Tải bản đầy đủ

CV quản lý đất đai khoáng sản

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CÁT NÊ
Số:

/UBND-ĐCMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cát Nê, ngày

tháng 4 năm 2018

V/v tăng cường công tác quản lý
đất đai, khoáng sản, xây dựng trên
địa bàn xã Cát Nê

Kính gửi: Các ông (bà) trưởng xóm.
Thực hiện công văn số: 412/UBND-TNMT ngày 03 tháng 4 năm 2018 của
Ủy ban nhân dân huyện Đại Từ về việc tăng cường kiểm tra xử lý các hành vi vi
phạm trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản.
Thực hiện công văn số: 445/UBND-TNMT ngày 10 tháng 4 năm 2018 của

Ủy ban nhân dân huyện Đại Từ về việc tăng cường kiểm công tác quản lý các hoạt
động khai thác, tập kết, vận chuyển, mua bán khoáng sản trái phép.
Để thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, khoáng sản, xây dựng trên địa bàn,
UBND xã Cát Nê yêu cầu các ông (bà) trưởng xóm thực hiện những nội dung sau:
1. Tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chính sách pháp luật về đất
đai, khoáng sản, xây dựng; nghiêm cấm các hành vi tự ý san ủi đào đất, đổ đất san
lấp, tự ý chuyển mục đích, xây dựng công trình trái phép.
2. Theo dõi, giám sát, nắm tình hình sử dụng đất của các tổ chức và nhân dân
trên địa bàn xóm quản lý, kịp thời phát hiện và báo cáo các hành vi vi phạm về đất
đai, khoáng sản, xây dựng về UBND xã để xử lý ngăn chặn.
3. Phát hiện kịp thời và báo cáo về UBND xã đối với các hành vi sau đây:
+ Tự ý san gạt, đổ đất, đào đất làm thay đổi hiện trạng, mục đích sử dụng đất.
+ Khai thác, tàng trữ, tập kết, vận chuyển, tiêu thụ cát sỏi trái phép, không rõ
nguồn gốc.
+ Xây dựng các công trình trên đất.
4. Nếu xóm nào để xảy ra vi phạm pháp luật về đất đai, khoáng sản, xây dựng
mà không kịp thời ngăn chặn và báo cáo về UBND xã thì trưởng xóm đó phải hoàn
toàn chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND xã.
Nơi nhận:
- TT Đảng ủy- HĐND (B/c);
- Các xóm (T/h)
- Lưu VP

CHỦ TỊCH

Đỗ Thanh TâmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×