Tải bản đầy đủ

CV thu gom vo bao bi BVTV 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CÁT NÊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 31 /UBND- ĐCMT

Cát Nê, ngày 12 tháng 4 năm 2018

Về việc chỉ đạo thu gom vỏ bao bì
thuốc BVTV trên địa bàn xã Cát Nê

Kính gửi:

- Các ông(bà) trưởng xóm

Thực hiện kế hoạch số: 52/ KH- UBND ngày 27/02/2018 của UBND huyện
Đại Từ về việc thực hiện Đề án “ Bảo vệ môi trường huyện Đại Từ” năm 2018;
Thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường trên địa bàn xã Cát Nê năm 2018;
Năm 2015, UBND xã Cát Nê đã bàn giao cho các xóm trên địa bàn xã quản

lý và sử dụng 16 bể thu gom vỏ bao bì thuốc BVTV. Đến năm 2017, UBND huyện
Đại Từ đã hỗ trợ vận chuyển toàn bộ khối lượng vỏ bao bì thuốc BVTV đã tập kết
đi xử lý.
Tuy nhiên, đến nay qua kiểm tra thực tế vẫn còn tồn tại tình trạng các hộ dân
còn vứt rác thải bao bì thuốc BVTV không đúng nơi quy định và vứt rác thải sinh
hoạt vào bể chứa.
Để tiếp tục thực hiện kế hoạch thu gom rác thải bao bì thuốc BVTV trên địa
bàn xã Cát Nê năm 2018, UBND xã yêu cầu các ông (bà) trưởng xóm thông báo
trên cụm loa truyền thanh của xóm, đồng thời vận động nhân dân thực hiện việc vứt
rác thải bao bì thuốc BVTV đúng nơi quy định, không vứt rác thải sinh hoạt vào bể
chứa; tổ chức thu gom toàn bộ vỏ bao bì hóa chất BVTV tại các cánh đồng, nương
chè để đưa vào các bể chứa.
UBND xã Cát Nê yêu cầu các ông (bà) trưởng xóm nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT Đảng ủy- HĐND (B/c)
- Các xóm (T/h)
- Lưu VP.

CHỦ TỊCH

Đỗ Thanh Tâm


XÓM: ……………………….
DANH SÁCH
CÁC HỘ GIA ĐÌNH VÀ CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH
HAI BÊN TUYẾN ĐƯỜNG 261 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ CÁT NÊ

TT

HỌ VÀ TÊN

HỘ GIA ĐÌNH HOẶC
CƠ SỞ SẢN XUẤT
KINH DOANH
(ĐÁNH DẤU X)
HỘ GIA
CƠ SỞ
ĐÌNH
SXKDGHI CHÚ


NGƯỜI LẬP DANH SÁCHTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×