Tải bản đầy đủ

cv trừ bệnh đạo ôn, kv, lem lép hạt

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CÁT NÊ

Số:

/UBND-NN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Cát Nê, ngày 24 tháng 4 năm 2018

“V/v hướng dẫn phòng bệnh trên cây
lúa và cây chè vụ xuân 2018”

Kính gửi: Các ông (bà) trưởng xóm
Hiện nay lúa xuân đang giai đoạn đòng. Thời tiết ngày nắng đêm mưa xen kẽ
lại có những ngày âm u, mưa ẩm đã tạo điều kiện thuận lợi cho các loại bệnh phát
triển và gây hại. Bệnh đạo ôn, khô vằn phát sinh ở một số xóm như: Đồng Mương,
Tân Phú, Nương Cao, Lò Mật ….Trước tình hình trên UBND xã đề nghị các ông,
(bà) trưởng xóm thông báo cho nhân dân một số nội dung sau:

1. Bệnh đen lép hạt: Dùng thuốc Tilt super 300 EC(tin su pơ) phun phòng
trước và sau khi lúa trỗ từ 3-5 ngày. Phun từ 2-3 bình/ sào nước thuốc đã pha.
2. Bệnh khô vằn: Bệnh thường gây hại trên các diện tích lúa cấy dầy, bón
thúc muộn và thừa đạm. Vết bệnh xuất hiện ở bẹ lá màu xám trên tất cả các giống.
Để bảo vệ 2 lá lúa (lá công năng và lá đòng) cần kiểm tra ruộng lúa thấy có vết
bệnh xuất hiện thì phun thuốc Tilt super 300 EC(tin su pơ).
Chỉ phun phòng bệnh khô vằn trước khi lúa trỗ khoảng 10 ngày. Phun từ 23 bình/ sào nước thuốc đã pha mới có hiệu quả cao.
3. Bệnh đạo ôn cổ bông: Bệnh thường gây hại trong điều kiện mưa phùn trời âm
u nhiều, ngày ít nắng trên các giống nhiễm như : BC15 (Thái Bình); Nếp...đã có vết
bệnh trên lá đến khi lúa trỗ bào tử nấm sẽ xâm nhập vào cổ bông làm trắng bông lúa.
Vậy trong điều kiện thời tiết và các giống nói trên trước và sau khi lúa trỗ 3-5 ngày cần
phun phòng bằng thuốc Fujione 40EC(phu ri oăn).
4. Bệnh phồng lá chè: Bệnh phát sinh trong điều kiện nhiệt độ 20-27 độ, độ ẩm
trên 80% trên những nương chè thâm canh cao bón nhiều đạm.
Biện pháp xử lý : Kết hợp với bón cân đối NPK, bón đầy đủ phân hữu cơ, tỉa
cành cây che bóng, phát dọn cành tăm, khi tỷ lệ bệnh cao dùng các loại thuốc gốc
đồng để phun.
Trên đây là công văn của UBND xã, yêu cầu các ông (bà) trưởng xóm thông báo
trên loa phát thanh để bà con biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
PHÓ CHỦ TỊCH
- Trạm KN;
- Như kính gửi;
- Lưu VP.


Vũ Ngọc ChiềuTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×