Tải bản đầy đủ

Báo cáo (1)

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CÁT NÊ
Số:

/UBND-ĐC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Cát Nê, ngày 02 tháng 02 năm 2018

BÁO CÁO
Về việc hộ gia đình ông Hoàng Thế Tuyên công dân xóm Lò Mật múc đất có
màu trắng trong khuôn viên thửa đất của gia đình.
Ngày 31/01/2018 nhận được thông tin của công dân xóm Lò Mật, xã Cát Nê
về việc phát hiện khu múc đất và tập kết đất có màu trắng. UBND xã Cát Nê đã
thành lập Tổ công tác và đồng thời báo cáo Đội kiểm tra liên ngành huyện Đại Từ
do ông …………….Khánh làm Tổ trưởng đến tại thực địa thửa đất gia đình ông
Hoàng Thế Tuyên – công dân xóm Lò Mật, xã Cát Nê để tiến hành kiểm tra xác
minh cụ thể như sau:
Hiện trạng khu đất ông Hoàng Thế Tuyên đang sử dụng thuộc xóm Lò Mật,
xã Cát Nê, thửa đất được gia đình đã xây dựng tường rào bao quanh.

Theo ý của ông Hoàng Thế Tuyên cho biết, khu đất gia đình đang sử dụng
có tổng diện tích khoảng hơn 4ha gia đình ông mua để trồng tranh, cây ăn quả.
Qua xác minh vị trí múc đất có màu trắng với diện tích khoảng 500m 2, có
khối lượng ước khoảng 200m3 được gia đình ông Hoàng Thế Tuyên múc gom và
mua ở nơi khác trở tới thành đống, bên ngoài phủ đất có màu đỏ, trên phủ bạt.
Qua xác minh lấy ý kiến của các hộ dân gần khu đất của gia đình ông
Hoàng Thế Tuyên cho biết khu đất này gia đình ông Tuyên mua để trồng cây ăn
quả và được gia đình xây dựng tường rào bao quanh không thể vào được.
Vậy UBND xã Cát Nê báo cáo UBND huyện Đại Từ; phòng Tài nguyên và
Môi trường xem xét cho hướng chỉ đạo giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi (Báo cáo);
- Lưu-VPUBND, ĐC.

CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Đỗ Thanh Tâm
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×