Tải bản đầy đủ

Báo cáo hộ ông nguyễn minh CHiến

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CÁT NÊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 61 /BC-UBND

Cát Nê, ngày 19 tháng 7 năm 2017

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

BÁO CÁO
Về quá trình tuyên truyền, vận động hộ ông Nguyễn Minh Chiến và bà
Nguyễn Thị Kim Cảnh xóm Lò Mật, xã Cát Nê
Căn cứ Quyết định số 2150/QĐ-UBND ngày 25/8/2015 của UBND tỉnh
Thái Nguyên về việc phê duyệt bổ sung dự án: Di chuyển trường thử công nghệ Nhà máy Z131 tại xã Cát Nê, huyện Đại Từ vào kế hoạch sử dụng đất năm 2015
huyện Đại Từ;
Căn cứ Quyết định số 185 ngày 02/02/2016 của UBND huyện Đại Từ về
việc thu hồi đất thu hồi đất của 22 hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án: Trường
thử công nghệ - Nhà máy Z131 – Tổng cục Công nghiệp quốc phòng tại xã Cát Nê,
huyện Đại Từ (Đợt 1);

Căn cứ Quyết định số 186/QĐ-UBND ngày 02/02/2016 của UBND huyện
Đại Từ về việc phê duyệt phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB Dự án:
Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131 – Tổng cục Công nghiệp quốc phòng tại xã
Cát Nê, huyện Đại Từ (Đợt 1-25 hộ);
Ngày 18/7/2017 UBND, các ban ngành đoàn thể xã Cát Nê đã phối hợp với
Trung tâm phát triển quỹ đất đã tổ chức đến tại hộ gia đình ông Nguyễn Minh
Chiến và bà Nguyễn Thị Kim Cảnh tuyên truyền vận động hộ gia đình nhận tiền
theo Quyết định phê duyệt phương án và bàn giao mặt bằng cho dự án thi công.
(Có Biên bản tuyên truyền vận động của hộ gia đình kèm theo)
Tại buổi làm việc, Ý kiến ông Nguyễn Minh Chiến:
Gia đình có 4 sào 3 thước ruộng, từ khi dự án vào gia đình bỏ không canh tác trên
đất đó nữa, khi kiểm đếm các đơn vị tính là đất ruộng nhưng khi phê duyệt phương
án lại là đất rừng. Đề nghị tính đúng là đất ruộng cho gia đình, thì gia đình mới
nhất trí nhận tiền và bàn giao mặt bằng.
UBND xã Cát Nê đã phối hợp với Trung tâm phát triển Quỹ đất tuyên truyền
về các văn bản chính sách của Nhà nước và của tỉnh Thái Nguyên về bồi thường
đến hộ gia đình. Phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ được UBND huyện phê


duyệt tại Quyết định 186/QĐ-UBND 02/02/2016 đã tính đúng theo cơ chế chính
sách và đơn giá quy định của Nhà nước.
Sau khi nghe UBND xã, UBMTTQ, các ban ngành đoàn thể, Trung tâm
PTQĐ huyện Đại Từ tuyên truyền vận động nhưng hộ gia đình ông Nguyễn Minh
Chiến không nhận tiền bồi thường hỗ trợ, bàn giao mặt bằng, không chấp hành
Quyết định thu hồi đất của UBND huyện Đại Từ.
Trên đây là Báo cáo của UBND xã Cát Nê về việc thực hiện tuyên truyền,
vận động hộ ông Nguyễn Minh Chiến chấp hành Quyết định thu hồi đất, Quyết
định phê duyệt phương án bồi thường để thực hiện dự án Bồi thường, hỗ trợ
GPMB Dự án Trường thử công nghệ - Nhà máy Z131, xã Cát Nê - huyện Đại Từ.
Báo cáo UBND huyện Đại Từ xem xét chỉ đạo giải quyết./.
Nơi nhận:
- UBND huyện (B/C);
- Hội đồng BTGPMB (B/C)
- TT phát triển quỹ đất;
- Lưu: VT, ĐC.

T.M UBND XÃ CÁT NÊ
CHỦ TỊCH

Đỗ Thanh Tâm

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×