Tải bản đầy đủ

BC z131 BC TT HUYỆN ủy 21 6 2017 đã ký

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CÁT NÊ

Số:

/BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cát Nê, ngày 22 tháng 6 năm 2017

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng
Dự án Trường thử công nghệ - nhà máy Z131 tại xóm Lò Mật, xã Cát Nê.
Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy Đại Từ về việc báo cáo tiến độ
bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Trường thử công nghệ - nhà máy Z131 tại
xã Cát Nê. UBND xã Cát Nê báo cáo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ
GPMB dự án, cụ thể như sau:
I. KHÁI QUÁT DỰ ÁN:


- Dự án Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131 tại xã Cát Nê được UBND
tỉnh Thái Nguyên phê duyệt bổ sung dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2015 tại
Quyết định số 2150/QĐ-UBND ngày 25/8/2015; Quyết định số 3766/QĐ-UBND
ngày 30/12/2015.
- Thời gian triển khai dự án từ tháng 11 năm 2015.
- Chủ dự án: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Yên Bình.
- Địa điểm triển khai: xóm Lò Mật, xã Cát Nê, huyện Đại Từ.
- Tổng số hộ ảnh hưởng: 86 hộ, trong đó: 02 hộ có nhà ở làm trên đất nông
nghiệp phải di chuyển chỗ ở.
- Diện tích bị ảnh hưởng: 46,94ha.
II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN:

1. Quá trình triển khai thực hiện:
- Ngày 27/8/2015, UBND huyện Đại Từ ban hành Quyết định số 8239/QĐUBND về việc thành lập Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng dự án.
- Ngày 30/10/2015, UBND huyện Đại Từ ban hành Quyết định số 9297/QĐUBND về việc phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm
dự án.
- Ngày 02/11/2015, UBND huyện Đại Từ ban hành thông báo số 254/TBUBND về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án.
- Ngày 06/11/2015 tổ chức hội nghị họp phổ biến chính sách bồi thường, hỗ
trợ GPMB và thực hiện việc kiểm kê chi tiết các hộ bị ảnh hưởng.
- Ngày 04/12/2015, tổ chức hội nghị công khai niêm yết phương án.
1


- Ngày 24/01/2016, kết thúc công khai phương án.
2. Kết quả triển khai thực hiện:
- Số hộ đã kiểm kê 86/86 hộ (trong đó có 05 hộ thu hồi bổ sung do Công ty
Cổ phần đầu tư phát triển Yên Bình đề nghị tại Báo cáo số 104/BC-YBI ngày
30/5/2017).
- Diện tích đã ban hành quyết định thu hồi: 445.420,9 m2.
- Số hộ đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ: 76/86 hộ.
- Tổng kinh phí phê duyệt: 49.355.542.786 đồng.
- Số hộ đã nhận tiền 50/76 hộ, giá trị đã chi trả: 16.791.316.672 đồng.
- Diện tích các hộ dân đã bàn giao mặt bằng: 146.025,8 m2.
- Diện tích đã bàn giao mặt bằng cho chủ dự án: 146.025,8 m2 của 50 hộ.
3. Tồn tại vướng mắc, nguyên nhân và giải pháp thực hiện trong thời
gian tới:
3.1. Tồn tại vướng mắc:
- Còn 10 lượt hộ chưa phê duyệt phương án, trong đó:
+ Có 03 lượt hộ tranh chấp về quyền sử dụng đất (Hộ ông Lại Văn Doanh,
hộ bà Nguyễn Thị Hải tranh chấp với hộ ông Lê Văn Yên).


+ Hộ ông Hoàng Văn Long còn 01/04 thửa đất chưa phê duyệt phương án do
phát sinh tranh chấp với hộ bà Nguyễn Thị Bẩy xã Quân Chu.
+ Hộ ông Hoàng Đình Tuấn còn 01/02 thửa đất chưa phê duyệt phương án
do phát sinh tranh chấp với hộ bà Nguyễn Thị Bẩy xã Quân Chu.
+ 05 hộ kiểm kê bổ sung theo đề nghị của Công ty Yên Bình (Nguyễn Văn
Thêm, Lê Thị Thư, Dương Văn Tú, Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Văn Trường).
- Còn 26 hộ đã thông báo mời nhận tiền nhưng gia đình không đồng ý nhận tiền.
(Có danh sách chi tiết các hộ kèm theo)
Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện bồi thường, GPMB dự án: Trường
thử công nghệ - Nhà máy Z131 tại xã Cát Nê, huyện Đại Từ. UBND xã báo cáo
Thường trực Huyện ủy./.
Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

- Thường trực Huyện ủy (B/cáo);
- Thường trực Đảng ủy (B/cáo);
- Lưu: VT-UBND, ĐC.

Đỗ Thanh Tâm

2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×