Tải bản đầy đủ

Báo cáo tuyên truyền hộ ông tòng

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CÁT NÊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 56 /BC-UBND

Cát Nê, ngày 19 tháng 7 năm 2017

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

BÁO CÁO
Về quá trình tuyên truyền, vận động hộ ông Nguyễn Văn Tòng và bà Vũ Thị
Lanh xóm Đình, xã Cát Nê
Căn cứ Quyết định số 2150/QĐ-UBND ngày 25/8/2015 của UBND tỉnh
Thái Nguyên về việc phê duyệt bổ sung dự án: Di chuyển trường thử công nghệ Nhà máy Z131 tại xã Cát Nê, huyện Đại Từ vào kế hoạch sử dụng đất năm 2015
huyện Đại Từ;
Căn cứ Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 10/03/2016 của UBND huyện
Đại Từ về việc thu hồi đất thu hồi đất của 35 hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự
án: Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131 – Tổng cục Công nghiệp quốc phòng
tại xã Cát Nê, huyện Đại Từ (Đợt 2);

Căn cứ Quyết định số 382/QĐ-UBND ngày 10/03/2016 của UBND huyện
Đại Từ về việc phê duyệt phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB Dự án:
Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131 – Tổng cục Công nghiệp quốc phòng tại xã
Cát Nê, huyện Đại Từ (Đợt 2-35 hộ);
Ngày 18/7/2017 UBND, các ban ngành đoàn thể xã Cát Nê đã phối hợp với
Trung tâm phát triển quỹ đất đã tổ chức đến tại hộ gia đình ông Nguyễn Văn Tòng
và bà Vũ Thị Lanh tuyên truyền vận động hộ gia đình nhận tiền theo Quyết định
phê duyệt phương án và bàn giao mặt bằng cho dự án thi công.
(Có Biên bản tuyên truyền vận động kèm theo)
Tại buổi làm việc, Ý kiến ông Nguyễn Văn Tòng và bà Vũ Thị Lanh:
- Gia đình có thửa đất nằm trong vùng ảnh hưởng của dự án và bị thu hồi,
tuy nhiên khi kiểm đếm thì tính là đất chè, nhưng khi chi trả tiền bồi thường lại
tính là đất rừng. Các hộ xung quanh của gia đình đều được chi trả là đất cây lâu
năm và đã nhận tiền bồi thường. Đề nghị tính đúng cho gia đình ông đỡ thiệt thòi.
- Anh Lê Văn Yên nói gia đình ông lấn vào đất của nhà anh Yên; khi anh
Yên mua đất của hộ cạnh gia đình ông không gọi các hộ dân liền kề để xác định
ranh giới; anh Yên có cho biết có xác nhận của UBND xã khi mua đất; nhưng gia
đình ông có đất liền kề lại không được chứng kiến nên gia đình ông không đồng ý.


Anh Yên chỉ lên 01 lần để giải quyết với gia đình ông, còn lại không lên giải quyết.
Gia đình hiện nay không có giấy tờ về quyền sử dụng đất đối với mảnh đất trên.
- 03 phương án bồi thường được thống báo 03 lần không giống nhau và
được trả lời đây chỉ là phương án dự toán, vậy phương án nào không phải là
phương án dự toán? Đề nghị giải quyết các nội dung gia đình đề nghị, thì gia đình
mới nhất trí nhận tiền và bàn giao mặt bằng.
UBND xã Cát Nê đã phối hợp với Trung tâm phát triển Quỹ đất tuyên truyền
về các văn bản chính sách của Nhà nước và của tỉnh Thái Nguyên về bồi thường
đến hộ gia đình. Phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ được UBND huyện phê
duyệt tại Quyết định 382/QĐ-UBND 10/03/2016 đã tính đúng theo cơ chế chính
sách và đơn giá quy định của Nhà nước.
Sau khi nghe UBND xã, UBMTTQ, các ban ngành đoàn thể, Trung tâm
PTQĐ huyện Đại Từ tuyên truyền vận động nhưng hộ gia đình ông Nguyễn Văn
Tòng và bà Vũ Thị Lanh không nhận tiền bồi thường hỗ trợ, bàn giao mặt bằng,
không chấp hành Quyết định thu hồi đất của UBND huyện Đại Từ.
Trên đây là Báo cáo của UBND xã Cát Nê về việc thực hiện tuyên truyền,
vận động hộ ông Nguyễn Văn Tòng và bà Vũ Thị Lanh chấp hành Quyết định thu
hồi đất, Quyết định phê duyệt phương án bồi thường để thực hiện dự án Bồi
thường, hỗ trợ GPMB Dự án: Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131, xã Cát Nê huyện Đại Từ. Báo cáo UBND huyện Đại Từ xem xét chỉ đạo giải quyết./.
Nơi nhận:


- UBND huyện (B/C);
- Hội đồng BTGPMB (B/C)
- TT phát triển quỹ đất;
- Lưu: VT, ĐC.

T.M UBND XÃ CÁT NÊ
CHỦ TỊCH

Đỗ Thanh TâmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×