Tải bản đầy đủ

KẾT QUẢ rà SOÁT số LƯỢNG bể CHỨA và KHỐI LƯỢNG

STT

KẾT QUẢ RÀ SOÁT SỐ LƯỢNG BỂ CHỨA VÀ KHỐI LƯỢNG
VỎ BAO BÌ HÓA CHẤT BVTV
Khối lượng vỏ bao
Số lượng bể chứa
bì hóa chất BVTV
vỏ bao bì hóa chất
Tên xóm, TDP
Ghi chú
đang lưu chứa tại
BVTV
các bể

1
2
3
4
....
Tổng


* Ghi chú: Bản mềm gửi qua phòng Tài nguyên và Môi trường theo địa
chỉ email: phongtainguyendaitu@gmail.comTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×