Tải bản đầy đủ

Báo cáo tuyên truyền hộ ông huê

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CÁT NÊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 59/BC-UBND

Cát Nê, ngày 19 tháng 7 năm 2017

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

BÁO CÁO
Về quá trình tuyên truyền, vận động hộ ông Nguyễn Văn Huê
và bà Nguyễn Thị Lan xóm Nương Dâu, xã Cát Nê
Căn cứ Quyết định số 2150/QĐ-UBND ngày 25/8/2015 của UBND tỉnh
Thái Nguyên về việc phê duyệt bổ sung dự án: Di chuyển trường thử công nghệ Nhà máy Z131 tại xã Cát Nê, huyện Đại Từ vào kế hoạch sử dụng đất năm 2015
huyện Đại Từ;
Căn cứ Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 10/03/2016 của UBND huyện
Đại Từ về việc thu hồi đất thu hồi đất của 35 hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự
án: Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131 – Tổng cục Công nghiệp quốc phòng
tại xã Cát Nê, huyện Đại Từ (Đợt 2);

Căn cứ Quyết định số 382/QĐ-UBND ngày 10/03/2016 của UBND huyện
Đại Từ về việc phê duyệt phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB Dự án:
Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131 – Tổng cục Công nghiệp quốc phòng tại xã
Cát Nê, huyện Đại Từ (Đợt 2-35 hộ);
Ngày 18/7/2017 UBND, các ban ngành đoàn thể xã Cát Nê đã phối hợp với
Trung tâm phát triển quỹ đất đã tổ chức đến tại hộ gia đình ông Nguyễn Văn Huê
và bà Nguyễn Thị Lan tuyên truyền vận động hộ gia đình nhận tiền theo Quyết
định phê duyệt phương án và bàn giao mặt bằng cho dự án thi công.
(Có Biên bản tuyên truyền vận động kèm theo)
Tại buổi làm việc, Ý kiến ông Nguyễn Văn Huê và bà Nguyễn Thị Lan:
Gia đình có 2 thửa đất chưa được cấp GCN QSD đất, thửa đất số 608 có
diện tích 2411m2, trong đó chè trồng có 950m2 là chè trồng trước năm 1990,
475m2 là chè kiến thiết cơ bản còn lại là chè non và đất trống, Thửa 631 có diện
tích 2831m2 trong đó có 1150m2 chè trồng trước năm 1990, còn lại là chè cành và
đất trống, gia đình đã tách 1 phần là đất rừng sản xuất còn lại là đất chè. Sau khi dự
án kiểm kê đất thì tính đất chè cho thửa 608 còn thửa 631 tính là đất rừng sản xuất.


Đề nghị xem xét và tính lại cho gia đình ông là đất chè. Thì gia đình mới nhất trí
nhận tiền và bàn giao mặt bằng.
UBND xã Cát Nê đã phối hợp với Trung tâm phát triển Quỹ đất tuyên truyền
về các văn bản chính sách của Nhà nước và của tỉnh Thái Nguyên về bồi thường
đến hộ gia đình. Phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ được UBND huyện phê
duyệt tại Quyết định 382/QĐ-UBND 10/03/2016 đã tính đúng theo cơ chế chính
sách và đơn giá quy định của Nhà nước.
Sau khi nghe UBND xã, UBMTTQ, các ban ngành đoàn thể, Trung tâm
PTQĐ huyện Đại Từ tuyên truyền vận động nhưng hộ gia đình ông Nguyễn Văn
Huê và bà Nguyễn Thị Lan không nhận tiền bồi thường hỗ trợ, bàn giao mặt bằng,
không chấp hành Quyết định thu hồi đất của UBND huyện Đại Từ.
Trên đây là Báo cáo của UBND xã Cát Nê về việc thực hiện tuyên truyền,
vận động hộ ông Nguyễn Văn Huê và bà Nguyễn Thị Lan chấp hành Quyết định
thu hồi đất, Quyết định phê duyệt phương án bồi thường để thực hiện dự án Bồi
thường, hỗ trợ GPMB Dự án: Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131, xã Cát Nê huyện Đại Từ. Báo cáo UBND huyện Đại Từ xem xét chỉ đạo giải quyết./.
Nơi nhận:
- UBND huyện (B/C);
- Hội đồng BTGPMB (B/C)
- TT phát triển quỹ đất;
- Lưu: VT, ĐC.

T.M UBND XÃ CÁT NÊ


CHỦ TỊCH

Đỗ Thanh TâmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×