Notice: Undefined offset: 60 in /storage2/vhost/text.123doc.vn/text/home/index.php on line 92
cv trừ rầy xanh hại chè 2018 và hiện tượng vàng lá lúa - Tài liệu text
Tải bản đầy đủ

cv trừ rầy xanh hại chè 2018 và hiện tượng vàng lá lúa

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ CÁT NÊ
Số:

/UBND-NN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Cát Nê, ngày 16 tháng 4 năm 2018

“V/v thông báo hiện tượng vàng lá lúa và
hướng dẫn phòng trừ rầy xanh hại chè”

Kính gửi: Các ông, bà trưởng xóm
Hiện nay lúa xuân đang trong giai đoạn đứng cái - làm đòng, chè kinh doanh
đang phát triển búp. Qua kết quả kiểm tra đồng ruộng tại các xóm Đồng Mương,
Tân Phú, Đồng Gốc, Trung Nhang, La Lang,…..cho thấy một số ruộng lúa bị vàng
lá: Nguyên nhân do cây lúa thiếu dinh dưỡng, thiếu nước và điều kiện thời tiết thay
đổi bất thường; Rầy xanh đang phát sinh và gây hại, tỷ lệ hại trung bình 6-7%, nơi

cao 10- 12% búp bị hại, chủ yếu rầy tuổi 2-3. Do điều kiện thời tiết nóng ẩm như
hiện nay rất thuận lợi cho rầy xanh tiếp tục phát triển.
Để xử lý hiện tượng vàng lá lúa, hạn chế sự phát sinh, phát triển của rầy
xanh hại chè, UBND xã đề nghị các ông (bà) trưởng xóm thông báo cho nhân dân
biết để chủ động kiểm tra, phát hiện và phòng trừ bằng biện pháp kỹ thuật sau:
1. Đối với hiện tượng vàng lá lúa:
- Không phun thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ bệnh vàng lá lúa.
- Áp dụng các biện pháp chăm sóc cho cây lúa phục hồi như: Đối với những
ruộng thiếu dinh dưỡng cần bổ sung phân cho cây (bón thêm phân chuồng mục,
phân ka ly, phun phân bón qua lá...) và bổ sung thêm nước trên chân ruộng cạn.
2. Đối với rầy xanh hại chè:
- Tỉa bớt cây che bóng, làm sạch cỏ dại, phát cành la tạo cho nương chè
thông thoáng, hạn chế rầy xanh phát sinh, phát triển và gây hại
- Bón phân NPK cân đối và phân hữu cơ đầy đủ để tạo cho cây chè khỏe
mạnh, sinh trưởng phát triển tốt, tăng khả năng chống chịu sâu bệnh.
- Thường xuyên kiểm tra nương chè để sớm phát hiện rầy xanh phát sinh và
phòng trừ kịp thời trước khi rầy gây hại. Nếu thấy rầy xanh mới nở có mật độ cao,
thì tiến hành phòng trừ ngay bằng cách:
+ Hái chạy rầy đối với những nương chè có búp sắp được thu hoạch.
+ Sử dụng thuốc hóa học với những nương chè búp còn nhỏ. Có thể sử dụng
một trong số các loại thuốc như: Oshin 100SL ( o sin); Trebon 10EC (trê bon),
Butyl 10WP( bu tin) để phun trừ.
* Chú ý: Đọc kỹ hướng dẫn trên nhãn bao bì nông dược trước khi sử dụng.
Sau khi phun từ 3 – 5 ngày kiểm tra lại nương chè nếu thấy mật độ rầy xanh còn
cao thì phải phun lại lần 2 nhưng phải đảm bảo thời gian cách ly của thuốc.
Trên đây là công văn của UBND xã, yêu cầu các ông (bà) trưởng xóm thông báo
trên loa phát thanh 2-3 lần/ngày (sáng, trưa, chiều tối) để bà con biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
CHỦ TỊCH
- Trạm KN;
- Như kính gửi;
- Lưu VP.


Vũ Ngọc Chiều

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×