam Đảo tiếp tục rà soát bổ sung ranh giới Vườn Quốc
gia Tam Đảo trên địa bàn xã Cát Nê (đợt 2) với diện tích 19,3ha; Trên bản đồ thể
hiện không đúng với thực địa đã rà soát (đợt 1) thiếu diện tích là 10,1ha
Biên bàn lập xong hồi 16 giờ 00 phút, cùng ngày, thông qua mọi người
cùng nghe và nhất trí, ký tên. Biên bản được lập thành 04 bản, làm cơ sở đề nghị
rà soát bổ sung ranh giới, diện tích Vườn Quốc gia Tam Đảo trên địa bàn xóm,
La Vĩnh, Đồng Gốc, Tân Phú, Đồng Mương xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái
Nguyên./.
THÀNH PHẦN TỔ CÔNG TÁC
PHÒNG TÀI NGUYÊN& MT

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Ngô Văn Lực

Vũ Thị Luận
ĐẠI DIỆN HẠT KIỂM LÂM

Vũ Đức Chương
THÀNH PHẦN XÃ CÁT NÊ
ĐẠI DIỆN ĐẢNG ỦY, HĐND XÃ

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

PHÓ BAN LÂM NGHIỆP XÃ

CÁN BỘ ĐỊA CHÍNH

ĐẠI DIỆN XÓM
(các thành phần xóm ký, ghi rõ họ tên)
BÍ THƯ CHI BỘ
TRƯỞNG XÓM


BIỂU 01:
BIỂU RÀ SOÁT BỔ SUNG DIỆN TÍCH RỪNG VÀ ĐẤT LÂM NGHIỆP CỦA CÁC HỘ DÂN ĐANG CANH TÁC,
KHU VỰC ĐIỀU CHỈNH RANH GIỚI, DIỆN TÍCH VƯỜN QUỐC GIA TAM ĐẢO
Xóm…………………..xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
Đất lâm nghiệp (ha)
Họ và tên
TT

Tiểu
Khoảnh
khuTổng diện
tích (Ha)

Rừng tự
nhiên

DT
1

2

3

4 5=7+9+13+17

7

Đất sử dụng ngoài mục
đích lâm nghiệp (ha)

Rừng trồng

Trạn
g thái

DT

8 9

Loài năm
cây trồng
10

11

Nguồn
vốn
đầu tư

Cộng
(ha)

Đất
thổ


Đất
chè

12

13

14

15

Đất
khác
(ao
,hồ…)
16

Ghi
Đất
chú
trống
(ha)

17

18


Bí thư chi bộ xóm……………………

Trưởng xóm……………………….


BIỂU 02:
BIỂU THỐNG KÊ, RÀ SOÁT BỔ SUNG CÁC CÁC HỘ DÂN ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỂN SỬ DỤNG
ĐẤT TRONG KHU VỰC ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH RANH GIỚI , DIỆN TÍCH VQG TAM ĐẢO
Xóm…………………..….….,xã ………………………….., huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

STT

Tên hộ gia đình quản lý sử
dụng

Địa chỉ

Diện tích được cấp
GCNQSDĐ (ha)

Số Quyết định, ngày,
tháng, năm cấp

Hiện trạng

Ghi chú


THÀNH PHẦN HUYỆN
ĐẠI DIỆN HẠT KIỂM LÂM

ĐẠI DIỆN PHÒNG NN VÀ PTNT

ĐẠI DIỆN PHÒNG TN VÀ MT

THÀNH PHẦN XÃ
ĐẠI DIỆN ĐẢNG ỦY XÃ

ĐẠI DIỆN HĐND XÃ

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

ĐẠI DIỆN XÓM…………………….
(các thành phần xóm ký, ghi rõ họ tên)

PHÓ BAN LÂM NGHIỆP XÃ

CÁN BỘ ĐỊA CHÍNH

BÍ THƯ CHI BỘ

TRƯỞNG XÓM


BIỂU 03:
BIỂU RÀ SOÁT BỔ SUNG CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRONG KHU VỰC ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH
RANH GIỚI , DIỆN TÍCH VQG TAM ĐẢO
Xóm…………………..….….,xã ………………………….., huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
STT

Tên tổ chức/hộ gia đình quản lý
sử dụng

Địa chỉ

Loại công trình

Năm xây
dựng

Diện tích
(ha)

Giấy CNQSDĐ

Ghi chú


THÀNH PHẦN HUYỆN
ĐẠI DIỆN HẠT KIỂM LÂM

ĐẠI DIỆN PHÒNG NN VÀ PTNT

ĐẠI DIỆN PHÒNG TN VÀ MT

THÀNH PHẦN XÃ
ĐẠI DIỆN ĐẢNG ỦY XÃ

ĐẠI DIỆN HĐND XÃ

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

ĐẠI DIỆN XÓM…………………….
(các thành phần xóm ký, ghi rõ họ tên)
BÍ THƯ CHI BỘ

TRƯỞNG XÓMTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×