Tải bản đầy đủ

BC ra soat vuon quoc gia

UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ CÁT NÊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 49a/BC-UBND

Cát Nê, ngày 10 tháng 7 năm 2017

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

BÁO CÁO
Kết quả rà soát điều chỉnh ranh giới diện tích đất vườn Quốc gia Tam Đảo trả
lại cho tỉnh Thái Nguyên Quản lý.
Thực hiện kế hoạch rà soát điều chỉnh ranh giới diện tích đất vườn Quốc gia
Tam Đảo trả lại cho tỉnh Thái Nguyên
UBND xã Cát Nê báo cáo kết quả công tác rà soát điều chỉnh ranh giới diện
tích đất vườn Quốc gia Tam Đảo trả lại cho tỉnh Thái Nguyên trân địa bàn xã như
sau:
I. Công tác triển khai tuyên truyền.
Sau khi nhận được kế hoạch của UBND huyện Đại Từ. UBND xã đã báo cáo

Ban thường vụ Đảng ủy và triển khai đến các ban ngành đoàn thể, các xóm về mục
đích ý nghĩa của đợt rà soát. Tuyên truyền đến nhân dân không lấn chiếm diện tích
đất vườn Quốc gia Tam Đảo.
II. Kết quả rà soát.
Từ ngày 5/6/2017 đến ngày 9/6/2017 UBND xã đã phối hợp với tổ công tác
tiến hành rà soát điều chỉnh ranh giới diện tích đất vườn Quốc gia Tam Đảo trả lại
cho tỉnh Thái Nguyên Quản lý trên địa bàn xã Cát Nê.
Tổng diện tích đất vườn Quốc gia Tam Đảo dự kiến trả lại cho xã Cát Nê là:
264, 6 ha.
Sau khi tiến hành rà soát thực tế đợt 1 (Từ 5/6/2017 đến ngày 9/6/2017) diện
tích đất vườn Quốc gia Tam Đảo trả cho xã Cát Nê là: 124 ha thuộc các xóm: Gò
Chẩu, Đồng Gốc, La Vĩnh, Tân Phú, Đồng Mương, Lò Mật.
Thực trạng: những diện tích trên chủ yếu là đất chè, trồng keo và bạch đàn
của nhân dân đã canh tác từ trước năm 1997.
III. Tồn tại.
Sau khi kiểm tra xem xét thấy một số khu vực rà soát chưa hợp lý, như khu
vực Đát giếng, thuộc xóm La Vĩnh; khu vực Mào Sáo thuộc xóm Gò Trẩu, La
Vĩnh; Khu vực Đá Lê thuộc xóm Tân Phú; khu vực Lọng Lạnh thuộc xóm Đồng
Mương.
Một số diện tích tổ công tác đã tiến hành thảo luận phân tích kỹ, kiểm tra
thực địa và đã thống nhất vị trí cắt trả cho xã nhưng kết quả thực hiện lại không
đúng như ranh giới mà tổ công tác đã xác định. (Khu vực lọng lạnh 50 ha)
VI. Đề xuất kiến nghị.
Tuy nhiên sau khi kiểm tra UBND xã phát hiện một số diện tích nhân dân đã
canh tác trước năm 1997 nhưng vẫn chưa nằm trong diện tích đất vườn trả ra cho
xã. UBND xã đề nghị UBND huyện tiếp tục cho tổ công tác rà soát lại một số khu
vực cụ thể như sau:
1. Khu vực Đát Giếng thuộc xóm La Vĩnh diện tích khoảng 20 ha.
Thực trạng: Chủ yếu bãi trồng cây bạch đàn của dân thuộc dự án PAM năm
1992, keo và cây tái sinh.
2. Khu vực Đá Lê thuộc xóm Tân Phú diện tích khoảng 20h.

1


Thực trạng: Một số diện tích đồi chọc, cây rừng tái sinh, đan xen một số
diện tích trồng keo, bạch đàn của dân
3. Khu vực Lọng Lạnh thuộc xóm Đồng Mương và xóm Lò Mật diện tích
khoảng 50ha.
Thực trạng: Một số diện tích bãi cháy, cây rừng tái sinh, đan xen một số


diện tích trồng keo, bạch đàn và bãi chè của dân.
4. Khu vực Mào sáo thuộc xóm La Vĩnh và Gò Chẩu diện tích khoảng 20ha.
Thực trạng: Đồi trọc, một số cây rừng tái sinh, đan xen một số diện tích
trồng keo, cây bạch đàn của dân.
Tổng diện tích đề nghị rà soát bổ xung để trả lại cho xã là khoảng: 110
ha
Trên đây là báo cáo kết quả rà soát điều chỉnh ranh giới diện tích đất vườn
Quốc gia Tam Đảo trả lại cho tỉnh Thái Nguyên Quản lý trên địa bàn xã Cát Nê./.
Nơi nhận:
- UBND huyện (b/c);
- TT Đảng uỷ-HĐND (b/c);
- MTTQ, các ngành, đoàn thể;
- Lưu: VP UBND.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Đỗ Thanh Tâm

2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×