Tải bản đầy đủ

GM 196 UBNDNoBarCode24 04 201810541

Người ký: Ủy ban nhân dân huyện Đại Từ
Email: ubnddaitu@thainguyen.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Thái Nguyên
Thời gian ký: 24.04.2018 10:54:27 +07:00

UY BAN NHAN DAN
HUYN JiM TU'

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc Ip - Ti do - Hnh phüc

S: /fg' /UBND-VP

Dgi TIe, ngaytháng 4 nãm 2018

V/v m1i hop
KInh gCri:
- Lânh dao UBND huyn Di Ttr;
- Các Co quan, don vi: Thanh tra huyn, phông Tài nguyen
và Môi trung, phông Nông nghip và PTNT, Trung tam
phát triên qu dat huyn;

- T tn.r&ng và các T phó To cong tác giâi quyt vuàng
mac trong cong tác bôi thiimg giâi phóng mt bang Dir an
Trtthng thir cong ngh - Nhà may ZI 31 ti xâ Cat Ne;
- Uy ban nhân dan xã Cat Ne;
- Cong ty cô phân du w phát trin Yen BInh.
Hin nay, trong qua trInh thi cong dir an Trung thr cong ngh - Nhà may
Z131 ti xã Cat Ne huyn Dti Tr có mt so h dan Co dat bj thu hi hin nay cOn
Ii mt phân din tIch không có duäng vào canh tác và mt s h dan có dt giáp
ranh dir an bj ng.p ing do don vj thi cong san 1p mt b&ng. UBND huyn Di Tr
to chirc hi nghj dê thông nhât giái quyt di vâi các tnrng hcTp bj ãnh hithng.
1. Thành phn mO'i:
- Lãnh do UBND huyn D?i Tü;
- Lãnh do Thanh tra huyn, phOng Tâi nguyen và Môi triRing, phOng Nông
nghip và PTNT;
- Länh dto và can b phii trách dir an cüa Trung tam phát trin qu dt huyn;
- To tnràng và các Tt phó To cong tác giãi quyt vithng m&c trong cong tác
bi thithng giãi phóng rnt bang Dir an Trtthng thO' cong ngh - Nhà may Z 131 ti
xãCátNê;
- Chü tjch Uy ban nhân dan và can b dja chInh xä Cat Ne;
- Lãnh do và can b Cong ty c phân du tu phát trin Yen BInh.
2. ThOi gian: 7 gR 30 phüt, ngày 27 tháng 4 nãrn 2018 (Sang Thii' Sáu).
3. Da diem: PhOng hp Nhà khách UBND huyn Dai Tir.
4. Giao CáC Co. quan, do'n v chuãn b ni dung:
4.1. Giao To cong tác gidi quylt vu'ówg mc trong cOng tác bi thithng
giái phóng mt bang Dir an Trithng tliü' cOng ngh - Nhà may Z131 ti xâ Cat
Ne: Báo cáo két qua kiêm tra các tri.thng hçp bj ânh hu'ng cüa dir an Trthng thcr


cong ngh - Nhà may Zi 31 tji xâ Cat Ne huyn Di Tir theo ni dung thrçc giao
ti Cong van so 43 1/UBND-VP ngày 06/4/2018 cüa UBND huyn Dti Tr. Dê
xuât phiing an triên khai thrc hin.
4.2. Giao Trung tam P/zát trk,, qu9 dat: Báo cáo cv the tInh hInh bj ãnh
hi.thng và ni dung giái quyêt dôi vOi trithng hp h bà Nguyn Thj Loan - Xórn
Nuong Dâu xã Cat Ne.
4.3. Dt nghj Cong ty ('P Dâu twphál triên Yen Blnh: Co van ban dé nghj
ni dung tlurc hin dôi vi các trng hqp h dan có dat bj thu hOi hin nay con
1?i mt phân din tIch không Co dung vào canh tác và mt sO h dan có dat giáp
ranh dir an bj ngp ing do don vj thi cong san lap mt bang.
(d nghj CáC co quan, dcrn vj có báo cáo b&ig van ban, phó to thành 10 b5
dê phát cho cac thành phán tham dr h5i nghj).UBND huyn Di Tü mäi các d?i biéu dEn dir hi nghj theo thôi gian va
dia diem trên./.
Noi,zhân:
- Nhr thành phân (m?i dr);
- LAiih dao VP HDND&UBND huyn;
- Ltru: VT, TH

TL. CHU T!CH
KT. CHANH VAN PHONG
PHO CHANH VAN PHONGTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×