Tải bản đầy đủ

ĐƠN vị KHAI THÁC tài NGUYÊN nước

BIỂU THỐNG KÊ RÀ SOÁT CÁC ĐƠN VỊ CÓ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC, SỬ DỤNG
TÀI NGUYÊN NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN XÃ CÁT NÊ

TT

1

Tên đơn vị khai
thác, sử dụng

Công ty nước sạch
Thái Nguyên

Địa chỉ

Tân Phú

Thời
gian
Lưu
Loại

bắt
lượng
hình
đầu
khai thác
khai thác
khai
(m3/ ngày
sử dụng
thác
đêm)
(năm)
Khai thác
nước mặt

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Hoa Hồng

340,3

2013

Đã
được
cấp
giấy
phép

X

Đã đăng
ký hay
chưa
đăng ký
khai thác
sử dụng
với xã

Tình trạng


khai thác
Ghi chú
Đang
hoạt
động

Dừng
hoạt
động

X

Cát Nê, ngày 24 tháng 4 năm 2018
CHỦ TỊCH

Đỗ Thanh TâmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×