Tải bản đầy đủ

CV thong ke cac ho 261

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CÁT NÊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 28 /UBND- ĐCMT

Cát Nê, ngày 09 tháng 4 năm 2018

Về việc rà soát, lập danh sách các hộ gia
đình và cơ sở sản xuất kinh doanh 2 bên
tuyến đường 261trên địa bàn xã Cát Nê

Kính gửi: - Các ông(bà) trưởng xóm các xóm: Trung Nhang, Đình, Lò Mật,
Đầu Cầu, Nương Dâu, Nông Trường.
Thực hiện kế hoạch số: 52/ KH- UBND ngày 27/02/2018 của UBND huyện
Đại Từ về việc thực hiện Đề án “ Bảo vệ môi trường huyện Đại Từ” năm 2018;
Thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường trên địa bàn xã Cát Nê năm 2018;
Năm 2017, UBND xã Cát Nê đã nhận được 08 xe gom rác đẩy tay; xây dựng
được 02 điểm tập kết xe chở rác thải tại xóm Đình và xóm Nương Dâu; các xóm đã

thành lập được tổ thu gom rác thải trên địa bàn xóm. Tuy nhiên, vẫn còn xóm chưa
thống nhất được mức đóng góp của nhân dân và mức chi cho người làm công tác
thu gom.
Để thuận lợi cho công tác thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã Cát Nê,
UBND xã yêu cầu các ông (bà) trưởng xóm của các xóm Trung Nhang, Đình, Lò
Mật, Đầu Cầu, Nương Dâu, Nông Trường rà soát, lập danh sách các hộ gia đình và
các cơ sở sản xuất kinh doanh 2 bên tuyến đường 261 để làm cơ sở thành lập tổ thu
gom trên địa bàn xã và hoạch toán thu phí (có biểu kèm theo).
Thời gian các xóm nộp danh sách rà soát về UBND xã: Chậm nhất trước
ngày 15/4/2018
UBND xã Cát Nê yêu cầu các ông (bà) trưởng xóm nghiêm túc triển khai
thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT Đảng ủy- HĐND (B/c)
- Các xóm Trung Nhang, Đình, Lò Mật, Đầu Cầu,
Nương Dâu, Nông Trường (T/h)
- Lưu VP.

CHỦ TỊCH

Đỗ Thanh Tâm


XÓM: ……………………….
DANH SÁCH
CÁC HỘ GIA ĐÌNH VÀ CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH
HAI BÊN TUYẾN ĐƯỜNG 261 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ CÁT NÊ

TT

HỌ VÀ TÊN

HỘ GIA ĐÌNH HOẶC
CƠ SỞ SẢN XUẤT
KINH DOANH
(ĐÁNH DẤU X)
HỘ GIA
CƠ SỞ
ĐÌNH
SXKDGHI CHÚ


NGƯỜI LẬP DANH SÁCHTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×