Tải bản đầy đủ

ACFrOgDMhGwta134aAe2mzLO9RHpZAOkn8IkgEOAU7YK8WF9rEiTkiAVtNJREogfQZIGRP LZcGng4yTtr7WKtmJrf6D4GpKt6J69ejhGnp1R1kbd0YLBiY4ZZS3HHQ=

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN YÊN BÌNH

Mẫu số : 01-TT

Lô 8, Khu ĐTDVCN Yên Bình, xã Đồng Tiến, huyện Phổ Yên, Thái Nguyên

(Ban hành kèm theo QĐ 48/2006/QĐ-BTC
ngày 14/09/2006 của Bộ Tài chính)

PHIẾU THU
Ngày

tháng

năm

Số:

0

Nợ:

Có:

Họ và tên người nộp tiền:
Địa chỉ:
Lý do nộp:
Số tiền:
Viết bằng chữ:
Kèm theo
Giám đốc

Chứng từ gốc.
Ngày tháng năm
Kế toán trưởng

Người nộp tiền

Người lập phiếu

Thủ quỹ

Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ):
Tỷ giá ngoại tệ (Vàng bạc, đá quý):
Số tiền quy đổi:
(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN YÊN BÌNH

Mẫu số : 01-TT

Lô 8, Khu ĐTDVCN Yên Bình, xã Đồng Tiến, huyện Phổ Yên, Thái Nguyên

(Ban hành kèm theo QĐ 48/2006/QĐ-BTC
ngày 14/09/2006 của Bộ Tài chính)

PHIẾU THU

Số:

Ngày


Nợ:

tháng

năm

Có:

Họ và tên người nộp tiền:
Địa chỉ:
Lý do nộp:

0


Số tiền:
Viết bằng chữ:
Kèm theo
Giám đốc

Chứng từ gốc.
Ngày tháng năm
Kế toán trưởng

Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ):
Tỷ giá ngoại tệ (Vàng bạc, đá quý):
Số tiền quy đổi:
(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

Người nộp tiền

Người lập phiếu

Thủ quỹ


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN YÊN BÌNH

Mẫu số : 02-TT

Lô 8, Khu ĐTDVCN YB, p.Đồng Tiến, tx.Phổ Yên, Thái Nguyên

(Ban hành kèm theo QĐ 48/2006/QĐ-BTC
ngày 14/09/2006 của Bộ Tài chính)

PHIẾU CHI
Ngày

tháng

Số:

năm

TNC05/15-0008

Nợ:
Có:

Họ và tên người nhận tiền:
Địa chỉ:
Lý do chi:
Số tiền:

1902661

Viết bằng chữ:
Kèm theo
Ngày
Giám đốc

Kế toán trưởng

Thủ quỹ

Người lập phiếu

Chứng từ gốc.
tháng
năm
Người nhận tiền

Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ):
Tỷ giá ngoại tệ (Vàng bạc, đá quý):
Số tiền quy đổi:
(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN YÊN BÌNH

Mẫu số : 02-TT

Lô 8, Khu ĐTDVCN YB, p.Đồng Tiến, tx.Phổ Yên, Thái Nguyên

(Ban hành kèm theo QĐ 48/2006/QĐ-BTC
ngày 14/09/2006 của Bộ Tài chính)

PHIẾU CHI
Ngày

tháng

năm

Số:
Nợ:
Có:

Họ và tên người nhận tiền:
Địa chỉ:
Lý do chi:Số tiền:
Viết bằng chữ:
Kèm theo
Ngày
Giám đốc

Kế toán trưởng

Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ):
Tỷ giá ngoại tệ (Vàng bạc, đá quý):
Số tiền quy đổi:
(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

Thủ quỹ

Người lập phiếu

Chứng từ gốc.
tháng
năm
Người nhận tiềnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×