Tải bản đầy đủ

Báo cáo tuyên truyền hộ ông doanh

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CÁT NÊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 60/BC-UBND

Cát Nê, ngày 19 tháng 7 năm 2017

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

BÁO CÁO
Về quá trình tuyên truyền, vận động hộ ông Lại Văn Doanh
và bà Nguyễn Thi Hiền xóm Lò Mật, xã Cát Nê
Căn cứ Quyết định số 2150/QĐ-UBND ngày 25/8/2015 của UBND tỉnh
Thái Nguyên về việc phê duyệt bổ sung dự án: Di chuyển trường thử công nghệ Nhà máy Z131 tại xã Cát Nê, huyện Đại Từ vào kế hoạch sử dụng đất năm 2015
huyện Đại Từ;
Căn cứ Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 10/03/2016 của UBND huyện
Đại Từ về việc thu hồi đất thu hồi đất của 35 hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự
án: Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131 – Tổng cục Công nghiệp quốc phòng
tại xã Cát Nê, huyện Đại Từ (Đợt 2);

Căn cứ Quyết định số 382/QĐ-UBND ngày 10/03/2016 của UBND huyện
Đại Từ về việc phê duyệt phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB Dự án:
Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131 – Tổng cục Công nghiệp quốc phòng tại xã
Cát Nê, huyện Đại Từ (Đợt 2-35 hộ);
Ngày 18/7/2017 UBND, các ban ngành đoàn thể xã Cát Nê đã phối hợp với
Trung tâm phát triển quỹ đất đã tổ chức đến tại hộ gia đình ông Lại Văn Doanh và
bà Nguyễn Thị Hiền tuyên truyền vận động hộ gia đình nhận tiền theo Quyết định
phê duyệt phương án và bàn giao mặt bằng cho dự án thi công.
(Có Biên bản tuyên truyền vận động kèm theo)
Tại buổi làm việc, Ý kiến ông Lại Văn Doanh và bà Nguyễn Thị Hiền:
Gia đình có thửa đất số 564 có diện tích hơn 7.963 m2; do bố mẹ cho từ năm
1979 gia đình khai phá để trồng mố đến năm 1985 gia đình trồng chè; năm 2006 bố
mẹ cho gia đình ông thừa kế; thửa đất được cấp bìa đỏ năm 2000 là 5.200 m2, gia
đình không rõ ghi trông bìa đỏ là đất gì; thực tế sử dụng lớn hơn bìa đỏ nhưng thu
hồi lại chỉ thu hồi 5.200m2 theo đúng bìa đỏ. Đề nghị thu hồi đủ diện tích thực tế
mà gia đình đang sử dụng. Thì gia đình mới nhất trí nhận tiền và bàn giao mặt
bằng.


UBND xã Cát Nê đã phối hợp với Trung tâm phát triển Quỹ đất tuyên truyền
về các văn bản chính sách của Nhà nước và của tỉnh Thái Nguyên về bồi thường
đến hộ gia đình. Phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ được UBND huyện phê
duyệt tại Quyết định 382/QĐ-UBND 10/03/2016 đã tính đúng theo cơ chế chính
sách và đơn giá quy định của Nhà nước.
Sau khi nghe UBND xã, UBMTTQ, các ban ngành đoàn thể, Trung tâm
PTQĐ huyện Đại Từ tuyên truyền vận động nhưng hộ gia đình ông Lại Văn Doanh
và bà Nguyễn Thị Hiền không nhận tiền bồi thường hỗ trợ, bàn giao mặt bằng,
không chấp hành Quyết định thu hồi đất của UBND huyện Đại Từ.
Trên đây là Báo cáo của UBND xã Cát Nê về việc thực hiện tuyên truyền,
vận động hộ ông Lại Văn Doanh và bà Nguyễn Thị Hiền chấp hành Quyết định thu
hồi đất, Quyết định phê duyệt phương án bồi thường để thực hiện dự án Bồi
thường, hỗ trợ GPMB Dự án: Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131, xã Cát Nê huyện Đại Từ. Báo cáo UBND huyện Đại Từ xem xét chỉ đạo giải quyết./.
Nơi nhận:
- UBND huyện (B/C);
- Hội đồng BTGPMB (B/C)
- TT phát triển quỹ đất;
- Lưu: VT, ĐC.

T.M UBND XÃ CÁT NÊ
CHỦ TỊCHĐỗ Thanh TâmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×