Tải bản đầy đủ

1 mẫu số 01 đơn chuyển mục đích sử dụng đất

Mẫu số 01. Đơn xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
(Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng
Bộ Tài nguyên và Môi trường)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------Cát Nê, ngày ….. tháng ….. năm 2018
ĐƠN XIN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT
Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Đại Từ.
1. Người xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất: Hộ
ông(bà): NGUYỄN VĂN THANH – Sinh năm: 1970; CMTND số: 090823482;
cấp ngày 01/6/2015; Tại: CA tỉnh Thái Nguyên.
Vợ: NGUYỄN THỊ THÚY – Sinh năm: 1976; CMTND số: 091057428; cấp
ngày 22/9/2011; Tại: CA tỉnh Thái Nguyên.
2. Địa chỉ/trụ sở chính: …………………………………………………………….
3. Địa chỉ liên hệ: xóm Đình, xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
4. Địa điểm khu đất: xóm Đình, xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
5. Diện tích (m2): 527,2m2, thửa đất số 795, tờ bản đồ số 13, loại đất: LUC.
6. Để sử dụng vào mục đích: Đất ở nông thôn 400m2.
7. Thời hạn sử dụng: Lâu dài.
8. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp

luật đất đai, nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;
Các cam kết khác (nếu
có)...............................................................................................................................
Người làm đơn
(ký và ghi rõ họ tên)


Mẫu số 01. Đơn xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
(Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng
Bộ Tài nguyên và Môi trường)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------Cát Nê, ngày ….. tháng ….. năm 2018
ĐƠN XIN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT
Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Đại Từ.
1. Người xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất: Hộ
ông(bà): LÊ VĂN ĐÔNG – Sinh năm: 1960; CMTND số: 090554623; cấp ngày
21/9/2012; Tại: CA tỉnh Thái Nguyên.
Vợ: TRƯỜNG THỊ ĐÀO – Sinh năm: 1963; CMTND số: 090359878;
2. Địa chỉ/trụ sở chính: …………………………………………………………….
3. Địa chỉ liên hệ: xóm La Lang, xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
4. Địa điểm khu đất: xóm Nương Dâu, xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái
Nguyên.
5. Diện tích (m2): 683m2, thửa đất số 156, tờ bản đồ số 31, loại đất: CLN.
6. Để sử dụng vào mục đích: Đất ở nông thôn 140m2.
7. Thời hạn sử dụng: Lâu dài.
8. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp
luật đất đai, nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;
Các cam kết khác (nếu
có)...............................................................................................................................
Người làm đơn
(ký và ghi rõ họ tên)


Mẫu số 01. Đơn xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
(Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng
Bộ Tài nguyên và Môi trường)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------Cát Nê, ngày ….. tháng ….. năm 2018
ĐƠN XIN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT
Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Đại Từ.
1. Người xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất: Hộ
ông: NGUYỄN THÀNH LÊ, sinh ngày 10/01/1983; CMTND: 090949169; cấp
ngày 27/5/2016; tại: CA tỉnh Thái Nguyên;
Vợ: TRẦN THỊ TÂM, sinh ngày 21/9/1989; CMTND số: 091538072; cấp ngày
27/5/2005; tại: CA Thái Nguyên;
1.2. Địa chỉ(1): xóm Đình, xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
3. Địa chỉ liên hệ: xóm Đình, xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
4. Địa điểm khu đất: xóm La Lang, xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
5. Diện tích (m2): 3390,7m2, thửa đất số 38, tờ bản đồ số 23, loại đất: CLN.
6. Để sử dụng vào mục đích: Đất ở nông thôn 300m2.
7. Thời hạn sử dụng: Lâu dài.
8. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp
luật đất đai, nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;
Các cam kết khác (nếu
có)...............................................................................................................................
Người làm đơn
(ký và ghi rõ họ tên)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×