Tải bản đầy đủ

BC z131 BC TT HUYỆN ủy 16 6 2017 đã ký copy

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CÁT NÊ

Số:

/BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cát Nê, ngày

tháng 6 năm 2017

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng
Dự án Trường thử công nghệ - nhà máy Z131 tại xã Cát Nê, huyện Đại Từ
Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy Đại Từ về việc báo cáo tiến độ
bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Trường thử công nghệ - nhà máy Z131 tại
xã Cát Nê. UBND xã Cát Nê báo cáo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ
GPMB dự án, cụ thể như sau:

I. KHÁI QUÁT DỰ ÁN:

- Dự án Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131 tại xã Cát Nê được UBND
tỉnh Thái Nguyên phê duyệt bổ sung dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2015 tại
Quyết định số 2150/QĐ-UBND ngày 25/8/2015; Quyết định số 3766/QĐ-UBND
ngày 30/12/2015.
- Thời gian triển khai dự án từ tháng 11 năm 2015.
- Chủ dự án: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Yên Bình.
- Địa điểm triển khai: xóm Lò Mật, xã Cát Nê, huyện Đại Từ.
- Tổng số hộ ảnh hưởng: 86 hộ, trong đó: 02 hộ có nhà ở làm trên đất nông
nghiệp phải di chuyển chỗ ở.
- Diện tích bị ảnh hưởng: 46,94ha.
II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN:

1. Quá trình triển khai thực hiện:
- Ngày 27/8/2015, UBND huyện Đại Từ ban hành Quyết định số 8239/QĐUBND về việc thành lập Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng dự án.
- Ngày 30/10/2015, UBND huyện Đại Từ ban hành Quyết định số 9297/QĐUBND về việc phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm
dự án.
- Ngày 02/11/2015, UBND huyện Đại Từ ban hành thông báo số 254/TBUBND về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án.
- Ngày 06/11/2015 tổ chức hội nghị họp phổ biến chính sách bồi thường, hỗ
trợ GPMB và thực hiện việc kiểm kê chi tiết các hộ bị ảnh hưởng.
- Ngày 04/12/2015, tổ chức hội nghị công khai niêm yết phương án.
- Ngày 24/01/2016, kết thúc công khai phương án.

1


2. Kết quả triển khai thực hiện:
- Số hộ đã kiểm kê 86/86 hộ (trong đó có 05 hộ thu hồi bổ sung do Công ty
Cổ phần đầu tư phát triển Yên Bình đề nghị tại Báo cáo số 104/BC-YBI ngày
30/5/2017).
- Diện tích đã ban hành quyết định thu hồi: 445.420,9 m2.
- Số hộ đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ: 76/86 hộ.
- Tổng kinh phí phê duyệt: 49.355.542.786 đồng.
- Số hộ đã nhận tiền 50/76 hộ, giá trị đã chi trả: 16.791.316.672 đồng.
- Diện tích các hộ dân đã bàn giao mặt bằng: 146.025,8 m2.
- Diện tích đã bàn giao mặt bằng cho chủ dự án: 146.025,8 m2 của 50 hộ.
3. Tồn tại vướng mắc, nguyên nhân và giải pháp thực hiện trong thời
gian tới:
3.1. Tồn tại vướng mắc:


- Còn 10 lượt hộ chưa phê duyệt phương án, trong đó:
+ Có 03 lượt hộ tranh chấp về quyền sử dụng đất (Hộ ông Lại Văn Doanh,
hộ bà Nguyễn Thị Hải tranh chấp với hộ ông Lê Văn Yên).
+ Hộ ông Hoàng Văn Long còn 01/04 thửa đất chưa phê duyệt phương án do
phát sinh tranh chấp với hộ bà Nguyễn Thị Bẩy xã Quân Chu.
+ Hộ ông Hoàng Đình Tuấn còn 01/02 thửa đất chưa phê duyệt phương án
do phát sinh tranh chấp với hộ bà Nguyễn Thị Bẩy xã Quân Chu.
+ 05 hộ kiểm kê bổ sung theo đề nghị của Công ty Yên Bình (Nguyễn Văn
Thêm, Lê Thị Thư, Dương Văn Tú, Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Văn Trường).
- Còn 26 hộ đã thông báo mời nhận tiền nhưng gia đình không đồng ý nhận tiền.
(Có danh sách chi tiết các hộ kèm theo)
3.2. Nguyên nhân:
- 13 hộ tự ý chuyển mục đích trồng cây lâu năm không đồng ý với xác nhận của
UBND xã Cát Nê là loại đất rừng.
- 05 hộ đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là đất rừng nay đề
nghị được bồi thường là đất cây lâu năm.
- 07 hộ thuộc địa phương khác nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất,
không hợp tác với địa phương thực hiện công tác bồi thường GPMB.
- 01 hộ (Dương Văn Khanh) không nhận tiền bồi thường do đề nghị thu hồi
đất ngoài chỉ giới (diện tích ngoài chỉ giới là 704m2/2.300m2 đất rừng).
3.3. Công tác chỉ đạo giải quyết vướng mắc:
- Để kịp thời giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện bồi thường
GPMB, ngày 30/3/2016, UBND huyện có Báo cáo số 79/BC-UBND về việc báo
2


cáo những khó khăn vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt bằng để thực hiện
dự án báo cáo UBND tỉnh và Ban chỉ đạo GPMB tỉnh.
- UBND huyện đã thành lập Tổ công tác giải quyết vướng mắc trong công
tác bồi thường GPMB của dự án (Quyết định số 1312/QĐ-UBND ngày 14/4/2016
của UBND huyện), trong đó đã giao Thanh tra huyện làm Tổ trưởng, các thành
viên là Lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan đơn vị: Phòng Tài nguyên và Môi
trường, Trung tâm phát triển quỹ đất, UBND xã Cát Nê... để kiểm tra, xác minh và
giải quyết các đề nghị, kiến nghị của người dân.
- Ngày 12/5/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên đã tổ
chức hội nghị họp bàn giải quyết khó khăn vướng mắc trong công tác Bồi thường
GPMB dự án. Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, thành phần tham gia
hội nghị gồm: Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Cục thuế
tỉnh Thái Nguyên, Ban chỉ đạo Công tác GPMB tỉnh Thái Nguyên; Lãnh đạo
UBND huyện Đại Từ và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện.
- UBND huyện Đại Từ đã có Văn bản báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của
UBND tỉnh, Ban chỉ đạo GPMB và Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Thái
Nguyên để giải quyết vướng mắc trong quá trình bồi thường GPMB để thực hiện
dự án (Công văn số 742/UBND-TNMT ngày 07/7/2016).
- Theo đề nghị của UBND huyện Đại Từ, ngày 31/10/2016, Sở Tài nguyên &
Môi trường có Văn bản số 2223/STNMT-TĐCBTGPMB về việc hướng dẫn giải
quyết một số vướng mắc trong công tác bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. Ngày
16/01/2017 UBND tỉnh Thái Nguyên có Công văn số 183/UBND-CNN về việc
GPMB dự án trường thử công nghệ - Nhà máy Z131 tại xã Cát Nê huyện Đại Từ,
trong đó giao UBND huyện Đại Từ căn cứ nội dung Công văn số 2223/STNMTTĐCBTGPMB của sở Tài Nguyên & Môi trường về việc hướng dẫn giải quyết
một số vướng mắc trong công tác bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực
hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án trường thử
công nghệ - Nhà máy Z131 tại xã Cát Nê, huyện Đại Từ.
- Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi
trường tỉnh Thái Nguyên, UBND huyện đã chỉ đạo Tổ công tác, Trung tâm phát
triển quỹ đất, UBND xã Cát Nê thực hiện kiểm tra rà soát và đã ban hành 15 Quyết
định giải quyết khiếu nại của các hộ dân có đơn khiếu nại. Sau khi có Quyết định
giải quyết khiếu nại, UBND huyện đã phê duyệt điều chỉnh bổ sung phương án cho
các hộ dân theo quy định. Tuy nhiên, đến nay một số hộ dân không đồng ý với giải
quyết khiếu nại của UBND huyện, không nhận tiền bồi thường GPMB và một số hộ
đã có đơn khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.
- UBND huyện đã tổ chức 02 lần đối thoại, làm việc trực tiếp với các hộ
dân để tuyên truyền, giải thích các quy định của nhà nước về bồi thường GPMB,
cũng như tiếp thu các ý kiến thắc mắc, đề nghị của các hộ dân để tập trung chỉ đạo
giải quyết, cụ thể như sau:

3


+ Lần 1: Ngày 08/4/2016, đã mời đối thoại 13 hộ dân. Lãnh đạo UBND
huyện chủ trì, thành phần tham gia hội nghị gồm các cơ quan chuyên môn thuộc
huyện, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể xã Cát Nê và Bí
thư chi bộ, Trưởng xóm các xóm có liên quan.
+ Lần 2: Ngày 15/6/2017, đã mời đối thoại 26 hộ dân. Lãnh đạo UBND
huyện chủ trì, thành phần tham gia hội nghị gồm: Ban chỉ đạo công tác GPMB
tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc huyện, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND,
MTTQ và các đoàn thể xã Cát Nê và Bí thư chi bộ, Trưởng xóm các xóm có liên
quan để tuyên truyền vận động các hộ dân đồng thời giải quyết các thắc mắc, đề
nghị của các hộ dân.
(có phụ lục các văn bản kèm theo)
3.4. Giải pháp thực hiện trong thời gian tới:
- Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân hợp tác và phối hợp thực hiện
công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của Nhà nước.
- Chỉ đạo UBND xã Cát Nê tổ chức hòa giải đối với các trường hợp tranh
chấp quyền sử dụng đất.
- Tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ dân không bàn giao mặt
bằng theo quy định của pháp luật.
- Đối với 03 lượt hộ có tranh chấp về quyền sử dụng đất: Thực hiện phê
duyệt đồng quyền cho các hộ dân và thực hiện chi trả tiền cho các hộ dân sau khi
giải quyết tranh chấp.
- Đối với hộ ông Hoàng Văn Long, Hoàng Đình Tuấn mới phát sinh tranh
chấp với hộ bà Nguyễn Thị Bẩy: UBND huyện tiếp tục chỉ đạo UBND xã Cát Nê
mời các hộ dân để hòa giải tranh chấp; trường hợp giải không thành sẽ thực hiện
phê duyệt đồng quyền.
- Đối với 05 hộ do công ty Yên Bình đề nghị thu hồi bổ sung: UBND huyện
tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ để phê duyệt phương án bồi thường, GPMB và
chi trả tiền cho các hộ theo quy định.
4. Đề nghị: Để đảm bảo tiến độ dự án, UBND huyện báo cáo xin ý kiến
Thường trực Huyện ủy tổ chức cưỡng chế đối với những hộ cố tình không chấp
hành Quyết định thu hồi đất của UBND huyện theo quy định, cụ thể như sau:
- Tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 07 hộ dân gồm: Hộ ông Nguyễn
Văn Tuấn, Nguyễn Văn Tú, Đặng Văn Hải, Lâm Hồng Thái, Lâm Đức Hùng,
Lâm Thị Ba, Đỗ Hồng Đắc.
(có phụ lục chi tiết kèm theo)
- Đối với các hộ còn lại: Tiếp tục tuyên truyền vận động các hộ nhận tiền và
bàn giao mặt bằng cho dự án; trường hợp các hộ không nhận tiền và bàn giao mặt
bằng sẽ hoàn chỉnh hồ sơ, tổ chức cưỡng chế thu hồi đất theo quy định.

4


Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện bồi thường, GPMB dự án: Trường
thử công nghệ - Nhà máy Z131 tại xã Cát Nê, huyện Đại Từ. UBND xã báo cáo
Thường trực Huyện ủy./.
Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

- Thường trực Huyện ủy (B/cáo);
- Thường trực Đảng ủy (B/cáo);
- Lưu: VT-UBND, ĐC.

Đỗ Thanh Tâm

5


ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CÁT NÊ

Số:

/BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cát Nê, ngày

tháng 6 năm 2017

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng
Dự án Trường thử công nghệ - nhà máy Z131 tại xã Cát Nê, huyện Đại Từ
Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy Đại Từ về việc báo cáo tiến độ
bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Trường thử công nghệ - nhà máy Z131 tại
xã Cát Nê. UBND xã Cát Nê báo cáo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ
GPMB dự án, cụ thể như sau:
I. KHÁI QUÁT DỰ ÁN:

- Dự án Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131 tại xã Cát Nê được UBND
tỉnh Thái Nguyên phê duyệt bổ sung dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2015 tại
Quyết định số 2150/QĐ-UBND ngày 25/8/2015; Quyết định số 3766/QĐ-UBND
ngày 30/12/2015.
- Thời gian triển khai dự án từ tháng 11 năm 2015.
- Chủ dự án: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Yên Bình.
- Địa điểm triển khai: xóm Lò Mật, xã Cát Nê, huyện Đại Từ.
- Tổng số hộ ảnh hưởng: 86 hộ, trong đó: 02 hộ có nhà ở làm trên đất nông
nghiệp phải di chuyển chỗ ở.
- Diện tích bị ảnh hưởng: 46,94ha.
II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN:

1. Quá trình triển khai thực hiện:
- Ngày 27/8/2015, UBND huyện Đại Từ ban hành Quyết định số 8239/QĐUBND về việc thành lập Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng dự án.
- Ngày 30/10/2015, UBND huyện Đại Từ ban hành Quyết định số 9297/QĐUBND về việc phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm
dự án.
- Ngày 02/11/2015, UBND huyện Đại Từ ban hành thông báo số 254/TBUBND về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án.
- Ngày 06/11/2015 tổ chức hội nghị họp phổ biến chính sách bồi thường, hỗ
trợ GPMB và thực hiện việc kiểm kê chi tiết các hộ bị ảnh hưởng.
6


- Ngày 04/12/2015, tổ chức hội nghị công khai niêm yết phương án.
- Ngày 24/01/2016, kết thúc công khai phương án.
2. Kết quả triển khai thực hiện:
- Số hộ đã kiểm kê 86/86 hộ (trong đó có 05 hộ thu hồi bổ sung do Công ty
Cổ phần đầu tư phát triển Yên Bình đề nghị tại Báo cáo số 104/BC-YBI ngày
30/5/2017).
- Diện tích đã ban hành quyết định thu hồi: 445.420,9 m2.
- Số hộ đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ: 76/86 hộ.
- Tổng kinh phí phê duyệt: 49.355.542.786 đồng.
- Số hộ đã nhận tiền 50/76 hộ, giá trị đã chi trả: 16.791.316.672 đồng.
- Diện tích các hộ dân đã bàn giao mặt bằng: 146.025,8 m2.
- Diện tích đã bàn giao mặt bằng cho chủ dự án: 146.025,8 m2 của 50 hộ.
3. Tồn tại vướng mắc, nguyên nhân và giải pháp thực hiện trong thời
gian tới:
3.1. Tồn tại vướng mắc:
- Còn 10 lượt hộ chưa phê duyệt phương án, trong đó:
+ Có 03 lượt hộ tranh chấp về quyền sử dụng đất (Hộ ông Lại Văn Doanh,
hộ bà Nguyễn Thị Hải tranh chấp với hộ ông Lê Văn Yên).
+ Hộ ông Hoàng Văn Long còn 01/04 thửa đất chưa phê duyệt phương án do
phát sinh tranh chấp với hộ bà Nguyễn Thị Bẩy xã Quân Chu.
+ Hộ ông Hoàng Đình Tuấn còn 01/02 thửa đất chưa phê duyệt phương án
do phát sinh tranh chấp với hộ bà Nguyễn Thị Bẩy xã Quân Chu.
+ 05 hộ kiểm kê bổ sung theo đề nghị của Công ty Yên Bình (Nguyễn Văn
Thêm, Lê Thị Thư, Dương Văn Tú, Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Văn Trường).
- Còn 26 hộ đã thông báo mời nhận tiền nhưng gia đình không đồng ý nhận tiền.
(Có danh sách chi tiết các hộ kèm theo)
Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện bồi thường, GPMB dự án: Trường
thử công nghệ - Nhà máy Z131 tại xã Cát Nê, huyện Đại Từ. UBND xã báo cáo
Thường trực Huyện ủy./.
Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

- Thường trực Huyện ủy (B/cáo);
- Thường trực Đảng ủy (B/cáo);
- Lưu: VT-UBND, ĐC.

Đỗ Thanh Tâm

7


8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×