Tải bản đầy đủ

Báo cáo

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CÁT NÊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:
/UBND-ĐC
Về việc hòa giải tranh chấp
đất đai dự án Trường thử
công nghệ - Nhà máy Z131

Cát Nê, ngày 03 tháng 8 năm 2017

Kính gửi: - UBND huyện Đại Từ;
- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đại Từ.

Thực hiện Thông báo Kết luận số 204/TBKL- UBND ngày 19/7/2017 của
UBND huyện Đại Từ;
UBND xã Cát Nê đã thành lập Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai và tiến
hành tổ chức hòa giải tranh chấp đất đai giữa các hộ gia đình vào sáng ngày

03/8/2017 cụ thể như sau:
1. Cặp tranh chấp đất giữa hộ gia đình ông Hoàng Văn Long và hộ gia
đình bà Lâm Thị Ba.
* Kết quả:
- Hai bên nhất trí bàn giao mặt bằng cho dự án thi công kể từ ngày
03/8/2017 và không có thắc mắc khiếu nại gì về mặt bằng.
- Về việc hào giải tranh chấp đất. Hai bên không đi đến thống nhất và đề
nghị gửi hồ sơ lên cấp trên giải quyết theo quy định.
2. Cặp tranh chấp đất giữa hộ gia đình ông Hoàng Đình Tuấn và hộ gia
đình bà Lâm Thị Ba.
* Kết quả:
- Hai bên nhất trí bàn giao mặt bằng cho dự án thi công kể từ ngày
03/8/2017 và không có thắc mắc khiếu nại gì về mặt bằng.
- Về việc hào giải tranh chấp đất. Hai bên không đi đến thống nhất và đề
nghị gửi hồ sơ lên cấp trên giải quyết theo quy định.
3. Cặp tranh chấp đất giữa hộ gia đình ông Lê Văn Yên và hộ gia đình
bà Hà Thị Dung.
* Kết quả:
- Hộ gia đình ông Lê Văn Yên nhất trí bàn giao mặt bằng cho dự án thi công kể từ
ngày 03/8/2017 và không có thắc mắc khiếu nại gì về mặt bằng.
- Về việc hào giải tranh chấp đất:
Gia đình ông Lê Văn Yên đề nghị gửi hồ sơ lên cấp trên giải quyết theo quy định.
Bà Hà Thị Dung có mặt tại buổi làm việc nhưng sau đó có việc đột xuất nên bỏ về
luôn chua có ý kiến gì.


Vậy UBND xã Cát Nê báo cáo UBND huyện Đại Từ xem xét giải quyết các
bước tiếp theo.
Trên đây là báo cáo kết quả hòa giải tranh chấp đất đai tại khu dự án:
Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131 xã Cát Nê. Đề nghị UBND huyện Đại Từ
xem xét giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu VP-UBND, ĐC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Đỗ Thanh Tâm
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×