Tải bản đầy đủ

Báo cáo tuyên truyền hộ ông thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CÁT NÊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 57/BC-UBND

Cát Nê, ngày 19 tháng 7 năm 2017

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

BÁO CÁO
Về quá trình tuyên truyền, vận động hộ ông Nguyễn Văn Thêm
và bà Lý Thị Hương xóm Đồng Mương, xã Cát Nê
Căn cứ Quyết định số 2150/QĐ-UBND ngày 25/8/2015 của UBND tỉnh
Thái Nguyên về việc phê duyệt bổ sung dự án: Di chuyển trường thử công nghệ Nhà máy Z131 tại xã Cát Nê, huyện Đại Từ vào kế hoạch sử dụng đất năm 2015
huyện Đại Từ;
Căn cứ Quyết định số 1177/QĐ-UBND ngày 31/03/2017 của UBND huyện
Đại Từ về việc thu hồi đất thu hồi đất của 11 hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự
án: Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131 – Tổng cục Công nghiệp quốc phòng
tại xã Cát Nê, huyện Đại Từ (Đợt 3);

Căn cứ Quyết định số 1178/QĐ-UBND ngày 31/03/2017 của UBND huyện
Đại Từ về việc phê duyệt phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB Dự án:
Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131 – Tổng cục Công nghiệp quốc phòng tại xã
Cát Nê, huyện Đại Từ (Đợt 3-11 hộ);
Ngày 18/7/2017 UBND, các ban ngành đoàn thể xã Cát Nê đã phối hợp với
Trung tâm phát triển quỹ đất đã tổ chức đến tại hộ gia đình ông Nguyễn Văn Thêm
và bà Lý Thị Hương tuyên truyền vận động hộ gia đình nhận tiền theo Quyết định
phê duyệt phương án và bàn giao mặt bằng cho dự án thi công.
(Có Biên bản tuyên truyên vận động kemg theo)
Tại buổi làm việc, Ý kiến ông Nguyễn Văn Thêm và bà Lý Thị Hương:
- Gia đình có thửa đất 1295m2 khi kiểm kê ông Yên lại nhận đây là đất của ông
Yên, ông Yên cho biết là mua của gia đình ông Thật; Tuy nhiên khi gia đình Thêm hỏi
thì ông Thật cho biết là không bán cho ông Yên. Trên đất hiện nay còn có mộ của gia
đình ông Thêm. Đề nghị xem xét tính giải quyết cho gia đình. Thì gia đình mới
nhất trí nhận tiền và bàn giao mặt bằng.


UBND xã Cát Nê đã phối hợp với Trung tâm phát triển Quỹ đất tuyên truyền
về các văn bản chính sách của Nhà nước và của tỉnh Thái Nguyên về bồi thường
đến hộ gia đình. Phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ được UBND huyện phê
duyệt tại Quyết định 1178/QĐ-UBND 31/03/2017 đã tính đúng theo cơ chế chính
sách và đơn giá quy định của Nhà nước.
Còn thửa đất tranh chấp 1295m2 sẽ tiến hành giải quyết sau. Khi có quyết
định giải quyết của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Sau khi nghe UBND xã, UBMTTQ, các ban ngành đoàn thể, Trung tâm
PTQĐ huyện Đại Từ tuyên truyền vận động nhưng hộ gia đình ông Nguyễn Văn
Thêm và bà Lý Thị Hương không nhận tiền bồi thường hỗ trợ, bàn giao mặt bằng,
không chấp hành Quyết định thu hồi đất của UBND huyện Đại Từ.
Trên đây là Báo cáo của UBND xã Cát Nê về việc thực hiện tuyên truyền,
vận động hộ ông Nguyễn Văn Thêm và bà Lý Thị Hương chấp hành Quyết định
thu hồi đất, Quyết định phê duyệt phương án bồi thường để thực hiện dự án Bồi
thường, hỗ trợ GPMB Dự án: Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131, xã Cát Nê huyện Đại Từ. Báo cáo UBND huyện Đại Từ xem xét chỉ đạo giải quyết./.
Nơi nhận:
- UBND huyện (B/C);
- Hội đồng BTGPMB (B/C)
- TT phát triển quỹ đất;
- Lưu: VT, ĐC.

T.M UBND XÃ CÁT NÊ
CHỦ TỊCHĐỗ Thanh TâmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×