Tải bản đầy đủ

Biên bản cát nê (chuẩn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN
Thống nhất số liệu thống kê, rà soát điều chỉnh ranh giới, diện tích Vườn
Quốc gia Tam Đảo trên địa bàn xã Cát Nê
huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
Hôm nay, ngày
Từ tỉnh Thái Nguyên.

tháng

năm 2017. Tại UBND xã Cát Nê huyện Đại

I. Thành phần:
1. Đại diện UBND nhân dân xã Cát Nê
- Ông: Hoàng Xuân Chiến

Chức vụ: Bí Thư đảng ủy xã

- Ông: Đỗ Thanh Tâm


Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

- Ông:……………………….Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Nhân dân
- Ông:……………………….Chức vụ: Chủ tịch Mặt trận Tổ Quốc
- Ông: Vũ Trọng Tú

Chức vụ: Công chức Địa chính xã

- Ông: Vũ Văn Ngữ

Chức vụ: Phó ban lâm nghiệp

2. Đại diện Vườn Quốc gia Tam Đảo.
- Ông: Lê Thành Cương
quốc tế
- Ông: Hoàng Long

Chức vụ: Trưởng phòng khoa học và Hợp tác
Chức vụ: Trạm trưởng trạm kiểm lâm Ký

Phú
3. Tổ công tác rà soát:
- Ông: Cao Thị Minh Nghĩa

Chức vụ: KLV, Chi cục KL Thái Nguyên

- Ông: Hoàng Thế Hưng
Chu Hạt kiểm lâm huyện Đại Từ

Chức vụ: Trạm trưởng trạm kiểm lâm Quân

- Ông: Trần Hồng Thuận
trường huyện Đại Từ

Chức vụ: Cán bộ phòng Tài nguyên Môi

- Ông: Đào Văn Cương
Tài nguyên môi trường.

Chức vụ: Cán bộ VP đăng ký đất đai - Sở
4. Đại diện các xóm có diện tích rà soát
- Xóm: La Vĩnh
+ Ông: Dương Thanh Bình

Chức vụ: Bí thư xóm

+ Bà: Lưu Thị Nhâm

Chức vụ: Trưởng xóm

- Xóm: Đồng Mương
+ Ông: Dương Văn Tú

Chức vụ: Bí thư xóm

+ Bà: Nguyễn Thị Thúy

Chức vụ: Trưởng xóm.

- Xóm: Tân Phú
+ Ông: Đỗ Văn Tỉnh

Chức vụ: Bí thư xóm

+ Bà: Nguyễn Thị Hoa

Chức vụ: Trưởng xóm

- Xóm: Gò Trẩu
+ Ông: Đào Văn Đông

Chức vụ: Bí thư

+ Ông: Ngô Thanh Bắc

Chức vụ: Trưởng xóm

- Xóm: Lò Mật
+ Ông: Phạm Quang Huy

Chức vụ: Bí thư

+ Ông: Nguyễn Minh Tân

Chức vụ: Trưởng xóm

- Xóm: Đồng Gốc
+ Ông: Nguyễn Văn Sỹ

Chức vụ: Bí thư

+ Ông: Lưu Văn Tư

Chức vụ: Trưởng xóm

II. Nội dung:
Thực hiện Quyết định số 1242/QĐ-UBND, ngày 22/5/2017 của UBND
tỉnh Thái Nguyên về phê duyệt Phương án rà soát điều chỉnh ranh giới, diện tích
1.820,2 ha Vườn Quốc gia Tam Đảo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Trên cơ sở kết quả rà soát đã thống nhất tại các xóm, chúng tôi tổng hợp
kết quả thống kê, rà soát của xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, với
các nội dung cụ thể như sau:
1. Tổng số xóm rà soát: 06 xóm; Tổng diện tích rà soát 172,31ha; gồm 01
tiểu khu, 05 khoảnh, 50 lô. Trong đó:


- Diện tích đất lâm nghiệp: 159,67ha
+ Diện tích đất có rừng: 159,67ha (Diện tích rừng tự nhiên 0 ha, rừng
trồng 153,57ha), gồm: trạng thái Keo, Mỡ, Bạch đàn xen lẫn Chè và tái sinh cây
tạp, giang nứa.
+ Diện tích đất trống: 0 ha
- Diện tích đất sử dụng ngoài mục đích lâm nghiệp: 12,64 ha
+ Diện tích canh tác chè 9,78ha. Trong đó có đất công trình xây dựng nhà,
trang trại chăn nuôi của các hộ gia đình.
+ Diện tích đất khác 1,43ha (hồ nước)
(Có biểu thống kê chi tiết kèm theo).
2. Các công trình xây dựng trong khu vực đề nghị điều chỉnh: 9 công
trình, diện tích 3,18ha: Bao gồm Chùa, trang trại, nhà ở...
- Nhà xây kiên cố 06 nhà, diện tích khoảng 0,2ha; 03 nhà cấp 4 lợp
proximăng với diện tích khoảng 0,03ha (02 nhà và 01 Chùa)
+ Số hộ có nhà xây kiên cố trước khi thành lập Vườn Quốc gia Tam Đảo
(từ năm 1997 trở về trước) là 02 hộ, diện tích 0,08 ha có GCNQSDĐ.
+ Số hộ có nhà xây kiên cố sau khi thành lập Vườn Quốc gia Tam Đảo
(sau năm 1997) là 06 hộ, diện tích 0,20ha. trong đó có 01 hộ gia đình có
GCNQSDĐ
- Công trình khác: 01 (Chùa Hàm Long) diện tích 0,01 ha.
(Có biểu thống kê chi tiết kèm theo).
- Các nội dung thống nhất khác:
Theo kết quả thống kê, rà soát, điều chỉnh diện tích đất VQG Tam Đảo
trên địa bàn 02 xã Cát Nê và Quân Chu có diện tích tiếp giáp tại xóm Vang (xã
Quân Chu) là 22,23 ha. Trong diện tích này có 05 hộ gia đình có nhà xây kiến cố
với diện tích khoảng 0,17 ha (có 02 công trình nhà xây kiên cố xây dựng trước
khi thành lập Vườn (1990), 02 công trình nhà xây kiên cố xây dựng sau khi
thành lập Vườn (2012 – 2013). Những diện tích đất còn lại chủ yếu là rừng trồng
Keo xen Chè, một số diện tích là cây tạp tái sinh.
Qua điều tra, rà soát thì toàn bộ diện tích trên do người dân xã Quân Chu
quản lý, canh tác. Căn cứ bản đồ địa giới hành chính 364 (Sở Nội vụ tỉnh Thái
Nguyên lưu giữ) thì toàn bộ diện tích đất 22,23 ha trên thuộc đất do xã Cát Nê
quản lý. Do đó UBND xã Cát Nê sẽ tiếp nhận diện tích đất trên và có quy chế
phối hợp với UBND xã Quân Chu quản lý bảo vệ theo quy định của Pháp luật.


III. Kết luận
Với những nội dung nêu trên, các thành phần tham gia đề nghị:
Vườn Quốc gia Tam Đảo, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
UBND huyện Đại Từ căn cứ kết quả rà soát, tổng hợp số liệu, hoàn thiện hồ sơ
báo cáo UBND tỉnh Thái Nguyên trình Tổng cục lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn theo quy định.
Biên bàn lập xong hồi…..giờ, cùng ngày, thông qua các thành phần cùng
nghe và nhất trí, ký tên. Biên bản được lập thành ….. bản, làm cơ sở đề nghị các
cấp có thẩm quyền điều chỉnh ranh giới, diện tích Vườn Quốc gia Tam Đảo trên
địa bàn xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên./.
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
1. Chủ tịch UBND xã:

ĐẠI DIỆN VQG TAM ĐẢO

Đỗ Thanh Tâm

Lê Thành Cương

2. Bí thư Đảng ủy xã

2. Trạm Kiểm lâm Ký Phú
Trạm trưởng

Hoàng Xuân Chiến

Hoàng Long


CÁC THÀNH VIÊN CÒN LẠI CỦA TỔ CÔNG TÁC
(Ký, ghi rõ họ tên)

Họ và tên1. Bà: Cao Thị Minh Nghĩa - Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên

........................

2. Ông: Trần Hồng Thuận

- Phòng TNMT huyện

.......................

3. Ông: Hoàng Thế Hưng

- KL địa bàn Hạt KL huyện

.......................

4. Ông: Vũ Trọng Tú

- Cán bộ Địa chính xã

.......................

5. Ông: Vũ Văn Ngữ

- Phó ban LN xã

.......................

6. Đào Văn Cương – Văn phòng Đăng ký ĐĐ-Sở TNMT
tỉnh Thái Nguyên

.......................

7. Ông: Trưởng xóm La Vĩnh

.......................

8. Ông: Trưởng xóm Tân Phú

.......................

9. Ông: Trưởng xóm Gò Trẩu

.......................

10. Ông: Trưởng xóm Lò Mật

.......................

11. Ông: Trưởng xóm Đồng Gốc

.......................

12. Ông: Trưởng xóm Đồng Mương

.......................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×